[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _VERSION

ผู้สนับสนุน


ผู้สนับสนุน
.

 • คอลัมน์ - บทความ:: บทวิเคราะห์การเมือง
 • ฤา เป็นแค่การตรวจสอบแก้บนทุจริตจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย
  บทวิเคราะห์การเมือง : อัพเดทเมื่อ จันทร์ ที่ 6 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558


                  ห้ามลืมเป็นอันขาดว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีคำสั่งเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 หลังจากได้รับแจ้งจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่า ได้สุ่มตรวจสอบสัญญาจดซื้อครุภัณฑ์ออกกำลังกายและเครื่องเล่นนันทนาการกลางแจ้งของกรมการท่องเที่ยวและกรมพลศึกษา พบว่า

                  การกำหนดราคากลางครุภัณฑ์ออกกำลังกายและเครื่องเล่นนันทนาการ มีการกำหนดราคากลางสูงผิดปกติ

                  การจัดซื้อและจัดสรรครุภัณฑ์ซ้ำซ้อน

                  เป็นการใช้จ่ายเงินไม่คุ้มค่าและไม่เป็นไปตมวัตถุประสงค์ ซึ่งอาจทำให้ราชการได้รับความเสียหาย

                  ตามหนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินด่วนที่สุดที่ ตผ 0016/3486 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557

                  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงขึ้นอันประกอบด้วย นายขจร วีระใจ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานกรรมการ, นายวรรธนชัย โตสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มการคลังและพัสดุเป็นกรรมการ ละนายดุสดี ทังสุภูติ นิติกรชำนาญการ เป็นกรรมการและเลขานุการ

                  โดยให้สืบสวนตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติตามนัยแห่งหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร 0206/ว 218  ลงวันที่25 ธันวาคม 2541  เพื่อให้ข้อเท็จจริงว่า ข้อมูลดังกล่าวมีมูลความจริงเพียงใดหรือไม่

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า นางกอบกาญจน์  วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีหนังสือด่วนที่สุดที่ กก 0201/122  ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  รายงานเรื่อง การตรวจสอบการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายและเครื่องเล่นนันทนาการกลางแจ้ง เสนอต่อ พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ โดยอ้างหนังสือแนบอันประกอบด้วย คำสั่งปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลับที่ 701/2557 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557 ,คำสั่งกรมพลศึกษา ที่ 278/2556  ลงวันที่ 29  สิงหาคม 2556 คำสั่งกรมพลศึกษา ที่ 623/2556  ลงวันที่ 29  สิงหาคม 2556 ,คำสั่งกรมการท่องเที่ยว ที่ 1280/2556 ลงวันที่ 9  สิงหาคม 2556 ,คำสั่งกรมการท่องเที่ยวที่ 1108/2556  ลงวันที่ 26  กรกฏาคม 2556  ,หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินด่วนทีสุดที่ ตผ 0016/3486  ลงวันที่ 14  สิงหาคม 2557 และหนังสือรายงานการประชุมการตรวจสอบการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายและเครื่องเล่นนันทนาการกลางแจ้ง ครั้งที่ 1/2558  ลงวันที่ 8  มกราคม 2558

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า ในหนังสือรายงานฉบับดังกล่าวได้ยืนยันว่า คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ได้สรุปผลการสอบข้อเท็จจริงในกรณีการจัดซื้อครุภัณฑ์ออกกำลังกายและเครื่องเล่นนันทนาการกลางแจ้งของกรมการท่องเที่ยวและกรมพลศึกษา พบว่า

                  การกำหนดราคากลางครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายและเครื่องเล่นนันทนาการกลางแจ้ง

                  สูงผิดปกติ

                  เกิดจากความบกพร่องของคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)

                  ร่างเอกสารประกวดราคา

                  คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

                  ที่ขาดความระมัดระวังรอบคอบในการกำหนดราคากลาง

                  ทำให้การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายและเครื่องเล่นนันทนาการกลางแจ้งบางรายการบกพร่องคลาดเคลื่อนจากราคาตลาด

                  เป็นผลให้สัญญากรมพลศึกษาที่ซื้อตามสัญญาเลขที่ ซ 37/2556 ลงวันที่ 22  ตุลาคม 2556  และสัญญาเลขที่ ซ 23/2556 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2556

                  มีราคาสูงกว่าราคาตลาด

                  และมิได้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของเล่น มอก.685-2540 ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

                  กรณีนี้ถือว่ามีความผิดวินัย ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจใส่ และรักษาผลประโยชน์ของทางราชการตามมาตรา 82  (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

                  ในส่วนของกรมการท่องเที่ยว คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมการท่องเที่ยวที่ 1280/2556 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามสัญญาเลขที่ 90/2556 ลงวันที่ 19  กันยายน 2556 และคณะกรรมการกำหนร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาและคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งกรมการท่องเที่ยวที่  1108/2556 ลงวันที่ 26  กรกฏาคม 2556  ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามสัญญาเลขที่ 92/2556 ลงวันที่ 24  กันยายน 2556

                  กลายเป็นประเด็นที่ต้องข้อกล่าวหาและข้อสังเกตว่า

                  คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) มีพฤติการณ์ขาดความระมัดระวังและความละเอียดรอบคอบตามสมควรเป็นเหตุให้การกำหนดราคากลางเครื่องออกกำลังกายและเครื่องเล่นนันทนาการกลางแจ้งไม่เป็นไปตามราคาตลาด ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

                  จึงให้ตั้งกรรมการสอบวินัย

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่าวันที่ 9 เมษายน 2558 พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือที่ นร 0405 (ลร4)/3872 เรื่อง การตรวจสอบการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายและเครื่องเล่นนันทนาการกลางแจ้ง

                  เพื่อเร่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เร่งดำเนินการและรายงานผลความคืบหน้าของผลการสืบสวนข้อเท็จจริง ผลการพิจารณาปรับปรุงทบทวนแก้ไข และการกำหนดมาตรการหรือแนวทางในการจัดซื้อและจัดสรรครุภัณฑ์ในครั้งต่อไปให้มีความเหมาะสมทั้งเรื่องของราคาและคุณภาพ ไม่ซ้ำซ้อนในพื้นที่เดียวกันระหว่างกรมการท่องเที่ยวกับกรมพลศึกษาให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ

                  รวมถึงเร่งรัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิดกรณีตรวจพบการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ เพื่อพิจารณาหาผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ซึ่งอยู่ในอำนาจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมถึงเร่งรัดการการรายงานผลการพิจารณาลงโทษทางวินัยกับข้าราชการผู้กระทำความผิดตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

                  กลายเป็นประเด็นท้าทายว่า

                  วันนี้ได้ดำเนินการไปหรือไม่อย่างไร

                  หลังจากหนังสือเร่งรัดผ่านไป

                  ความเสียหายจากครุภัณฑ์ที่ราคาแพงเกินความจริงอย่างสูงลิ่ว ใครจะเป็นคนรับผิดชอบ?

                  แต่เบื้องลึกและเบื้องหลังค่อนข้างจะยืนยันว่า

                  ผลการสอบสวนออกมาว่า ทุกคนปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกประการ ไม่มีใครผิด

                  ให้ยุติเรื่อง

                  หากเป็นการยุติเรื่องหาคนผิดทางละเมิดไม่ได้จริง

                  เท่ากับการรัฐประหารล้มเหลว

                  เท่ากับการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่นล้มเหลว

                  เท่ากับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและรัฐบาลเล่นปาหี่
                                                                                                                                                                                                                              ทีมข่าวการเมือง
  เข้าชม : 764
  บทวิเคราะห์การเมือง 10 อันดับล่าสุด
        ข้าราชการดีเด่น -การทุจริต-กระบวนการคัดเลือก ใสสะอาดแน่หรือ?
        ปราบโกงปาหี่หรือของจริง ฤา ปราบโกงสองปีเป็นแค่ลมหายใจที่ผ่านรูจมูก
        ไยคนกันเองออกมาค้านรัฐธรรมนูญ ไยปชป.ไร้เยื่อใยต่อรัฐธรรมนูญ
        ทวงคืนผืนป่า จัดระเบียบชายหาด ฤา เป็นแค่ปาหี่ประเทศไทย
        ภัยแล้ง บทพิสูจน์ความล้มเหลวในการบริหารจัดการน้ำ
        ข้าราชการดีเด่น -การทุจริต-กระบวนการคัดเลือกใสสะอาดแน่หรือ?
        ปราบคอร์รัปชั่น เน้นทำงานรวดเร็ว เอาผิดคนโกง...แน่ใจหรือ 8 องค์กรอิสระทำได้ ?
        โถ...ต้วมเตี้ยม สตง. เพิ่งตื่นสอบทุจริตเครื่องเล่นเด็ก
        5 มีนาคม วันนักข่าว เราจะยึดมั่นอุดมการณ์
        มุมบริหารสไตล์ คสช. มุมปราบทุจริตที่ดูคล้ายจริงจัง
  .
  ข่าวเด่นประจำวัน