[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _VERSION

ผู้สนับสนุน


ผู้สนับสนุน
.

 • คอลัมน์ - บทความ:: บทวิเคราะห์การเมือง
 • ผ่าทางตัน พลเอกประยุทธ์ตัดสินใจใช้ ม.44สยบการท้าทายตรวจทุจริตเครื่องออกกำลังกาย
  บทวิเคราะห์การเมือง : อัพเดทเมื่อ เสาร์ ที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า หน้าการเมือง หนังสือพิมพ์เสียงใต้ ถือธงนำหน้าการขุดคุ้ยการทุจริต จัดซื้อเครื่องเล่นเด็กและเครื่องออกกำลังกายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มายาวนาน แต่การออกมาเปิดประเด็น หาได้รับความสนใจ ใส่ใจ จากผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแต่อย่างใดไม่ จนกระทั่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท.ทนไม่ไหว ตัดสินใจเสนอให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ หรือ คสช.ใช้มาตรา 44  ผ่าทางตัน

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า หนังสือราชกิจจานุเบกษา หน้า 1  เล่ม 132 ตอนพิเศษ 112 ง ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558  เรื่อง คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558  เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบและการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราว สาระประกอบด้วย

                  โดยที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆของรัฐหลายรายอยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบของ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน มูลกรณีเป็นเรื่องกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ทำให้เสียหายแก่ทางราชการ หรือทำให้ประชาชนเดือดร้อน แม้ผลการตรวจสอบยังไม่อาจสรุปความผิดได้ชัดเจนถึงขั้นชี้มูลความผิดแต่บางเรื่องมีการกระทำเป็นขบวนการ การตรวจสอบจึงใช้เวลานาน และบางเรื่องไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องเท่าที่ควร ดังที่หน่วยงานตรวจสอบดังกล่าวได้แจ้งให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาลทราบมาเป็นลำดับ

                  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เห็นควรกำหนดมาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบดังกล่าวและกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราวเพื่อรองรับมาตรการเช่นว่านั้น อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการหมุนเวียนบุคลากรสำหรับขับเคลื่อนการปฏิรูปและเร่งรัดติดตามการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และของรัฐบาลเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปราชการแผ่นดิน จึงมีคำสั่งต่อไปนี้

                  ข้อ 2 ให้ผู้มีรายชื่อในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 4 ตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้ ระงับการปฏิบัติราชการในตำแหน่งเดิมเป็นการชั่วคราวและไปปฏิบัติราชการในตำแหน่งประจำสำนักงานปลัดกระทรวงในกระทรวงที่สังกัดโดยไม่ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิมและให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่รัฐมนตรีเจ้าสังกัดมอบหมาย ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจะมีคำสั่งให้ผู้นั้นไปปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐเป็นการชั่วคราวก็ได้

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า บัญชีแนบท้ายคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 16/2558  ปรากฏรายชื่อ กลุ่มที่ 1 ข้าราชการ (24 ราย) และในจำนวนนั้นมี 4 ราย จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน 4 รายประกอบด้วย นายสุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , ว่าที่ร้อยตรีอานุภาพ เกสรสุวรรณ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว,นายพัฒนชาติ กฤติบวร อธิบดีกรมพลศึกษาและนายนิวัฒน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ รองอธิบดีกรมพลศึกษา

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ และสำนักงานคณะกรรมการ ปปง. ได้เข้าไปตรวจสอบการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องออกกำลังกายและเครื่องนันทนาการในกรมพลศึกษาและกรมการท่องเที่ยว แต่ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารในการส่งเอกสารมาให้ตรวจสอบแม้นว่าจะมีการทวงถามหลายต่อหลายครั้งกลับเพิกเฉยและอ้างว่า อยู่ระหว่างการค้นหา

                  ห้ามลืมเป็นอันขาดว่า มีการตรวจสอบสัญญาในการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายและเครื่องนันทนาการของกรมพลศึกษาทั้งสิ้น  14  สัญญา  ประกอบด้วย สัญญาเลขที่ ช 35/2555  วงเงิน 155,108, 250  บาท เป็นงบแปรญัตติ ปี 2555  โดยบริษัทซันสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งจำกัด เป็นคู่สัญญา ,ปี 2556  ปีเดียวมี 13 โครงการกลายเป็นประเด็นคำถามว่า แบ่งซื้อแบ่งจ้างหรือไม่ นับจากสัญญาที่ 36/2556  วงเงิน 27,700,000 บาทให้กับบริษัทไทยเวิร์ค ฟิตเนสจำกัด ,สัญญาที่ 37/2556  วงเงิน 45,850,000 บาทให้กับบริษัทเมดดิคอล แอพไพล แอนด์ เซ็นเตอร์จำกัด,สัญญาที่ 48/2556 วงเงิน 34,650,000 บาทให้กับบริษัทไทยเวิร์ค ฟิตเนสจำกัด, สัญญาที่23/2556 วงเงิน153,000,000 บาทให้กับบริษัทไลฟ์สตรอง เซอร์วิสจำกัด, สัญญาที่ 25/2556 วงเงิน 167,800,000 บาทให้กับบริษัทมาราธอน(ประเทศไทย)จำกัด, สัญญาที่ 29/2556 วงเงิน2,970,000 บาทให้กับบริษัทเมดดิคอล          แอพไพล แอนด์ เซ็นเตอร์จำกัด,สัญญาที่ 34/2556 วงเงิน 10,121,760  บาทให้กับบริษัทเนชั่นแมน(ไทยแลนด์)จำกัด, สัญญาที่ 35/2556  วงเงิน 4,950,000 บาทให้กับบริษัทชาญวีระ  ,สัญญาที่ 31/2556 วงเงิน 25,200,000  บาทให้กับบริษัทซันสปอร์ต มาร์เก็ตติ้งจำกัด,สัญญาที่ 42/2556 วงเงิน 18,850,000 บาทให้กับบริษัทคัมภีร์ มีเดียจำกัด, สัญญาเลขที่ 44/2556  วงเงิน 49,980,000 บาทให้กับบริษัทไลฟ์สตรอง เซอร์วิสจำกัด,สัญญาที่ 46/2556  วงเงิน 5,683,500 บาทให้กับบริษัทโรงงานฟุตบอลไทย สปอร์ตติ้งกู๊ดส์จำกัด และสัญญาสุดท้ายคือสัญญาที่ 49/2556 วงเงิน989,650 บาทให้กับบริษัทโรงงานฟุตบอลไทย สปอร์ตติ้งกู๊ดส์จำกัด

                  ห้ามลืมเป็นอันขาดว่า กรมการท่องเที่ยว มีภารกิจด้านการท่องเที่ยวแต่กลับหันไปซื้ออุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายและเครื่องนันทนาการที่ไม่เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และยุทธศาสตร์ แต่เพราะถือว่าแน่ เติบโตอย่างพุ่งพรวดในระยะเวลาอันรวดเร็ว จึงกล้าหาญชาญชัยสั่งซื้อถึง 12  สัญญา อันประกอบด้วย

                  งบประมาณปี 2555 มีทั้งสิ้น 4 สัญญา จนกลายเป็นประเด็นคำถามว่า การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ เป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้างหรือไม่  นับจากสัญญาที่2/2555 วงเงิน65,590,000 บาท ยกให้กับห้างหุ้นส่วนจำกัดมีอุดม,สัญญาที่ 13/2555 วงเงิน7,900,000 บาทให้กับบริษัทยูไนเต็ค สปอร์ต ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด, สัญญาที่ 14/2555  วงเงิน 232,300,000 บาท ให้กับบริษัทไลฟสตรอง เซอร์วิสจำกัด,สัญญาที่ 15/2555 วงเงิน 14,815,000 บาทให้กับบริษัทซันสปอร์ต มาร์เกตติ้งจำกัด และวันนี้กำลังมีการฟ้องร้องในคดีแพ่งโดยบริษัทซันสปอร์ต มาร์เก็ตติ้งจำกัด ฟ้องให้กรมการท่องเที่ยวจ่ายเงินค่าสินค้าและหลักฐานหลั่งไหลพรั่งพรูออกมาจากสัญญานี้มากมาย

                  งบประมาณปี 2556  มีทั้งสิ้น 6 สัญญา กลายเป็นประเด็นคำถามอีกว่า เป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้างหรือไม่ และสัญญาชอบด้วยข้อกฎหมายและระเบียบหรือไม่ นับจากสัญญาที่ 89/2556 วงเงิน16,825,000 บาทให้กับห้างหุ้นส่วนจำกัดมีอุดม, สัญญาที่ 90/2556 วงเงิน 73,260,000 บาทให้กับบริษัทอินโนเวิร์ล เอ็ดดูเคชั่นจำกัด, สัญญาที่ 92/2556 วงเงิน 93,999,000 บาทให้กับบริษัทไลฟ       สตรอง เซอร์วิสจำกัด, สัญญาที่99/2556วงเงิน 16,770,000 บาทให้กับบริษัทพี.เจ.ดีไซน์จำกัด,สัญญาที่ 94/2556 วงเงิน 90,900,000 บาทให้กับบริษัทอินโนเวิร์ล เอ็ดดูเคชั่นจำกัด,สัญญาที่ 98/2556 วงเงิน 83,890,000 บาท ให้กับบริษัทอินโนเวิร์ล เอ็ดดูเคชั่นจำกัด

                  งบประมาณปี 2557 มีสองสัญญาและกลายเป็นประเด็นว่าขออนุมัติโครงการในวันที่ 10  กันยายน 2556 ทั้งสองสัญญา แต่อ้างว่าเร่งด่วนต้องจัดจ้างเป็นกรณีพิเศษ โดยสัญญาเลขที่ 5/2557 วงเงิน 10,850,000 บาทให้กับบริษัทยูไนเต็ค สปอร์ต ดีเวลลอปเมนท์จำกัด และสัญญาที่17/2557 วงเงิน8,000,000บาทให้กับบริษัทภูริอินเตอร์จำกัด

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า การตรวจสอบหลักฐานการทุจริตที่หน่วยงานอย่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐหรือ ป.ป.ท.เป็นไปอย่างยากลำบากเพราะกรมการท่องเที่ยวไม่ยอมจัดส่งเอกสารให้ตามที่ร้องขอ ทั้งที่กระทำการในฐานะศูนย์ต่อต้านทุจริตแห่งชาติและทำตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช.

                  ห้ามลืมเป็นอันขาดว่า เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดถูกเก็บไว้ที่คนเกี่ยวข้องกลุ่มเดียวและทั้งหมดในการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกลายเป็นคนที่แวดล้อมกับขั้วอำนาจสูงสุดในกรมการท่องเที่ยว นับจากบริวารหน้าห้องของระดับอธิบดีกรมการท่องเที่ยว และบริวารหน้าห้องของระดับผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จนกระทั่งบัดนี้ยังไม่ยอมส่งเอกสารอันเป็นสาระสำคัญของคดีไปให้ตรวจสอบ

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า การให้ปากคำที่เอื้อประโยชน์ต่อผลการสอบสวนและรูปคดี ส่งผลให้เกิดการพักงานครั้งใหญ่ในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และอาจจะมีระลอกสอง

                  ห้ามลืมเป็นอันขาดว่า ข่าวการเมือง หนังสือพิมพ์เสียงใต้ ได้ตีแผ่เรื่องนี้มาโดยตลอดและเป็นสื่อสิ่งพิมพ์รายเดียวในประเทศไทยที่นำเสนอในเรื่องนี้

                  เรายืนยันต่อภารกิจหน้าที่ว่า จะทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อนำไปสู่การทำความสะอาดบ้านเมืองให้ปราศจากการทุจริตหรือหากมีขอให้มีน้อยที่สุด

                                                                                                                                                                                                                              ทีมข่าวการเมือง

                

                 

      
  เข้าชม : 1123
  บทวิเคราะห์การเมือง 10 อันดับล่าสุด
        ข้าราชการดีเด่น -การทุจริต-กระบวนการคัดเลือก ใสสะอาดแน่หรือ?
        ปราบโกงปาหี่หรือของจริง ฤา ปราบโกงสองปีเป็นแค่ลมหายใจที่ผ่านรูจมูก
        ไยคนกันเองออกมาค้านรัฐธรรมนูญ ไยปชป.ไร้เยื่อใยต่อรัฐธรรมนูญ
        ทวงคืนผืนป่า จัดระเบียบชายหาด ฤา เป็นแค่ปาหี่ประเทศไทย
        ภัยแล้ง บทพิสูจน์ความล้มเหลวในการบริหารจัดการน้ำ
        ข้าราชการดีเด่น -การทุจริต-กระบวนการคัดเลือกใสสะอาดแน่หรือ?
        ปราบคอร์รัปชั่น เน้นทำงานรวดเร็ว เอาผิดคนโกง...แน่ใจหรือ 8 องค์กรอิสระทำได้ ?
        โถ...ต้วมเตี้ยม สตง. เพิ่งตื่นสอบทุจริตเครื่องเล่นเด็ก
        5 มีนาคม วันนักข่าว เราจะยึดมั่นอุดมการณ์
        มุมบริหารสไตล์ คสช. มุมปราบทุจริตที่ดูคล้ายจริงจัง
  .
  ข่าวเด่นประจำวัน