[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _VERSION

ผู้สนับสนุน


ผู้สนับสนุน
.

 • คอลัมน์ - บทความ:: คุยประสาชาวใต้
 • ไชยยงค์ มณีพิลึก คุยประสาชาวใต้
  คุยประสาชาวใต้ : อัพเดทเมื่อ อาทิตย์ ที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555
  เยียวยาใต้
  จาก 8 ปี สู่การคืนความเป็นธรรม
  เงินไม่ใช่ตัวแก้ปัญหา
  สถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ของประเทศไทย หรือที่มักเรียกว่า “ไฟใต้” เป็นเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นในสี่จังหวัดภาคใต้อัน ได้แก่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ จ.สงขลา  ซึ่งเกิดมาจากฝีมือของขบวนการโจรก่อการร้ายที่ต้องการจะแบ่งแยกดินแดน และเกิดจากความขัดแย้งอื่นๆในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีเหตุการณ์ ฆ่าเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนรายวัน  วางเพลิง วางระเบิด และ “คาร์บอมบ์” ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าจะมีความเคลื่อนไหวในลักษณะต้องการแบ่งแยกดินแดน จะไม่อาจเป็นความจริง แต่ก็สร้างความสูญเสียให้เกิดขึ้นต่อพื้นที่ 4 จังหวัดในทุกมิติ โดยเฉพาะความเสียหายด้านจิตใจ ที่จำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีการเยียวยาผู้ที่ได้ความสูญเสียทุกภาคส่วน                                                                                                                                                       

  สำหรับการเยียวยาผู้ที่ได้รับความสูญเสีย  แม้เริ่มขึ้นต้นอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลที่ผ่านมาทุกคณะต่างมีนโยบายเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งในรูปของตัวเงินและการดูแลเยียวยาด้านจิตใจอย่างเป็นธรรม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเร่งนำสันติสุข และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่การเยียวยาที่เห็นชัดเป็นรูปธรรมที่สุด คือการที่รัฐบาลพรรคเพื่อไทย ได้อนุมัติเงิน 2080 ล้านบาท เพื่อเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบทุกกลุ่ม จากสถานการณ์ความไม่สงบ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา

  โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในฐานะของหน่วยงานหลักในการดูแลการ เยียวยา รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ได้ดำเนินการมอบเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งได้มีมติในวันที่ 14 สิงหาคม 2555 เห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่เสียชีวิต ทุพพลภาพ บาดเจ็บ และครอบคลุมทั้งประชาชนทั่วไป รวมถึงพระสงฆ์ นักบวชในศาสนาอื่น นักท่องเที่ยวต่างชาติ จากเดิมรายละ 100,000 บาท   และประชาชนที่ช่วยเหลือทางราชการ จากเดิมรายละ 200,000 บาท ให้เท่าเทียมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐย้อนหลังไปตั้งแต่เดือนมกราคม 2547 เป็น 500,000 บาท โดยจะทยอยจ่าย ปีละ 100,000 บาท ให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ 2558  โดยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลาและสงขลา รวมทั้งคณะอนุกรรมการเยียวยาชุดต่างๆ ได้ทำการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้สูญเสียและผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก่อนสิ้นสุดเดือนรอมฏอน ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม  2555 นี้เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้

  1.  ศอ.บต. ได้ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลาและสงขลา ดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีประชาชนที่เสียชีวิต ทุพพลภาพและบาดเจ็บ ในแต่ละจังหวัด 4 จังหวัด รวม 6,868  คนเป็นเงิน 430,210,000 บาท

  2. ศอ.บต. ร่วมกับคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ผู้รับผลกระทบกรณีต่างๆ ในวันที่ 17 สิงหาคม  2555  ณ อาคารเอนกประสงค์ ศอ.บต. อ.เมือง จ.ยะลา โดยได้เชิญกงสุลใหญ่ประเทศอินโดนีเซียและกงสุลใหญ่ประเทศมาเลเซียประจำจังหวัดสงขลา ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้แทน กอ.รมน. สื่อมวลชนและภาคประชาสังคมเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน รวม 4 กรณี เป็นเงิน 525,596,800 บาท ดังนี้

   2.1 กรณี รายละ 7.5 ล้านบาท จ่ายงวดแรก 3.5 ล้านบาท ที่เหลือจะทยอยจ่ายปีละ 1 ล้านบาท รวม 4 ปี ดังนี้ 1) กรณีอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  85  รายๆละ 3.5 ล้านบาท เป็นเงิน 297.5 ล้านบาท 2) กรณีอำเภอสะบ้าย้อย  จังหวัดสงขลา 19  รายๆละ 3.5 ล้านบาท เป็นเงิน  66.5  ล้านบาท 3) กรณีสูญหายและละเมิดสิทธิมนุษยชน จำนวน 5 ราย  เป็นเงิน 14.5  ล้านบาท   รวมเป็นเงิน 378.5 ล้านบาท
  2.2 กรณีมัสยิดกรือเซะ  34 ราย เป็นประชาชน 32 ราย เจ้าหน้าที่ 2 ราย  รายละ 4 ล้านบาท เป็นเงิน 136 ล้านบาท
  2.3 กรณีข้าราชการที่เสียชีวิตและทุพพลภาพ จำนวน 100 รายๆละ 100,000 บาท เป็นเงิน 10,000,000 บาท กรณีข้าราชการยังได้ขอให้กระทรวง ทบวง กรมต้นสังกัดของข้าราชการทำการเยียวยาโดยให้สิทธิ และจัดสวัสดิการให้เป็นพิเศษ และได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับข้าราชการที่เป็นเป้าหมายอ่อนแอได้แก่ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา พระ เป็นต้น  ซึ่ง ศอ.บต. ได้แจ้งให้กระทรวงศึกษาพิจารณาให้ความช่วยเหลือเยียวยาและจัดสวัสดิการเพิ่มเติมให้เพื่อความเสมอภาคและเป็นธรรมแล้ว
  2.4 กรณีชดเชยเยียวยาผู้ถูกควบคุมตัวหรือถูกคุมขังตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และต่อมาได้รับการปล่อยตัวโดยไม่มีความผิด จำนวน 29 ราย  เป็นเงิน 1,096,800 บาท โดยจะได้เร่งรัดจ่ายเงินเยียวยาทุกกรณี ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2555 นี้

  3. ในการช่วยเหลือเยียวยา ศอ.บต. ยังได้ให้ความสำคัญการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย การยึดหลักธรรมภิบาล การป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากผู้ที่แอบอ้างเป็นนายหน้าในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งได้ทำการชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับผลกระทบ รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านการเยียวยาอย่างทั่วถึง

  แน่นอนว่า การเยียวยาบาดแผลทางจิตใจ ด้วยการใช้เงินเพียงอย่างเดียว คงจะแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่งของความเป็นธรรม แต่การสร้างความเข้าใจกับประชาชน ที่มีความเห็นต่าง คิดต่าง และกลุ่มประชาชนที่ จับอาวุธก่อการร้ายนั้น หน่วยงานทุกหน่วยต้อง”ถักทอ”การทำงานให้เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งเดียว และต้องขับเคลื่อนอย่างพร้อมเพียงกันด้วยการยึดหลักความเป็น”เอกภาพ”

  ซึ่งมุมมองของผู้นำศาสนาที่เป็นประธานอนุกรรมการเยียวยา กรณี มัสยิดกรือเซะ อย่าง นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลาม จ.ปัตตานี หรือ”บาบอแม” เห็นว่า การแก้ปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้น รัฐบาลโดย กองทัพ โดย ศอ.บต. ต้องเปิดพื้นที่การพูดคุยแบบสันติวิธี เพื่อสร้างความเข้าใจ ลดความหวาดระแวง และต้องเน้นเรื่องงานพัฒนาและเรื่องความเป็นธรรมเป็นหลัก โดย ศอ.บต. ต้องเป็นผู้ผลักดัน เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่ใช่แค่มอบเงินเยียวยาแล้วจบ ทุกอย่างยังไม่จบ เป็นการเริ่มต้นที่ดีเท่านั้น หน่วยราชการทุกหน่วยงาน รวมทั้ง ปกครองท้องถิ่น ต้องรับนโยบาย ศอ.บต. ไปดำเนินการในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นธรรม และการพัฒนาด้านอื่นๆ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา องค์กรเอกชน ต้องร่วมมือกัน โดยมี กองทัพ เป็นผู้รับผิดชอบงานความมั่นคง ป้องกันชีวิต ทรัพย์สิน ของประชาชน เพื่อให้พื้นที่ 4 จังหวัดเกิดความสงบสุขในอนาคต
  ไชยยงค์ มณีพิลึก

  เข้าชม : 1336
  คุยประสาชาวใต้ 10 อันดับล่าสุด
        ไชยยงค์ มณีพิลึกคุยประสาชาวใต้
        ไชยยงค์ มณีพิลึกคุยประสาชาวใต้
        ไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล คุยประสาชาวใต้
        ไชยยงค์ มณีพิลึก คุยประสาชาวใต้
        ไชยยงค์ มณีพิลึก คุยประสาชาวใต้
        ไชยยงค์ มณีพิลึก คุยประสาชาวใต้
        ไชยยงค์ มณีพิลึกคุยประสาชาวใต้
        ไชยยงค์ มณีพิลึกคุยประสาชาวใต้
        ไชยยงค์ มณีพิลึก คุยประสาชาวใต้
        ไชยยงค์ มณีพิลึก คุยประสาชาวใต้
  .
  ข่าวเด่นประจำวัน