[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _VERSION

ผู้สนับสนุน


ผู้สนับสนุน
.

 • คอลัมน์ - บทความ:: บทวิเคราะห์การเมือง
 • ตบหน้า คสช. ยิ่งคุ้ยยิ่งเจอ ทุจริตซื้อเครื่องเล่นเด็ก ฤา คสช.ยืนขาสั่น ไม่กล้าใช้ ม.44 ฟัน
  บทวิเคราะห์การเมือง : อัพเดทเมื่อ จันทร์ ที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า ปีงบประมาณ 2557 กรมการท่องเที่ยว ในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดสรรงบแปรญัติ ประจำปีงบประมาณ 2557 ให้นักการเมือง จำนวน 8 ล้านบาท โดยใช้ชื่อโครงการว่า

                  โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการชุมชนสำหรับเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อจัดซื้อเครื่องเล่นนันทนาการและออกกำลังกาย ชุดละหนึ่งล้านบาท ประกอบด้วย สปริงโยกลูกไก่(ผู้ใจดี)  จำนวน 1 ชิ้น,สปริงโยกเจ้าตูบน้อย (เหินเวหา) จำนวน 1 ชิ้น, สปริงโยกปลาน้อย (ลอยน้ำตื้น) จำนวน 1 ชิ้น, สถานีทดสอบความสามารถในการแสดงออก จำนวน 1 ชิ้น, สถานีทดสอบความพร้อมของตนเองและการเรียนรู้พฤติกรรมของเด็ก จำนวน 1  ชิ้น, สถานีพัฒนาการด้านอารมณ์และผ่อนคลายกล้ามเนื้อ จำนวน 1 ชิ้น, การเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร ในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 230 ตารางเมตร เพื่อติดตั้งเครื่องเล่นนันทนาการและออกกำลังกายกลางแจ้งสำหรับเยาวชน

                  โดยกำหนดติดตั้ง 8 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วยพื้นที่อำเภอธวัชบุรี 6 แห่ง มี โรงเรียนบ้านดู่ ตำบลธวัชบุรี , แหล่งท่องเที่ยวหนองสิม ตำบลธวัชบุรี , แหล่งท่องเที่ยวชีลัดขีหลง ตำบลธวัชบุรี, แหล่งท่องเที่ยวทางเกวียนสายเก่า บ้านคางฮุง ตำบลธวัชบุรี, แหล่งท่องเที่ยวหนองแต้ ตำบลธวัชบุรีและชุมชนบ้านโนนดู่ ตำบลธวัชบุรี  ส่วนอีก 2 แห่งอยูที่อำเภอโพธิชัย ประกอบด้วย ชุมชนบ้านอัคคะ ตำบลโพธิ์ชัย และชุมชนบ้านนาเลา ตำบลโพธิ์ชัย

                  ห้ามลืมเป็นอันขาดว่า วัตถุประสงค์ประการหนึ่งระบุว่า เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศและเกิดการจ้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่

                  วันที่ 15 สิงหาคม ถึงวันที่ 30  กันยายน 2556

                  โดยคาดหวังผลว่า ประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด มีรายได้เสริมจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

                  ทั้งที่ไม่รู้ว่าจะมีรายได้เสริมตรงไหน

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า โครงการนี้มี นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ มีหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เป็นผู้เสนอโครงการ โดยมี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เป็นผู้เห็นชอบโครงการและ อธิบดีกรมการท่องเที่ยวเห็นชอบ

                  เป็นการเห็นชอบในวันที่ 10 กันยายน 2556

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า ปฐมเหตุของการตั้งเรื่องมาจากหนังสือที่ รอ 0035.05 / 21823  ลงวันที่ 14  ธันวาคม 2555 เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการชุมชน ลงนามโดยนายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมแนบโครงการที่เหมือนกับตัวโครงการขออนุมัติโดยมี นายประภาส บุญสุข ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด เสนอโครงการ มีนายศักดิ์ชัย กาญจนวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้เห็นชอบโครงการและนายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้อนุมัติโครงการ

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า นางสาวธันยดา ลิ้มศิริ ทำหน้าที่ผู้สืบราคา โดยเขียนในรายการสืบราคาว่า สปริงโยกลูกไก่ (ผู้ใจดี) จำนวน 1 ชุด  49,000บาท , สปริงโยกเจ้าตูบน้อย (เหินเวหา) จำนวน1 ชุด เป็นเงิน 49,500 บาท, สปริงโยกปลาน้อย (ลอยน้ำตื้น) จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 49,500 บาท ,สถานีทดสอบความสามารถในการแสดงออก จำนวน 1  ชุด เป็นเงิน 144,000 บาท,สถานีทดสอบความพร้อมของตนเองและการเรียนรู้พฤติกรรมของเด็ก จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 238,000 บาท,สถานีพัฒนาการด้านอารมณ์และผ่อนคลายกล้ามเนื้อ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน270,000บาท และการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร ในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 230  ตารางเมตร เพื่อติดตั้งเครื่องเล่นนันทนาการและออกกำลังกายกลางแจ้งสำหรับเยาวชน เป็นเงิน 200,000 บาท

                  โดยอ้างแหล่งที่มาว่า ราคาที่จัดซื้อในปี พ.ศ.2555 และปี พ.ศ.2556

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า  มีการเขียนข้อกำหนดและเงื่อนไขรายละเอียดซื้อเครื่องเล่นนันทนาการและออกกำลังกายกลางแจ้ง สำหรับเยาวชนพร้อมติดตั้ง ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการชุมชนสำหรับเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีพิเศษ

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า รายละเอียดในเงื่อนไขของ TOR กำหนดไว้ถึง 9 หน้า และเป็น 9 หน้าที่ไม่มีคณะกรรมการกำหนดคุณสมบัติของ TOR  มีเพียงแค่เลขานุการของอธิบดีกรมการท่องเที่ยวกำหนดขึ้นมาคนเดียว

                  กลายเป็นประเด็นที่น่าสงสัยและน่าคิดอย่างมาก

                  ห้ามลืมเป็นอันขาดว่า วันที่ 18  กันยายน2556 บริษัทภูริอินเตอร์จำกัด ตั้งอยู่ที่ 120  ถนนโนนตาล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ยโสธร ส่งใบเสนอราคาเครื่องเล่นนันทนาการและออกกำลังกายสำหรับเยาวชน ระบุราคาเสนอขายว่า  สปริงโยกลูกไก่ (ผู้ใจดี) ราคาหน่วยละ 48,530 บาท, สปริงโยกเจ้าตูบน้อย (เหินเวหา) ราคาหน่วยละ 48,530 บาท, สปริงโยกปลาน้อย(ลอยน้ำตื้น) ราคาหน่วยละ 48,530  บาท,สถานีทดสอบความสามารถในการแสดงออก ราคาหน่วยละ 142,000 บาท ,สถานีทดสอบความพร้อมของตนเองและการเรียนรู้พฤติกรรมของเด็ก ราคาหน่วยละ 235,000 บาท,สถานีพัฒนาการด้านอารมณ์และผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ราคาหน่วยละ267,300 บาท แต่ในใบเสนอราคากลับเสนอ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ราคาหน่วยละ 200,000 บาท วงเงินทั้งสิ้น7,919,120 บาท และมีการเขียนด้วยลายมือว่า ยินดีลดราคาให้เป็นเงิน 7,900,000บาท  โดยคนเขียนด้วยลายมือระบุชื่อ ณัฐวรรณ จันทร์สว่าง

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า วันที่ 18  ธันวาคม2556มีการลงนามในสัญญาเลขท่ 17/2557 ระหว่างกรมการท่องเที่ยวโดยอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กับ บริษัทภูริอินเตอร์จำกัด วงเงิน 7,900,000 บาท

                  น่าแปลกตรงที่สัญญาฉบับนี้ มีใบเสร็จรับเงินกรมการท่องเที่ยว เล่มที่ 00002 เล่มที่ 2 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2556  วงเงิน 395,000บาท

                  กลายเป็นเงื่อนงำที่ต้องถามพลเอกประยุทธ  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้า คสช.และในฐานะประธานศูนย์ต่อต้านทุจริตแห่งชาติ และพลเอกไพบูลย์  คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านทุจริตแห่งชาติว่า   

                  การทำสัญญาครั้งนี้เกิดในยุคที่ คสช.เข้ามาบริหารบ้านเมืองหลังจากยึดอำนาจการปกครองในเดือนพฤษภาคม2557 ใช่หรือไม่ ?

                  การเสนอโครงการให้ใช้วิธีการพิเศษ โดยอ้างข้อ 23(1)ว่า เป็นการกระทำเร่งด่วน หากล่าช้าจะทำให้ราชการเสียหาย

                  โดยเร่งอนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 10  กันยายน2556 แทนที่จะให้ทันในปีงบประมาณ 2556  กลับลากยาวมาลงนามในสัญญาเมื่อวันที่18 ธันวาคม 2556  หลังจากวันอนุมัติโครงการถึง100วัน ไหนว่าจะต้องเร่งด่วนหากล่าช้าจะทำให้ราชกรเสียหาย แต่หลังอนุมัติไปถึง100 วันจึงทำการลงนามในสัญญา คือประเด็นที่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลจะต้องให้คำตอบและตอบคำถามต่อสังคมในกรณีนี้

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า ในการอนุมัติโครงการได้กำหนดเอาไว้ว่า โครงการเริ่มระหว่างวันที่ 15  สิงหาคมถึงวันที่30 กันยายน 2556 หากพ้นจากนี้ย่อมหมายถึงโครงการต้องตกไป เงินงบประมาณจะต้องตกไปหรือไม่

                  ยิ่งจะต้องหาคำตอบให้ว่า เหตุใดบริษัทวางเงินสดค้ำประกันสัญญาไว้เมื่อวันที่ 1  ตุลาคม 2556 กลับปล่อยทอดระยะเวลาไม่ยอมลงนามในสัญญาถึง 79  วันเพราะอะไร?

                  ยิ่งหากเจาะลึกลงไปในการรายงานของสำนักข่าวอิศรา เมื่อเวลา 12.20  น.วันที่12 กุมภาพันธ์ 2558  พบว่า ในเอกสารใบสรุปสินค้าคงเหลือของบริษัทอินโนเวิลด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 31  ตุลาคม 2557  ระบุในเอกสารว่า

                  สปริงโยกลูกไก่ (ผู้ใจดี) ราคาต่อหน่วย  4,582.26บาท

                  สปริงโยกเจ้าตูบน้อย (เหินเวหา ) ราคาต่อหน่วย 4,502.02บาท

                  สปริงโยกปลาน้อย (ลอยน้ำตื้น) ราคาต่อหน่วย4,550.81บาท

                  สถานีทดสอบความสามารถในการแสดงออก ราคาหน่วยละ 40,979.42 บาท

                  สถานีทดสอบความพร้อมของตนเองและการเรียนรู้ ราคาหน่วยละ 71,814.43 บาท

                  กลายเป็นประเด็นที่น่าวิเคราะห์ยิ่งว่า ราคากลางที่นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการเจ้าของโครงการตรวจสอบราคากลาง สปริงโยกลูกไก่(ผู้ใจดี) ราคา 49,000 บาท แพงกว่าราคาของบริษัทอินโนเวิลด์ เอดดูเคชั่นจำกัดในใบสต็อคสินค้าที่มีราคาเพียง 4,582.26 บาท  ราคาแพงกว่าถึง 44,417.74 บาท

                  สปริงโยกเจ้าตูบน้อย (เหินเวหา) ราคาที่กรมการท่องเที่ยวกำหนดราคากลาง 49,500 บาทแต่ราคาของบริษัทอินโนเวิลด์ เอ็ดดูเคชั่นฯ กำหนดไว้ที่  4,502.02  บาท ราคาแพงกว่าถึง 44,997.98 บาท

                  สปริงโยกปลาน้อย(ลอยน้ำตื้น)  กรมการท่องเที่ยวกำหนดราคากลางซื้อที่ 49,500 บาทแต่ราคาในใบสต็อคของบริษัทอินโนเวิลด์ เอ็ดดูเคชั่นฯ กำหนดไว้ที่  4,550.81  บาท ราคาแพงกว่าถึง 44,949.19 บาท

                  สถานีทดสอบความสามารถในการแสดงออก ที่กรมการท่องเที่ยวเสนอราคากลางไว้  144,000 บาท แต่ราคาในใบสต็อคของบริษัทอินโนเวิลด์ เอ็ดดูเคชั่นฯ กำหนดไว้ที่  40,979.42 บาท เท่ากับราคากลางกรมการท่องเที่ยวแพงกว่าถึง  103,020.58 บาท

                  สถานีทดสอบความพร้อมของตนเองและการเรียนรู้พฤติกรรมของเด็ก กรมการท่องเที่ยวกำหนดราคากลางไว้ที่ 238,000บาท แต่ในใบสต็อคของบริษัทอินโนเวิลด์ เอ็ดดูเคชั่นฯ กำหนดไว้ที่  71,814.43 บาท เท่ากับราคากรมการท่องเที่ยวแพงกว่าถึง 166,185.57 บาท

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า 5  รายการจาก 7  รายการ แพงกว่าถึง 403,571.06 บาท หากจำนวน 8 ชุดจะแพงกว่าถึง  3,228,568.40บาท

                  การทำผิดซ้ำซากโดยไม่ยำเกรงต่อกฎหมายแถมทำในยามที่พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา เกษียณอายุจากตำแหน่งผู้บัญชาทหารบกมาเป็นนายกรัฐมนตรีและควบตำแหน่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยหรือ คสช.แถมยังทำหน้าที่ ประธานศูนย์ต่อต้านทุจริตแห่งชาติ

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า เรื่องการตรวจสอบทั้งหมด ใส่แฟ้มตั้งบนโต๊ะนายกรัฐมนตรีเพื่อรอการลงนาม กลายเป็นประเด็นของคนที่ทำการตรวจสอบกำลังชะเง้อมองว่า

                  ปากที่กล้าหาญชาญชัย จะมีอาการขาสั่นไม่กล้าลงนามสอบสวนหรือดำเนินการใดแม้ว่าจะมีมาตรา 44  อยู่ในกำมือก็ตาม

                  ฤา ต้องปรายตาหันไปมอง พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะคนเปิดไฟเขียวให้สอบทุจริตเรื่องนี้ว่า จะกล้าใช้ความกล้าหาญในการเสนอให้ลงโทษด้วยมาตรา 44  ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านทุจริตแห่งชาติหรือไม่ ?

                  ฤา ผลการชกจะออกมาเป็นฟลอยด์ เมย์เวทเธ่อร์ ต่อยกับ แมนนี่ ปาเกียว แต่คนยี้ทั้งเมือง
                                                                                                                                                                                                                                         ทีมข่าวการเมือง

                

                 

      
  เข้าชม : 906
  บทวิเคราะห์การเมือง 10 อันดับล่าสุด
        ข้าราชการดีเด่น -การทุจริต-กระบวนการคัดเลือก ใสสะอาดแน่หรือ?
        ปราบโกงปาหี่หรือของจริง ฤา ปราบโกงสองปีเป็นแค่ลมหายใจที่ผ่านรูจมูก
        ไยคนกันเองออกมาค้านรัฐธรรมนูญ ไยปชป.ไร้เยื่อใยต่อรัฐธรรมนูญ
        ทวงคืนผืนป่า จัดระเบียบชายหาด ฤา เป็นแค่ปาหี่ประเทศไทย
        ภัยแล้ง บทพิสูจน์ความล้มเหลวในการบริหารจัดการน้ำ
        ข้าราชการดีเด่น -การทุจริต-กระบวนการคัดเลือกใสสะอาดแน่หรือ?
        ปราบคอร์รัปชั่น เน้นทำงานรวดเร็ว เอาผิดคนโกง...แน่ใจหรือ 8 องค์กรอิสระทำได้ ?
        โถ...ต้วมเตี้ยม สตง. เพิ่งตื่นสอบทุจริตเครื่องเล่นเด็ก
        5 มีนาคม วันนักข่าว เราจะยึดมั่นอุดมการณ์
        มุมบริหารสไตล์ คสช. มุมปราบทุจริตที่ดูคล้ายจริงจัง
  .
  ข่าวเด่นประจำวัน