[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _VERSION
ผู้สนับสนุน


ผู้สนับสนุน
.

 • คอลัมน์ - บทความ:: แวดวง อบจ 2556
 • อบจ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุน ประจำปี 2556
  แวดวง อบจ 2556 : อัพเดทเมื่อ พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556  เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 น. นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมทุนการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายประดิษฐ์ แสงจันทร์ ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต


  ตามที่ อบจ.ภูเก็ต มีนโยบายให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับการศึกษาปริญญาตรี โดยได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556 ไว้แล้ว โดยการประชุมในครั้งนี้ได้แจ้งถึงโครงการทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2555 งบประมาณตั้งไว้ 1,650,000 บาท ประกอบด้วย ทุนการศึกษาระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 20 ทุน ทุนละไม่เกิน 7,500 บาท (เป็นค่าลงทะเบียนเรียนที่จ่ายจริงตามใบเสร็จรับเงิน) และทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 100 ทุน ทุนละไม่เกิน 15,000 บาท (เป็นค่าลงทะเบียนเรียนที่จ่ายจริงตามใบเสร็จรับเงิน) ส่วนโครงการทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556 งบประมาณตั้งไว้ 2,250,000 บาท ประกอบด้วย ทุนการศึกษาระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 20 ทุน ทุนละไม่เกิน 7,500 บาท (เป็นค่าลงทะเบียนเรียนที่จ่ายจริงตามใบเสร็จรับเงิน) และทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 140 ทุน ทุนละไม่เกิน 15,000 บาท (เป็นค่าลงทะเบียนเรียนที่จ่ายจริงตามใบเสร็จรับเงิน)


  พร้อมกันนี้ ได้มีการพิจารณาร่างประกาศทุนการศึกษาของ อบจ.ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2556 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เข้ารับทุนการศึกษา โดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครขอรับทุน จะต้องเป็นผู้ที่บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันสมัคร เป็นผู้ด้อยโอกาส ที่บิดา มารดามีรายได้รวมกันไม่เกินปีละ 200,000 บาท กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของรัฐ เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 ของปีการศึกษาที่ผ่านมา เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง ต้องไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นใดในปีที่ยื่นคำขอรับทุน ต้องไม่เป็นบุตรของข้าราชการที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ และผู้ได้รับทุนต้องมีผลการเรียนไม่น้อยกว่าเดิมในปีที่ผ่านมา


  สำหรับผู้ต้องการสมัครขอรับทุนสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ในระหว่างวันที่ 3-14 มิถุนายน 2556 (ในวัน และเวลาราชการ) ณ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อด้วยตนเอง โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์กองการศึกษาฯ ที่ http://edu.phuketcity.org หรือทางเว็บไซต์ อบจ.ภูเก็ต ที่ www.phuketcity.org สำหรับเอกสารหลักฐานที่ต้องนำไปยื่นสมัครคัดเลือก ประกอบด้วย หนังสือรับรองผลการศึกษา และรับรองความประพฤติของผู้สมัคร จากสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ หนังสือรับรองรายได้ของผู้ปกครองจาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการระดับ 6 ขึ้นไป สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ) และรูปถ่ายบ้านพัก หรือที่อยู่อาศัย พร้อมแผนที่โดยสังเขป โดยในการสมัครคัดเลือก ผู้ปกครองของผู้สมัครต้องตรวจสอบและลงลายมือชื่อรับรองว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง ซึ่ง อบจ.ภูเก็ต จะส่งรายชื่อผู้สมัครขอรับทุนที่ผ่านการตรวจสอบเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน โดยให้ทางสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดภูเก็ต ในฐานะตัวแทนประชาคมท้องถิ่นทำการประชาคมว่ามีคุณสมบัติของผู้รับทุนหรือไม่ และผู้ที่ได้รับทุนจะต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ อบจ.ภูเก็ต เมื่อได้รับการแจ้ง


  ทั้งนี้ ทาง อบจ.ภูเก็ต จะแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการคัดเลือก โดยกำหนดวัน เวลาและสถานที่ที่คัดเลือก วางระเบียบและวิธีการคัดเลือก ตัดสินปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร และปัญหาอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินการคัดเลือกที่ไม่ขัดกับประกาศรับสมัครพิจารณาผู้ที่ได้รับทุน โดยให้คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก และส่งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนให้นายก อบจ.ภูเก็ต เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้ได้รับคัดเลือกต่อไป.

  เข้าชม : 676
  แวดวง อบจ 2556 10 อันดับล่าสุด
        อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน อบจ.สัญจร ในเขตพื้นที่ ต.เกาะแก้ว
        อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีซ่งเก้งและลงนามถวายพระพรถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในงานประเพณีถือศีลกินผัก ปี 2557 ครั้งที่ 2 “ถวาย ร.9 กินผักเดือน 9 เมืองกะทู้ ภูเก็ต”
        อบจ.ภูเก็ต ผนึกความร่วมมือกับ มณฑลหนิงเซี่ย ประเทศจีน สร้างสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม
        นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานเปิดนิทรรศการงานฮิจเราะห์ศักราช 1436 “การเปลี่ยนแปลงสู่มนุษยชาติ”
        อบจ.ภูเก็ต จัดงาน “ฮิจเราะห์ศักราช 1436” การเปลี่ยนแปลงสู่มนุษยชาติ
        อบจ.ภูเก็ตประชุมสภา สมัยวิสามัญ ประจำปี 2557 สมัยที่ 2 เพื่อหาประธานสภา อบจ.ภูเก็ต (แทนตำแหน่งที่ว่าง) คนใหม่
        อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานลอยกระทง 5-6 พ.ย. 57 ณ ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
        นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการจราจร จ.ภูเก็ต
        อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2557
        นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีกับ นายก สอรด.ภูเก็ต คนใหม่
  .
  ข่าวเด่นประจำวัน