[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _VERSION

ผู้สนับสนุน


ผู้สนับสนุน
.

 • คอลัมน์ - บทความ:: ช่วยกันแลพังงา
 • ช่วยกันแลพังงา (สังคมพังงา)
  ช่วยกันแลพังงา : อัพเดทเมื่อ อังคาร ที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555
    

      มีภาพรวมของจังหวัดพังงา  มาให้รับรู้กันครับ............การเลือกตั้งสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองระดับประเทศที่หมดวาระลงของจังหวัดพังงาเมื่อเร็วๆนี้ ชำนาญ พึ่งถิ่น ได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมสภาองค์กรชุมชนจังหวัดพังงา และ กำธร ขันธรรม ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลระดับจังหวัด สมาชิกสภาการเมืองมีหน้าที่พัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง............เมื่อวันที่ 16 ส.ค.55 จังหวัดพังงาเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประชาคม  อปพร.ระดับเขต สุรินทร์ เพชรสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประธานเปิดการประชุม โดยมี อปพร.ของศูนย์ 18 ภูเก็ต ซึ่งประกอบด้วย 5 จังหวัดอันดามัน ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่และตรัง เข้าร่วมประชุมจำนวน 175 คน การประชุมครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.ระดับจังหวัด ให้เป็นหน่วยนำในการพัฒนา อปพร.และเป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อันจะนำไปสู่ระบบอาสาสมัครที่มีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือทางราชการ “อปพร.ส่วนสำคัญมากจากประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 สมัครใจเข้าร่วมช่วยงานบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัด” ผู้เขียนมองว่าคนเหล่านี้ควรยกย่องเป็นผู้ที่มีจิตอาสา จิตสาธารณะ และผู้เสียสละ ทำงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม.............
  เขยพังงา

  เข้าชม : 1719
  ช่วยกันแลพังงา 10 อันดับล่าสุด
        ช่วยกันแลพังงา (สังคมพังงา)
        ช่วยกันแลพังงา (สังคมพังงา)
        ช่วยกันแลพังงา (สังคมพังงา)
        ช่วยกันแลพังงา (สังคมพังงา)
        ช่วยกันแลพังงา (สังคมพังงา)
        ช่วยกันแลพังงา (สังคมพังงา)
        ช่วยกันแลพังงา (สังคมพังงา)
        ช่วยกันแลพังงา (สังคมพังงา)
        ช่วยกันแลพังงา (สังคมพังงา)
        ช่วยกันแลพังงา (สังคมพังงา)
  .
  ข่าวเด่นประจำวัน