[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _VERSION
ผู้สนับสนุน


ผู้สนับสนุน
.

 • คอลัมน์ - บทความ:: แวดวง อบจ 2556
 • อบจ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุน ประจำปี 2556
  แวดวง อบจ 2556 : อัพเดทเมื่อ พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556  เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 น. นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมทุนการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายประดิษฐ์ แสงจันทร์ ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต


  ตามที่ อบจ.ภูเก็ต มีนโยบายให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับการศึกษาปริญญาตรี โดยได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556 ไว้แล้ว โดยการประชุมในครั้งนี้ได้แจ้งถึงโครงการทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2555 งบประมาณตั้งไว้ 1,650,000 บาท ประกอบด้วย ทุนการศึกษาระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 20 ทุน ทุนละไม่เกิน 7,500 บาท (เป็นค่าลงทะเบียนเรียนที่จ่ายจริงตามใบเสร็จรับเงิน) และทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 100 ทุน ทุนละไม่เกิน 15,000 บาท (เป็นค่าลงทะเบียนเรียนที่จ่ายจริงตามใบเสร็จรับเงิน) ส่วนโครงการทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556 งบประมาณตั้งไว้ 2,250,000 บาท ประกอบด้วย ทุนการศึกษาระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 20 ทุน ทุนละไม่เกิน 7,500 บาท (เป็นค่าลงทะเบียนเรียนที่จ่ายจริงตามใบเสร็จรับเงิน) และทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 140 ทุน ทุนละไม่เกิน 15,000 บาท (เป็นค่าลงทะเบียนเรียนที่จ่ายจริงตามใบเสร็จรับเงิน)


  พร้อมกันนี้ ได้มีการพิจารณาร่างประกาศทุนการศึกษาของ อบจ.ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2556 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เข้ารับทุนการศึกษา โดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครขอรับทุน จะต้องเป็นผู้ที่บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันสมัคร เป็นผู้ด้อยโอกาส ที่บิดา มารดามีรายได้รวมกันไม่เกินปีละ 200,000 บาท กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของรัฐ เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 ของปีการศึกษาที่ผ่านมา เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง ต้องไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นใดในปีที่ยื่นคำขอรับทุน ต้องไม่เป็นบุตรของข้าราชการที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ และผู้ได้รับทุนต้องมีผลการเรียนไม่น้อยกว่าเดิมในปีที่ผ่านมา


  สำหรับผู้ต้องการสมัครขอรับทุนสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ในระหว่างวันที่ 3-14 มิถุนายน 2556 (ในวัน และเวลาราชการ) ณ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อด้วยตนเอง โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์กองการศึกษาฯ ที่ http://edu.phuketcity.org หรือทางเว็บไซต์ อบจ.ภูเก็ต ที่ www.phuketcity.org สำหรับเอกสารหลักฐานที่ต้องนำไปยื่นสมัครคัดเลือก ประกอบด้วย หนังสือรับรองผลการศึกษา และรับรองความประพฤติของผู้สมัคร จากสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ หนังสือรับรองรายได้ของผู้ปกครองจาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการระดับ 6 ขึ้นไป สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ) และรูปถ่ายบ้านพัก หรือที่อยู่อาศัย พร้อมแผนที่โดยสังเขป โดยในการสมัครคัดเลือก ผู้ปกครองของผู้สมัครต้องตรวจสอบและลงลายมือชื่อรับรองว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง ซึ่ง อบจ.ภูเก็ต จะส่งรายชื่อผู้สมัครขอรับทุนที่ผ่านการตรวจสอบเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน โดยให้ทางสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดภูเก็ต ในฐานะตัวแทนประชาคมท้องถิ่นทำการประชาคมว่ามีคุณสมบัติของผู้รับทุนหรือไม่ และผู้ที่ได้รับทุนจะต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ อบจ.ภูเก็ต เมื่อได้รับการแจ้ง


  ทั้งนี้ ทาง อบจ.ภูเก็ต จะแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการคัดเลือก โดยกำหนดวัน เวลาและสถานที่ที่คัดเลือก วางระเบียบและวิธีการคัดเลือก ตัดสินปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร และปัญหาอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินการคัดเลือกที่ไม่ขัดกับประกาศรับสมัครพิจารณาผู้ที่ได้รับทุน โดยให้คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก และส่งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนให้นายก อบจ.ภูเก็ต เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้ได้รับคัดเลือกต่อไป.

  เข้าชม : 688
  แวดวง อบจ 2556 10 อันดับล่าสุด
        อบจ.ภูเก็ต แถลงข่าวจัด โครงการ “ชาวภูเก็ตร่วมเทิดไท้องค์ราชันย์ 87 พรรษา” วันที่ 1-5 ธ.ค.57
        อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
        โยธาธิการและผังเมืองภูเก็ต ร่วมปรึกษาหารือกับ นายก อบจ.ภูเก็ต โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ บริเวณโคกชนะพม่า
        อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยโครงการภูเก็ตแคร์ ต.เกาะแก้ว
        อบจ.ภูเก็ต จัดมหกรรมรวมพลังขับเคลื่อน จ.ภูเก็ต สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2014
        นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องนานาชาติ และทุนสึนามิ ของมูลนิธิทุนการศึกษานานาชาติภูเก็ต
        นายก อบจ ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรมรำลึก 10 ปี สึนามิ ปี 2557
        อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อมจัดงาน อบจ.สัญจร ต.เกาะแก้ว วันเสาร์ที่ 29 พ.ย. นี้
        นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานเปิด “มหกรรมรวมพลังขับเคลื่อน จ.ภูเก็ต สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2014”
        อบจ.ภูเก็ต รับรางวัลต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต และร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ ป.ป.ช.
  .
  ข่าวเด่นประจำวัน