[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _VERSION

ผู้สนับสนุน


ผู้สนับสนุน
.

 • คอลัมน์ - บทความ:: บทวิเคราะห์การเมือง
 • เมินคุณสมบัติผู้ยื่นซองประกวดราคาเย้ยระเบียบ ฤา คสช.-ปปช.ทำได้แค่ขาสั่น
  บทวิเคราะห์การเมือง : อัพเดทเมื่อ จันทร์ ที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558


                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า กรมการท่องเที่ยวสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ไม่มีภารกิจหลักในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อและจัดหาเครื่องออกกำลังกายหรือกระทั่งเครื่องเล่นเด็ก แต่กรมการท่องเที่ยวกลับเย้ยหยันวิสัยทัศน์ที่บรรจงเขียน เหยียดภารกิจที่ต้องทำ หยันยุทธศาสตร์ของตัวเอง หันกลับมาทำ

                  โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

                  โดยการจัดหาอุปกรณ์เครื่องเล่นนันทนาการและออกกำลังกายที่ไม่ใช่ภารกิจของกรมการท่องเที่ยว โดยอ้างว่า เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศ และเกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของไทยตลอดจนเพื่อพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวรวมถึงเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นในอนาคต

                  กลายเป็นคำถามว่า สร้างรายได้แก่ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคได้อย่างไร ในเมื่อคนในแวดวงเท่านั้นที่ได้

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า โครงการนี้กำหนดวงเงินไว้ 8 ล้านบาท นับแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2555  สิ้นสุดโครงการในวันที่ 30 กันยายน 2555 โดยมีนางสาวธันยดา จิรเมธากร และนายสุบรรณ ประครองใจ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ นางพัชณีย์ ยงยอด ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เป็นผู้เสนอโครงการ ว่าที่ร้อยตรีอานุภาพ  เกษรสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นผู้เห็นชอบโครงการและนายสุพล ศรีพันธ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยวเป็นผู้อนุมัติโครงการ

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า สัญญานี้เป็นสัญญา ช 13/2555ทำสัญญากันในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2555  อันเป็นวันสุดท้ายของปีงบประมาณ 2555  และเป็นวันสุดท้ายในการทำของของนายสุพล ศรีพันธ์อธิบดีกรมการท่องเที่ยวที่ยังมาทำงาน กลายเป็นประเด็นคำถามถกกันว่า ไฉนนายสุพล ศรีพันธ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว จึงปล่อยให้ ว่าที่ร้อยตรีอานุภาพ  เกษรสุวรรณ์ รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดี ลงนามในสัญญากับบริษัทยูไนเต็ค สปอร์ต ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เป็นเงิน 7,900,000บาท ต้องส่งมอบภายใน 45  วันคือวันที่ 12   พฤศจิกายน 2555  โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขารังสิต-นครนายก คลอง 4 โดยใช้หนังสือค้ำประกันสัญญาของธนาคารกรุงไทยเลขที่ 00018/200148/0046/55  ลงวันที่ 27 กันยายน 2555  วงเงิน 395,000 บาท มีนายศิวกร อภิบาลชัยศรี เป็นผู้ลงนามในฐานะผู้ขาย และว่าที่ร้อยตรีอานุภาพ เกษรสุวรรณ์ ลงนามในฐานะคนซื้อ และต่อมามีการแก้ไขสัญญาเพิ่มเติมในวันที่ 6  พฤศจิกายน 2555

                  เป็นการดำเนินการวันสุดท้ายของการสิ้นสุดโครงการที่อนุมัติ

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า มีการกำหนดขอบเขตของร่าง TOR ของการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นนันทนาการและออกกำลังกาย โดยระบุไว้ชัดเจนในคุณสมบัติว่า

                  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์

                  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอรายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า วันที่ 13  กันยายน 2555 นายสุพล  ศรีพันธ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ได้มีประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นนันทนาการและออกกำลังกายด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 25 กันยายน 2555  ระหว่างเวลา11.00-11.30 น. ณ บริษัทสวนกุหลาบเซอร์รารี่ ซีลจำกัด  โดยอ้างคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ ว่า ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัดประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ อ 19/2555 การประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นนันทนาการและออกกำลังกายตามประกาศลงวันที่ 13  กันยายน 2555 จำนวน 17 แผ่น ได้กำหนดย้ำเรื่องคุณสมบัติของผู้ประกวดราคาในครั้งนี้ว่าจะต้องเป็น ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคา....

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า บริษัทยูไนเต็ค สปอร์ต แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด กลับไปขอหนังสือรับรองที่ ปท 014833 ตั้งแต่วันที่ 5  กรกฏาคม 2555 ตั้งแต่วันที่ยังไม่มีการทำโครงการ

                  ห้ามลืมเป็นอันขาดว่า ในวันที่มีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการท่องเที่ยวในวันนั้นมีบริษัทเข้ายื่นแข่งขันกันตามการตรวจสอบหลักฐานอย่างเคร่งครัดและเข้มงวดของกรมการท่องเที่ยว แค่ 2 บริษัท

                  โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแพร่วัธนะผล ที่มีนายภุชงค์ นิพิฐวัธนะผล เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ มอบอำนาจให้นางสาวพัชรี  จันนพรัตน์ ซึ่งอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 14/1819 หมู่ 13  ตำบลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มารับแบบ/ซื้อแบบ พร้อมแนบหนังสือรับรองของห้างหุ้นส่วนจำกัดแพร่วัธนะผลลงวันที่ 14  พฤษภาคม 2555 ตามเลขที่ พร 000328 โดยระบุว่า สำนักงานตั้งอยู่ที่ 138/16-17 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ และมีสาขาอยู่เลขที่ 22  หมู่ 1 ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่

                  กลายเป็นประเด็นที่น่าตรวจสอบยิ่ง เมื่อพบชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดแพร่วัธนะผลในการตรวจสอบจาก Google พบว่า เป็นร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง หาได้เกี่ยวข้องกับการขายเครื่องเล่นนันทนาการและออกกำลังกายตามจุดหมายของกรมการท่องเที่ยวที่กำหนดเอาไว้

                  จึงกลายเป็นประเด็นว่า

                  ใครตรวจสอบคุณสมบัติของบริษัทที่เข้าแข่งขันการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้

                  กลุ่มนิติการ กรมการท่องเที่ยว ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานก่อนผ่านให้ลงนามสัญญาอย่างไร ใครคือคนตรวจสอบ

                  กลุ่มพัสดุและการคลัง กรมการท่องเที่ยว ตรวจสอบคุณสมบัติให้ผ่านได้อย่างไร

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า นางถิรนันท์ แก่นจันทร์หอม เจ้าของบริษัทยูไนเต็ค สปอร์ตดีเวลลอปเม้นท์จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 99/10 หมู่ ๓ ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี กลับมอบอำนาจให้นายศิวกร อภิบาลชัยศรี ที่อยู่บ้านเลขที่ 420/1146แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ10210 เข้าร่วมการประกวดราคาในครั้งนี้ โดยมีหนังสือรับรองของบริษัทยูไนเต็ค สปอร์ต ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด ที่ ปท 014833  ลงวันที่ 3  กรกฏาคม 2555 มาแนบประกอบทั้งที่ในวันออกหนังสือรับรองนี้

                  โครงการยังไม่เกิดและยังไม่เขียน

                  หากพลิกย้อนกลับไปในอดีต นางถิรนันท์ แก่นจันทร์หอม เจ้าของบริษัทยูไนเต็ค สปอร์ต ดีเวล  ลอปเม้นท์ จำกัดเคยเป็นอาจารย์สอนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี โดยสอนยิมนาสติกที่ตนเองถนัด ในฐานะอดีตนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติ ในครั้งกระนั้นมี ดร.สุวัตร  สิทธิหล่อ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา โรงเรียนกีฬาจังหวดสุพรรณบุรีและมี ดร.พัฒนชาติ  กฤติบวร ร่วมเป็นอาจารย์สอนและเป็นผู้บริหารในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

                  หากพลิกย้อนกลับไป นางถิรนันท์ แก่นจันทร์หอม เจ้าของบริษัทยูไนเต็ค สปอร์ต ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด มีบทบาทในการขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์การกีฬา และอุปกรณ์กีฬาให้กับกรมพลศึกษา ที่เคยมี ว่าที่ร้อยตรีอานุภาพ  เกษรสุวรรณ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยวทำหน้าที่สถาปนิกก่อนขยับขึ้นมาเป็นผู้อำนวยการกองกลาง กรมพลศึกษา

                  กลายเป็นประเด็นที่แหลมคมที่สุดหากตรวจสอบประวัติย้อนลงไปของนางสาวพัชรี จันนพรัตน์ ผู้รับมอบอำนาจจากห้างหุ้นส่วนจำกัดแพร่วัธนะผล ว่ามีความสัมพันธ์กับบริษัทยูไนเต็ค สปอร์ต ดีเวลลอปเม้นท์จำกัดอย่างไร ยิ่งจะทำให้การตรวจสอบง่ายขึ้น

                  ยิ่งเป็นประเด็นท้าทายอย่างแหลมคมยิ่งว่า การได้รับมอบอำนาจจากห้างหุ้นส่วนจำกัดแพร่วัธนะผลี่อยู่ถึงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ เป็นการรับมอบอย่างไร ? ใช้โทรศัพท์หมายเลขใดติดต่อประสานงาน? ใครเป็นคนลงนามมอบอำนาจให้? และการเป็นร้านขายวัสดุก่อสร้างและรับงานก่อสร้างของห้างหุ้นส่วนจำกัดแพร่วัธนะผล โดยไม่เคยขายเครื่องเล่นนันทนาการและเครื่องออกกำลังกายเป็นการท้าทายคุณสมบัติของผู้ยื่นประกวดราคาในครั้งนี้หรือไม่

                  น่าแปลกที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้าทำการตรวจสอบในสัญญานี้แล้ว กลับเมินเฉยต่อการตรวจสอบคุณสมบัติของบริษัทคู่เทียบว่ามีคุณสมบัติครบไหม?

                  ต้องเข้าไปตรวจสอบทีมตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือ สตง.ไหม?

                  น่าเข้าไปตรวจสอบว่าที่ผ่านมาในอดีต สตง.เคยตั้งตั้งข้อสังเกตและชี้มูลการทุจริตในกรมการท่องเที่ยวแล้ว ไฉนปล่อยให้แทบจะทุกเรื่องกลายเป็นเรื่องของการ

                  ยุติเรื่อง

                  ถือเป็นการท้าทายจริยธรรมในการตรวจสอบไหม ? ใครคือคนตรวจสอบสัญญาจ้างทั้งหมด? ใครคือคนตรวจสอบคุณสมบัติของบริษัทที่เข้ามาประกวดราคา ? ไยในวันศุกร์ที่ 28  กันยายน 2555 อันเป็นวันสุดท้ายก่อนการเกษียณอายุราชการของนายสุพล ศรีพันธ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยวที่มาทำงานและเก็บสิ่งของกลับบ้าน จึงไม่ยอมลงนาม

                  กลายเป็นประเด็นน่าคิดและท้าทายการตรวจสอบของศูนย์ต่อต้านทุจริตแห่งชาติที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช) เป็นประธานแถมยังพ่วงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ที่มีพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านทุจริตแห่งชาติ ที่กำกับการตรวจสอบการทุจริตในโครงการนี้ว่าหลังเห็นหลักฐานทั้งหมด

                  จะหมดความกล้าหาญในการตรวจสอบและยืนขาสั่นเทิ้มเพราะเกรงกลัวอีกหรือไม่ ?

                  กลายเป็นประเด็นท้าทายการตรวจสอบของคณะกรรมการการ ปปช.ที่จะต้องรับมอบเรื่องไปดำเนินการว่า จะกล้าเร่งรีบดำเนินการหรือแอบซุกเรื่องไว้จนหมดอายุความหรือไม่ ?

                  กลายเป็นประเด็นท้าทายว่า ใครเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่กล้าหาญชาญชัยผ่านบริษัทที่เข้ายื่นประกวดราคาที่น่าเชื่อว่าขาดคุณสมบัติ

                  ฤา มนต์ขลังของมาตรา 44  แห่งรัฐธรรมนูญชั่วคราวไร้มนต์ขลัง

                  ฤา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ กำลังปอกเปลือกทุเรียนข้างทำเนียบกินจนเพลิน

                                                                                                                                                                                                                           ทีมข่าวการเมือง
  เข้าชม : 725
  บทวิเคราะห์การเมือง 10 อันดับล่าสุด
        ข้าราชการดีเด่น -การทุจริต-กระบวนการคัดเลือก ใสสะอาดแน่หรือ?
        ปราบโกงปาหี่หรือของจริง ฤา ปราบโกงสองปีเป็นแค่ลมหายใจที่ผ่านรูจมูก
        ไยคนกันเองออกมาค้านรัฐธรรมนูญ ไยปชป.ไร้เยื่อใยต่อรัฐธรรมนูญ
        ทวงคืนผืนป่า จัดระเบียบชายหาด ฤา เป็นแค่ปาหี่ประเทศไทย
        ภัยแล้ง บทพิสูจน์ความล้มเหลวในการบริหารจัดการน้ำ
        ข้าราชการดีเด่น -การทุจริต-กระบวนการคัดเลือกใสสะอาดแน่หรือ?
        ปราบคอร์รัปชั่น เน้นทำงานรวดเร็ว เอาผิดคนโกง...แน่ใจหรือ 8 องค์กรอิสระทำได้ ?
        โถ...ต้วมเตี้ยม สตง. เพิ่งตื่นสอบทุจริตเครื่องเล่นเด็ก
        5 มีนาคม วันนักข่าว เราจะยึดมั่นอุดมการณ์
        มุมบริหารสไตล์ คสช. มุมปราบทุจริตที่ดูคล้ายจริงจัง
  .
  ข่าวเด่นประจำวัน