[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _VERSION

ผู้สนับสนุน


ผู้สนับสนุน
.

 • คอลัมน์ - บทความ:: บทวิเคราะห์การเมือง
 • ไยจึงหยามหยัน คสช.เยี่ยงนั้น ไยจึงจ้างเอกชนไร้คุณสมบัติมาทำ
  บทวิเคราะห์การเมือง : อัพเดทเมื่อ จันทร์ ที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558


                  ห้ามลืมเป็นอันขาดว่า  กรมการท่องเที่ยวจัดสรรเงินงบประมาณ 66 ล้านบาทเพื่อว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดมีอุดม ในการจัดซื้อจัดจ้างทำตู้ฟิตเนสโดยใช้งบแปรญัตติปี 2555 ทำสัญญาเลขที่  ก2/2555

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า วันที่ 3  กันยายน 2555  มีหนังสือเลขที่ กก 0404.03/579  เรื่อง การกำหนดราคากลางจ้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพพร้อมติดตั้งตู้ฟิตเนสสำเร็จรูป จำนวน 13  จังหวัด โดยอ้างถึงคำสั่งกรมการท่องเที่ยวที่ 1577/2555  ลงวันที่ 24  สิงหาคม 2555  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพพร้อมติดตั้งตู้ฟิตเนสสำเร็จรูป จำนวน 13 จังหวัด รวม 22 ชุดวงเงิน 66 ล้านบาท โดยมีนายประพัน ไพรอังกูร ผู้อำนวยการกองกรมพลศึกษา ทำหน้าที่ประธาน,นายปกรณ์ ปั้นจั่น นายช่างเขียนแบบชำนาญงานกรมพลศึกษาและนายพงศภวัน ศรีวิสิฐพันธุ์ นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติตามทำหน้าที่เป็นกรรมการราคากลาง

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า กรมการท่องเที่ยวมีประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพพร้อมติดตั้งตู้ฟิตเนสสำเร็จรูป จำนวน 13  จังหวัดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดวงเงินประกวดจ้างในครั้งนี้ 66,106,460.64 บาท พร้อมกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง

                  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

                  ลงนามโดยนายสุพล  ศรีพันธุ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยวเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555

                  ต้องไม่ลืมเป็นอันขาดว่า เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ อ 18/2555 การประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพพร้อมติดตั้งตู้ฟิตเนสสำเร็จรูปจำนวน 13  จังหวัด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศกรมการท่องเที่ยวลงวันที่ 11  กันยายน 2555 ยังยืนยันว่า ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า ในหน้า 5 ของเอกสารประกวดราคาจ้างฯ กำหนดหลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา เอาไว้ในข้อ 6.2 ว่า หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า มีการกำหนดสถานที่ติดตั้งไว้ที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 3  แห่งคือที่ว่าการอำเภอปาย,ที่ว่าการอำเภอปางมะผ้า,สนามกีฬาอำเภอขุนยวม  ส่วนที่จังหวัดสุโขทัยมี 2 แห่งคือที่เทศบาลตำบลบ้านสวน และเทศบาลเมืองสุโขทัย  จังหวัดพิษณุโลกตั้งที่เทศบาลพรายชุมพล ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งที่,วัดศรีฐาน ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า,อุทัยธานีตั้งที่สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด,อุบลราชธานีตั้งที่เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ,ที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร ,ฉะเชิงเทราตั้งที่เทศบาลตำบลบางปะกง,สวนเฉลิมพระเกียรติองค์การบริหารส่วนตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า,จันทบุรีตั้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน,องค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง อำเภอขลุงและเทศบาลตำบลเขาบายศรี,ชุมพรตั้งที่เทศบาลตำบลท่าแซะ,กระบี่ตั้งที่เทศบาลตำบลเหนือคลอง,องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพน ,สงขลาตั้งที่ว่าการอำเภอจะนะ,พัทลุงตั้งที่สนามกีฬาศาลากลางจังหวัด,ลานหน้าศาลาประชาคมหมู่ 3  เขาชัยสน,สตูลตั้งที่บ้านควนไทย องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอละงู

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า วันที่ 25   กันยายน 2555  มีหนังสือที่ กก 0404.01/3030  รายงานผลการพิจารณาการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพพร้อมติดตั้งตู้ฟิตเนสสำเร็จรูปจำนวน 13  จังหวัด ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงิน 66  ล้านบาท โดยมีผู้ขอรับเอกสารประกวดราคาทั้งสิ้น 11  ราย  แต่ยื่นซองประกวดราคาและข้อเสนอทางเทคนิค 2  รายคือห้างหุ้นส่วนจำกัดมีอุดม และบริษัทแลนด์โก้ สปอร์ตแอนด์ มิวสิคเคิลจำกัด

                  โดยคณะกรรมการอันประกอบด้วยนายบุญเสริม ขันแก้ว ผู้อำนวยการกองกองในฐานะประธานกรรมการ,นายณัฐวัสส์ ดาวเรือง,นายพสิษฐ์ ยศศักดิ์ศรี,นายสุบรรณ ประครองใจ,นางสุดาภรณ์ วัดจินดาในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้ลงนามรายงานให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดมีอุดม เสนอราคาดีที่สุดในวงเงิน 65,590,000 บาท

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า วันที่ 26  กันยายน 2555  นายสุบรรณ ประครองใจ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ มีหนังสือเลขที่ กก 0401.6/1217  เรื่อง ขออนุมัติจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพพร้อมติดตั้งตู้ฟิตเนสสำเร็จรูป โดยมีนายบุญเสริม ขันแก้ว ผู้อำนวยการกองกลาง,ว่าที่ร้อยตรีอานุภาพ เกสรสุวรรณ์ รองอธิบดีลงนามต่อท้ายก่อนที่ว่าที่ร้อยตรีอานุภาพ เกสรสุวรรณ์ รักษาการอธิบดีกรมการท่องเที่ยวจะลงนามอนุมัติตามข้อเสนอพร้อมกับออกประกาศผลการประกวดราคาจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพพร้อมติดตั้งตู้ฟิตเนสสำเร็จรูปจำนวน 13  จังหวัดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า นางธิดา จงก้องเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางปฏิบัติราชการในตำแหน่งปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีหนังสืออนุมัติจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพพร้อมติดตั้งตู้ฟิตเนสสำเร็จรูป 13  จังหวัด 22 แห่ง พร้อมแนบหนังสือด่วนที่สุดที่ กก 0201.04/4318  ลงวันที่ 26  กันยายน 2555 เพื่อขออนุมัติจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพพร้อมติดตั้งตู้ฟิตเนสสำเร็จรูปจำนวน 13  จังหวัด  โดยระบุในหน้าที่ 2  ข้อ 2  ว่า “คณะกรรมการประกวดราคา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเอกสารหลักฐานของผู้ประสงค์เสนอราคาทั้งสองรายแล้ว ปรากฏว่าผู้ยื่นเอกสารทั้ง 2  ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน....” และนายสุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงนามอนุมัติเมื่อวันที่26 กันยายน 2555

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า วันที่ 26  กันยายน2555 ว่าที่ร้อยตรีอานุภาพ  เกสรสุวรรณ์ รองอธิบดีรักษาราชการอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ลงนามในหนังสือที่ กก 0401/683เรื่อง ขออนุมัติจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพพร้อมติดตั้งตู้ฟิตเนสสำเร็จรูปจำนวน 13  จังหวัดด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงิน 66 ล้านบาท พร้อมย้ำว่า “คณะกรรมการประกวดราคาฯ ได้พิจารณาคัดเลือกข้างต้น ซึ่งผู้ประสงค์จะเสนอราคาทั้ง 2 ราย มีคุณสมบัติครบถ้วน ข้อเสนอแนะทางด้านเทคนิคมีความเหมาะสม.....”

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า ว่าที่ร้อยตรีอานุภาพ เกสรสุวรรณ์ รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ลงนามในสัญญาเลขที่ ก 2/2555 ในวันที่ 27  กันยายน 2555  กับห้างหุ้นส่วนจำกัดมีอุดม โดยใช้หนังสือค้ำประกันของธนาคารกสิกรไทยสาขาอุตรดิตถ์ เลขที่ 55-42-5117-5 ลงวันที่ 26 กันยายน 2555  วงเงิน 3,279,500 บาท

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า ในขอบเขตของงานประกวดราคาจ้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพพร้อมติดตั้งตู้ฟิตเนสสำเร็จรูปจำนวน 13   จังหวัด กำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาเอาไว้ในข้อ 3.1 ว่า “ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างที่ประกวดราคาจ้าง...”

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัดมีอุดม ได้ยื่นหนังสือรับรองที่ออกให้โดยสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดอุตรดิตถ์เมื่อวันที่ 20  กันยายน 2555  พบว่า วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนจำนวน 33  ข้อไม่มีข้อใดสอดรับกับคุณสมบัติของการประกวดราคาจ้างในครั้งนี้

                  และไม่ปรากฏหลักฐานทางหนังสือรับรองของบริษัทแลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิลจำกัดแต่อย่างใด

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า สำนักข่าวอิศรานำเสนอในเว็ปไซต์ของสำนักข่าวอิศราเมื่อเวลา 20.00 น.วันศุกร์ที่ 30  มกราคม 2558  ระบุว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัดมีอุดม ตั้งอยู่ที่ พรพาณิชการบัญชี มีทุนจดทะเบียน 1  ล้านบาท ตั้งที่บ้านเลขที่ 9/3ถนนพาดวารี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ โดยพนักงานของพรพาณิชการบัญชีกล่าวว่า “เจ้าของ หจก.มีอุดม เขาเป็นเพื่อนกันเจ้าของพรพาณิชการบัญชี เลยมาขอให้ช่วยตั้ง หจก.ให้หน่อย และใช้ที่อยู่ของเรา เป็นที่อยู่ หจก.ในขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้ง....”

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า สำนักข่าวอิศรายังเกาะติดในเรื่องนี้โดยนำเสนอขึ้นเว็ปไซต์เมื่อเวลา 20.00 น.วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558  ว่า “จากการตรวจสอบเอกสารจดทะเบียนจัดตั้ง หจก.มีอุดม ที่แจ้งไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่า เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555  หจก.มีอุดม ได้แจ้งเพิ่มที่ตั้งสำนักงานสาขา 1  แห่ง นอกเหนือจากที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ 9/3 ถนนพาดวารี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ คือเลขที่ 42/10 ซอยรามคำแหง 12 (อุดมยศ) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ และผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปตรวจพบว่า เป็นที่ตั้งของคอนโดฯชื่อ “ราม 12  คอนโดมิเนียม” มีจำนวน 5 ชั้นโดยชั้นล่างเป็นที่จอดรถและจากการตรวจสอบพบเจ้าของชื่อ เจียมจิตร ฉิมเลี้ยง ซึ่งนามสกุลเดียวกันกับนายสุพล ฉิมเลี้ยง หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.มีอุดม

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า เวลา 20.00 น.วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558  สำนักข่าวอิศราได้นำเรื่องราวของห้างหุ้นส่วนจำกัดมีอุดมขึ้นนำเสนออีกครั้ง โดยนำหลักฐานรายละเอียดวัตถุที่ประสงค์เพิ่มเติมที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดมีอุดมไปจดทะเบียนเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 28  พฤษภาคม 2557  ตามคำขอที่ 150/2557 เพื่อเพิมเติมในข้อ 54  ว่า “ประกอบกิจการ นำเข้า ผลิต จำหน่าย ซ่อมแซม ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะด้านสุขภาพ ครุภัณฑ์นันทนาการ เครื่องออกกำลังกาย เครื่องเล่นสนามเด็ก สนามฟุตซอล”

                  นั่นย่อมหมายความว่ากรมการท่องเที่ยว ได้ทำสัญญาว่าจ้างให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดมีอุดม ดำเนินการติดตั้งตู้ฟิตเนสสำเร็จรูป จำนวน 2  สัญญาคือ สัญญาเลขที่ ก 2/2555 วงเงิน 65,590,000 บาทตามงบแปรญัตติปี 2555  และสัญญาเลขที่  89/2556 วงเงิน 16,825,000 บาท ตามงบแปรญัตติปี 2556  ที่ตรวจรับเมื่อวันที่ 23  ธันวาคม 2556

                  เป็นสัญญาที่ขาดคุณสมบัติของผู้ยื่นซองประกวดราคาทั้งสองราย         

                  ไฉนจึงมีการรายงานว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนทั้งว่าที่ร้อยตรีอานุภาพ เกษรสุวรรณ์ ในฐานะรองอธิบดีกรมการท่องเที่ยวปฏิบัติหน้าที่อธิบดีกรมการท่องเที่ยว และนางธิดา จงก้องเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ต่อปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

                  การยืนยันว่าคุณสมบัติครบถ้วนทั้งที่ขาดคุณสมบัติในการเข้ามาเป็นผู้รับจ้าง ถือว่า

                  เป็นการรายงานเท็จหรือไม่ ?

                  ผู้รับจ้างไม่มีคุณสมบัติแต่ว่าจ้างไปแล้วหมายความว่าอย่างไร?

                  พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยหรือ คสช.ในฐานะประธานศูนย์ต่อต้านทุจริตแห่งชาติและในฐานะนายกรัฐมนตรี ว่านี่คือใบเสร็จไหม ?

                  พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านทุจริตแห่งชาติ พิสูจน์ได้ไหมว่านี่คือใบเสร็จ ?

                  ท้าทาย หยามหมิ่น คนตรวจสอบกันถึงขั้นนี้

                  ผู้กล้าหาญชาญชัยในแผ่นดินนี้ที่ถือธงนำชัยปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น จะยืนขาสั่น ตัวสั่นอยู่ไย

                  กล้าเอ่ยปากเร่งเรื่องสอบสวนและเร่งกระบวนการไต่สวนของคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือ ปปช. ไหม?

                  ฤา อาการขาสั่นท่ามกลางฝีปากกล้า จะยังคงสะท้อนความรู้สึกไม่กล้าฟันธงของผู้นำ คสช.

      
                                                                                                                                                                                                                             ทีมข่าวการเมือง
      
  เข้าชม : 719
  บทวิเคราะห์การเมือง 10 อันดับล่าสุด
        ข้าราชการดีเด่น -การทุจริต-กระบวนการคัดเลือก ใสสะอาดแน่หรือ?
        ปราบโกงปาหี่หรือของจริง ฤา ปราบโกงสองปีเป็นแค่ลมหายใจที่ผ่านรูจมูก
        ไยคนกันเองออกมาค้านรัฐธรรมนูญ ไยปชป.ไร้เยื่อใยต่อรัฐธรรมนูญ
        ทวงคืนผืนป่า จัดระเบียบชายหาด ฤา เป็นแค่ปาหี่ประเทศไทย
        ภัยแล้ง บทพิสูจน์ความล้มเหลวในการบริหารจัดการน้ำ
        ข้าราชการดีเด่น -การทุจริต-กระบวนการคัดเลือกใสสะอาดแน่หรือ?
        ปราบคอร์รัปชั่น เน้นทำงานรวดเร็ว เอาผิดคนโกง...แน่ใจหรือ 8 องค์กรอิสระทำได้ ?
        โถ...ต้วมเตี้ยม สตง. เพิ่งตื่นสอบทุจริตเครื่องเล่นเด็ก
        5 มีนาคม วันนักข่าว เราจะยึดมั่นอุดมการณ์
        มุมบริหารสไตล์ คสช. มุมปราบทุจริตที่ดูคล้ายจริงจัง
  .
  ข่าวเด่นประจำวัน