[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _VERSION

ผู้สนับสนุน


ผู้สนับสนุน
.

 • คอลัมน์ - บทความ:: บทวิเคราะห์การเมือง
 • ผ่าสัญญาซื้อเครื่องเล่นเด็ก สปริงโยกลูกไก่ทุน 4,852.26 ขายรัฐ 49,900 บาทฤา ม.44แหยงจนขาสั่น
  บทวิเคราะห์การเมือง : อัพเดทเมื่อ พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า กรมการท่องเที่ยว ในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดทำโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นนันทนาการวงเงิน 232,300,000  บาท จำนวน 84  รายการ มีผู้มาขอรับเอกสารทั้งสิ้น 6  รายแต่ยื่นเข้าสู่การทำอีอ๊อคชั่นจำนวน 2 ราย โดยอ้างว่า

                  เพื่อหาอุปกรณ์เครื่องเล่นนันทนาการติดตั้งในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการและที่พักผ่อนหย่อนใจ

                  เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอื่นในอนาคต

                  เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศและเกิดการจ้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

                  หากเราพลิกดูคำนิยามแหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ อันเป็นคำนิยามของกรมการท่องเที่ยวจะพบว่า แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ (Recreational Attraction ) หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อการพักผ่อนและเสริมสร้างสุขภาพให้ความสนุกสนาน รื่นรม บันเทิง และการศึกษาหาความรู้ แม้ไม่มีความสำคัญในแง่ประวัติศาสตร์โบราณคดี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม แต่มีลักษณะเป็นแหล่งท่องเที่ยวร่วมสมัย ตัวอย่างเช่น ย่านบันเทิงหรือสถานบันเทิง สวนสัตว์ สวนสนุกและสวนสาธารณะลักษณะพิเศษ สวนสาธารณะและสนามกีฬา

                  และกำหนดนิยามคำว่า มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ (Recreational Attraction Standard) หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการที่มีองค์ประกอบ 3  ประการ คือ ศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว ศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการ ทั้งนี้ในแต่ละองค์ประกอบอาจจะมีหลักเกณฑ์และดัชนี้ชี้วัดในการพิจารณาความมีศักยภาพ ความมีประสิทธิภาพ และความมีคุณภาพเพื่อใช้ประเมินมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการนั้นด้วย

                  ปฐมบทของการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริตประเภทซื้อของแพงเกินความเป็นจริงเริ่มจาก สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก ทำหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2555  ขอซื้ออุปกรณ์กีฬาและนันทนาการ ประเภทเปตอง,เชือกชักคะเย่อ,ห่วงฮูล่าฮุก,แชร์บอลและเชือกกระโดดแต่ไม่ได้รับการพิจารณา ตรงกันข้ามสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานีมอบให้ผู้อำนวยการโรงเรียนแต่ละแห่งกรอกเอกสารที่ลอกกันมาเพื่อซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายและไม่มีข้อความใดที่เกี่ยวกับด้านท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับภารกิจ วิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมการท่องเที่ยว แต่ได้รับการสนับสนุนในครั้งนี้มากมาย โดยในโครงการขออนุมัติกลับอ้างว่าไปตั้งในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนทั้งที่ข้อเท็จจริงกลับไปตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  วัด และโรงเรียนที่วิเคราะห์และวินิจฉัยอย่างไรไม่เข้ากับคำว่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการแต่อย่างใด

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า มีการเขียนเอาไว้ว่า ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์และแข็งแรง เกิดความสามัคคีในชุมชน ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนสามพร้าว,ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงยืน,ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนาคำ ,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองขอนกว้าง ทั้งหมดอยู่ในอุดรธานี เป็นผู้ลงนามในเอกสารขอมาทั้งสิ้น

                  กลายเป็นประเด็นคำถามว่า ทำไมอธิบดีกรมการท่องเที่ยวไม่ส่งมอบให้กรมพลศึกษาที่มีภารกิจโดยตรงจัดซื้อ

                  ทำไมปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ไม่ระงับการจัดซื้อและส่งมอบให้กรมพลศึกษาที่มีหน้าที่โดยตรงดำเนินการ

                  จึงกลายเป็นประเด็นคำถามที่ต้องหาคำตอบว่า ทุนเบื้องหลังของกิจการจัดซื้อทั้งหมดคือใคร? เป็นนายทุนพรรคการเมืองใด ?และทำให้ใคร? เพื่อประสงค์ใด? คนเหล่านี้จะเจอข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการทุจริตหรือไม่ ? และนั่นย่อมหมายถึงว่า ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดที่ทำหนังสือของบประมาณมาจะกลายเป็นตัวการร่วมหรือไม่?

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า มีการใช้งบประมาณ 232,300,000 บาทซื้อเครื่องเล่นสำหรับเด็กจำนวน  84  รายการ แต่จะขอหยิบยออกข้อพิรุธพอสังเขป ดังนี้

                  ลำดับที่ 7 . สถานีพัฒนาขีดความสามารถของร่างกาย (B) ใน TOR กำหนดให้ซื้อ 26  ชุดแต่ในสัญญา ซ 14/2555  กำหนดให้ซื้อ 16  ชุดในวงเงิน 558,400  บาทนั่นเท่ากับว่า ราคาต่อหน่วยชิ้นละ 34,900 บาท

                  ในการตรวจสอบของสำนักข่าวอิศราเยแพร่เมื่อเวลา 20.00 น.วันอาทิตย์ที่ 15  กุมภาพันธ์ 2558  และในเวลา 12.20 น.วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558  นำเสนอใบสต็อคสินค้าของบริษัทที่เป็นคู่สัญญากับกรมการท่องเที่ยวสองสัญญาวงเงินกว่า 330  ล้านบาท และกรมพลศึกษา 2 สัญญา วงเงินกว่า 200  ล้านบาท พบว่าหลักฐานที่น่าตะลึงว่า

                  รายการสินค้าลำดับที่ 7  เสนอขายกรมการท่องเที่ยวชุดละ49,900 บาท แต่ราคาในสต็อคสินค้าแค่ 7,734.09 บาท ในสัญญาซื้อ 16  ชุดราคารวมแค่ 123,744.28 บาท ราคาแพงกว่าถึง 434,655.52 บาท

                  ลำดับที่ 8  สถานีผ่อนคลายและบำบัดไหล่-หลัง(B)  ซื้อจำนวน 4 ชุดๆละ34,900 บาทวงเงินรวม 139,600 บาท แต่ราคาของสำนักข่าวอิศรายืนยันว่า ราคาสต็อคสินค้าหน่วยละ6,755.91 บาทหาก จำนวน 4  ชุดเป็นเงินแค่ 27,023.64  บาทแพงกว่าถึง 112,576.36 บาท

                  ลำดับที่12 สถานีพัฒนาความคล่องตัวและประสาทสัมพันธ์ (แบบคู่) ในสัญญาระบุวงเงิน 319,500 บาทจำนวน 5 ชุดๆละ63,900 บาท แต่ในราคาสต็อคที่สำนักข่าวอิศราค้นได้ระบุว่า หน่วยละ9,183.31 บาท จำนวน 5 ชุดเป็นเงินแค่ 45,916.55 บาท แพงกว่าถึง 273,583.45  บาท

                  ลำดับที่ 23  สถานีเสริมสร้างสมรรถภาพการเคลื่อนไหวร่างกาย วงเงิน 1,389,000 บาทจำนวน 20 ชุดๆละ 67,900 บาท แต่ในสำนักข่าวอิศราเสนอ หน่วยละ 13,157.61 บาทจำนวน 20  ชุดเป็นเงิน 263152.20  บาท แพงกว่าถึง 1,094,847.80 บาท

                  ลำดับที่ 25  สถานีพัฒนาสมรรถภาพทางกลไลของร่างกาย วงเงิน 698,000  บาทจำนวน 20 ชุดๆละ 34,900 บาท แต่ราคาในสำนักข่าวอิศรา ชุดละ 8,299.31 บาท 20  ชุดเป็นเงินแค่ 165,986.20 บาท แพงกว่าถึง 532,013.80 บาท

                  ลำดับที่ 26  สถานีสร้างเสริมความอ่อนตัวและข้อต่อ วงเงิน 1,198,000  บาท จำนวน 20 ชุดๆละ 59,900 บาท ในสำนักข่าวอิศราระบุว่า ชุดละ 11,450 บาท 20  ชุดเป็นเงิน 229,000 บาท แพงกว่าถึง 969,000 บาท

                  ลำดับที่ 27 สถานีสร้างเสริมทักษะการเคลื่อนไหวของร่างกาย วงเงิน 1,038,000  บาท 20  ชุดๆละ 51,900 บาท สำนักข่าวอิศราระบุแค่ชุดละ 9,792.88  บาท 20  ชุดเป็นเงิน 195,840 บาท แพงกว่าถึง842,160 บาท

                  ลำดับที่ 29  สถานีเสริมสร้างความอ่อนตัวและทรวดทรวง(กลุ่มสัมพันธ์) วงเงิน 2,260,000 บาท ซื้อ 20  ชุดๆละ 113,000 บาท แต่สำนักข่าวอิศราระบุแค่ชุดละ 8,450.57 บาท 20  ชุดเป็นเงิน 169,011.40 บาท แพงกว่าถึง 2,090,988.60บาท

                  ลำดับที่ 35  สถานีพัฒนาการทรงตัว-ยืดหยุ่น-ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ วงเงิน 3,960,000 บาท 20  ชุดๆละ 198,000 บาท ในสำนักข่าวอิศราระบุแค่ชุดละ 57,551.98 บาท 20  ชุดเป็นเงิน 1,151,039.60 บาท แพงกว่าถึง 2,808,960.40 บาท

                  ลำดับที่ 39 สถานีพัฒนากลไกลการเคลื่อนไหวร่างกายและข้อต่อ วงเงิน3,960,000 บาท 20  ชุดๆละ 198,000 บาท แต่สำนักข่าวอิศราระบุแค่ชุดละ 8,655.71 บาท 20  ชุด รวมแค่ 173,114.20 บาทแพงกว่าถึง 3,786,885.80 บาท

                  หรือในสัญญาระบุซื้อสปริงโยกกุ๊กไก่(หัวใจพิทักษ์โลก ชุดละ 49,900  บาทแต่ราคาในสต็อคระบุแค่ 4,431.79 บาท สปริงโยกมอเตอร์ไซด์ผาดโผน ชุดละ  49,900 บาทแต่ในใบสต็อคสินค้าระบุแค่ 4,204.14 บาท , สปริงโยกโต๊ะกลมมหาสนุก ชุดละ 75,000 บาทแต่ราคาในสต็อคระบุแค่5,671.45 บาท

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า ผลของการจัดทำโครงการเหล่านี้ แวดล้อมที่ทำโครงการได้รับการบำเหน็จรางวัลกันถ้วนทั่ว อย่างน้อยที่สุดมีระดับผู้อำนวยการสำนักขยับขึ้นเป็นรองอธิบดีและขึ้นมาเป็นอธิบดีภายในระยะเวลาสองปี  ระดับชำนาญการขึ้นมาเป็นอำนวยการต้น ระดับชำนาญการขึ้นเป็นชำนาญการพิเศษอย่างน้อยที่สุด 7  คน

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า แม้นว่าพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.จะอุดจมูกกลั้นหายใจลงนามในการโยกย้ายด้วยมาตรา 44  แต่ประดาลิ่วล้อและคนที่ถูกโยกย้ายยังคงกลับมาทำหน้าที่เดิม แบบเดิม เข้านั่งเซ็นต์สัญญาย้อนหลังได้แบบเดิม

                  ฤา คำสั่งย้ายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ใช้มาตรา 44  เป็นแค่ปาหี่

                  ฤา บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาให้รัฐเสียหายถึง 12  สัญญา ยังต้องลอยนวลและเตรียมรอวันสงบทำสัญญาอีกครั้ง

                  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ไร้น้ำยา หรือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ทำได้แค่ยืนเกาก้นแม้นจะคันปากเพียงใด

                  และนี่คือใบเสร็จที่รอการใช้ความกล้าหาญที่หาญกล้าอย่างที่สุดในการตัดสินใจของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในฐานะประธานศูนย์ต่อต้านทุจริตแห่งชาติ และพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่สวมหมวกผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านทุจริตแห่งชาติว่า

                  จะยืนปากกล้าขาสั่นไม่กล้าลงนามในการแต่งตั้งโยกย้ายและเร่งเรื่องการสอบสวนเพื่อให้กระจ่างอย่างถึงที่สุด......

                  กล้าไหม ?
                                                                                                                                                                                                                                   ทีมข่าวการเมือง
      
  เข้าชม : 726
  บทวิเคราะห์การเมือง 10 อันดับล่าสุด
        ข้าราชการดีเด่น -การทุจริต-กระบวนการคัดเลือก ใสสะอาดแน่หรือ?
        ปราบโกงปาหี่หรือของจริง ฤา ปราบโกงสองปีเป็นแค่ลมหายใจที่ผ่านรูจมูก
        ไยคนกันเองออกมาค้านรัฐธรรมนูญ ไยปชป.ไร้เยื่อใยต่อรัฐธรรมนูญ
        ทวงคืนผืนป่า จัดระเบียบชายหาด ฤา เป็นแค่ปาหี่ประเทศไทย
        ภัยแล้ง บทพิสูจน์ความล้มเหลวในการบริหารจัดการน้ำ
        ข้าราชการดีเด่น -การทุจริต-กระบวนการคัดเลือกใสสะอาดแน่หรือ?
        ปราบคอร์รัปชั่น เน้นทำงานรวดเร็ว เอาผิดคนโกง...แน่ใจหรือ 8 องค์กรอิสระทำได้ ?
        โถ...ต้วมเตี้ยม สตง. เพิ่งตื่นสอบทุจริตเครื่องเล่นเด็ก
        5 มีนาคม วันนักข่าว เราจะยึดมั่นอุดมการณ์
        มุมบริหารสไตล์ คสช. มุมปราบทุจริตที่ดูคล้ายจริงจัง
  .
  ข่าวเด่นประจำวัน