[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _VERSION

ผู้สนับสนุน


ผู้สนับสนุน
.

 • คอลัมน์ - บทความ:: บทวิเคราะห์การเมือง
 • DSI ยัน ซื้อเครื่องออกกำลังกาย ผิด 5 ประการส่ง ปปช.ดำเนินการต่อนี่คือน้ำยา คสช.หรือ?
  บทวิเคราะห์การเมือง : อัพเดทเมื่อ จันทร์ ที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558
   


                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า ศูนย์ต่อต้านทุจริตแห่งชาติ โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)  ได้สืบสวนกรณีการจัดซื้อครุภัณฑ์เล่นและออกกำลังกายของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสุ่มตรวจสัญญาที่ 5/2557  ลงวันที่ 21  พฤศจิกายน2556 ระหว่างกรมการท่องเที่ยวกับบริษัทยูไนเต็ด สปอร์ต แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด จำนวน12 รายการ รวม77 เครื่อง ติดตั้งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร ลำปาง เพชรบูรณ์ ตรังและกระบี่ โดยสรุปว่า การจัดซื้อครุภัณฑ์ไม่มีความคุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ โดยก่อนที่จะอนุมัติโครงการไม่เคยมีการสำรวจความต้องการของหน่วยงานหรือชุมชนในพื้นที่ที่จะได้รับมอบ รวมถึงครุภัณฑ์ไม่มีความเหมาะสมและสมประโยชน์ต่อผู้ใช้และชุมชนที่ได้รับเท่าที่ควร รวมถึงครุภัณฑ์ของบริษัทยูไนเต็ดฯมีราคาแพงเกินกว่าความเป็นจริงประมาณ4-5 เท่า ขณะเดียวกันราคากลางที่กำหนดใหม่ตามสัญญาที่ 13/2555  มีราคาแพงขึ้นจากราคาเดิมตามสัญญา 5/2557 ที่จัดซื้อ ทั้งที่ระยะเวลาไม่ห่างจากการจัดซื้อเดิมมากนักและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการกำหนดราคากลางยังไม่สามารถแสดงหลักฐานให้เห็นว่า มีการสืบราคาจากบริษัทอื่นเพื่อใช้ประกอบในการตั้งราคากลางด้วยหรือไม่

                  นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่เข้าข่ายอาจเป็นการกัดกันผู้ผลิตหรือผู้ขายพัสดุที่ผลิตในประเทศหรือเป็นกิจการของคนไทย ซึ่งเป็นการออกแบบหรือกำหนดเงื่อนไขหรือคุณลักษณะพิเศษที่ทำให้บริษัทยูไนเต็ดฯได้เปรียบในการเสนอราคาพฤติการณ์ดังกล่าวข้างต้นของเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยวตั้งแต่ตำแหน่งผู้อำนวยการกองขึ้นไปร่วมกับข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างตามสัญญาที่ 5/2557 อาจเข้าข่ายความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดนมิชอบหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157  และความผิดฐานโดยทุจริตทำการออกแบบ กำหนดราคา กำหนดเงื่อนไข อันเป็นมาตรฐานในการเสนอราคาเพื่อช่วยเหลือผู้เสนอราคารายใดให้มีสิทธิ์เข้าทำสัญญาโดยไม่เป็นธรรมและกระทำการใดๆโดงมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมเพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้เสนอราคารายใด ให้เป็นผู้มีสิทธิ์ทำสัญญาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 11  และมาตรา 12  ซึ่งอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542  โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ส่งสำนวนไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช.และสำนักงาน ป.ป.ท.ในฐานะเลขานุการศูนย์ต่อต้านทุจริตแห่งชาติ (ศอ.ตช) เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ส่วนการเสียภาษีนิติบุคคลของบริษัทฯให้สรรพากรเขต2ปทุมธานีดำเนินการต่อไป

                  ห้ามลืมเป็นอันขาดว่า มีหนังสือจากเทศบาลตำบลลำทับ กระบี่ที่ กบ 52605/ว731 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2556 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการศูนย์พัฒนาทักษะกีฬาเพื่อสุขภาพ โดยระบุว่า เพื่อให้เยาวชน ประชาชนและผู้สูงอายุชาวอำเภอลำทับได้มีเครื่องออกกำลังกายที่มาตรฐานในการใช้ในการออกกำลังกายและได้พัฒนาการในการออกกำลังกายโดยใช้เครื่องออกกำลังกายที่เหมาะสม กลายเป็นประเด็นคำถามว่า เครื่องออกกำลังกายเป็นภารกิจของกรมการท่องเที่ยวหรือไม่ ? เหตุใดมีกรมพลศึกษาแล้ว กลับปล่อยให้กรมการท่องเที่ยวดำเนินการ

                  ห้ามลืมเป็นอันขาดว่า วันที่ 10 กันยายน 2556  มีหนังสือที่ กก 0404.02/2148 ด่วนที่สุด ทำเรื่องโดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ลงนามโดยนางพัชณีย์ ยงยอดผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตรวจเสนอโดยนางสาวธันยดา ลิ้มศิริ หน้าห้องของอธิบดีและจ่าเอกธนกฤต ปาละเขียว หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและหัวหน้ากลุ่มการเจ้าหน้าที่ เรื่องขออนุมัติโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หนังสือนี้ลงเลขรับที่ 796 ที่กลุ่มแผนงานเวลา 16.00 น.วันที่ 10  กันยายน 2556 จากนั้นลงเลขรับที่ 3180  เวลา 16.17 น.วันที่ 10  กันยายน 2556 ของ ผอ.สนล. จากนั้นลงเลขรับกลุ่มสารบรรณที่ 1456  เวลา 16.40 น.วันที่ 10 กันยายน2556 เข้ากลุ่มการคลัง ตามเลขรับที่ 103/140 ในเวลา18.00 น.วันที่ 10  กันยายน 2556  จากนั้นเข้าผู้อำนวยการกองกลาง ตามเลขที่ กก 0404.01/1751  วันที่10  กันยายน 2556  และตราประทับเลขานุการอธิบดี เวลา 19.30 น.วันที่ 10 กันยายน 2556 โดยแนบรายละเอียดโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ตามแผนงานพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการ คือกลุ่มประสานการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สำนักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ระยะเวลาดำเนินงานระหว่างวันที่ 1  สิงหาคม 2556  สิ้นสุดวันที่30 กันยายน 2556  ผู้รับผิดชอบโครงการคือนางสาวธันยดา ลิ้มศิริ  ผู้เสนอโครงการคือ จ่าเอกธนกฤต ปาละเขียว หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ผู้เห็นชอบโครงการคือนางพัชณีย์ ยงยอด ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและผู้อนุมัติโครงการคือว่าที่ร้อยตรีอานุภาพ เกสรสุวรรณ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยวในวันเดียวกัน

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า วันที่ 11  กันยายน 2556  มีหนังสือด่วนที่สุดที่ กก 0404.02/2156  เรื่อง ขออนุมัติหลักการดำเนินการจัดซื้อเครื่องเล่นนันทนาการและออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้งภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยวิธีพิเศษ โดยเสนอให้กรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ประกอบด้วยจ่าเอกธนกฤต ปาละเขียว เป็นประธาน,นางสาวธันยดา ลิ้มศิริ หน้าห้องอธิบดีและเจ้าของโครงการ เป็นกรรมการ ,นายพงศ์ภวัน ศรีวิสิฐพันธ์ เป็นกรรมการ ส่วนคณะกรรมการตรวจรับการจ้างประกอบด้วย นางพัชณีย์ ยงยอด ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเป็นประธาน,นางสาวสุพัฒนา ศักดิ์ปิยะพันธุ์ ,ว่าที่ร้อยเอกอินทนน์ นักสอน,นางสาวอารีรัตน์ พงษากลางและนายอรินทม์ อุ่มเอมใจ เป็นกรรมการ โดยหนังสือประทับ ผอ.สนล.เลขที่ 3199  วันที่ 11  กันยายน 2556  และตราประทับ ห้องอธิบดี เลขที่ 4436  เวลา 15.00 น.วันที่ 11  กันยายน 2556  โดยว่าที่ร้อยตรีอานุภาพ เกษรสุวรรณ์ อธิบดีเขียนด้วยลายมือว่า อนุมัติ วันที่ 11  กันยายน 2556 และเขียนเติมอีกว่า ไม่ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ เป็นพัสดุต้องซื้อโดยเร่งด่วน หากล่าช้าราชการเสียหาย ข้อ 2 (2.1)

                  ห้ามลืมเป็นอันขาดว่า วันที่ 12  กันยายน 2556  จ่าเอกธนกฤต ปาละเขียว หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวลงนามเชิญบริษัทยูไนเต็ด สปอร์ต เทรดดิ้งจำกัด,ห้างหุ้นส่วนจำกัดแพร่วัธนะผล,ห้างหุ้นส่วนสามัญเฮลเม็ทโปร ตามหนังสือที่ กก 0404/15645 เพื่อเชิญให้เสนอราคาซื้อเครื่องเล่นนันทนาการและออกกำลังกายพร้อมติดตั้งภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยวิธีพิเศษในวันที่ 17 กันยายน 2556  เวลา 14.30 น.ที่ห้องประชุมอธิบดีกรมการท่องเที่ยว

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า วันที่ 17  กันยายน 2556  นางถิรนันท์ แก่นจันทร์หอม กรรมการผู้จัดการบริษัทยูไนเต็ด สปอร์ต ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด ออกหนังสือโดยมีผู้ถือมาเนื้อหาสาระว่า กรมฯทำหนังสือแจ้งที่ กก 0404/15645  ลงวันที่ 12  กันยายน2556 ให้เสนอราคาในวันที่ 17 กันยายน2556 เวลา 14.30 น.ที่ห้องประชุมอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ในเอกสารซองนั้นมีเอกสารมาประกอบ คือ ใบเสนอราคาลงวันที่ 17  กันยายน 2556  เสนอราคาที่ 10,900,000 บาท ใบเสนอราคาแผ่นที่สอง ลงวันที่ 17  กันยายน2556 เสนอราคาที่ 10,850,000 บาท,ใบที่สามเป็นหนังสือลงวันที่ 17  กันยายน 2556  ที่นางถิรนันท์ แก่นจันทร์หอม ทำหนังสือถึงประธานกรรมการจัดจ้าง เพื่อลดราคาเพิ่มเติมอีก 150,000 บาท กลายเป็นประเด็นว่า ลดให้จากใบเสนอราคาใบไหน หากเป็นใบเสนอราคาที่ 10,900,000 บาทจะต้องเหลือราคาที่ 10,750,000 บาท และหากเป็นใบเสนอราคาที่ 10,850,000  บาท จะต้องกลายเป็นราคา 10,700,000 บาท แต่ในหนังสือเสนอลดราคาสินค้ากลับระบุว่า ลดเหลือ 10,850,000 บาท กลายเป็นเงื่อนไขว่า การลดราคาเพิ่มเติม 150,000 บาทให้เหลือ10,850,000 บาทจะต้องลดจากฐานราคาเต็มที่ 11  ล้านบาทและในซองเดียวกันมีหนังสือลงวันที่ 30  สิงหาคม2556 ที่นางวรรณา นิลเจริญ รองผู้จัดการฝ่ายบริการและบัญชีลงนามแทนผู้จัดการธนาคารกรุงไทยสาขารังสิต-นครนายกคลอง 4รับรองว่าทางบริษัทยูไนเต็ดฯได้เปิดบัญชีกระแสรายวันเลขที่.....แล้ว  เช่นเดียวกันกับหนังสืออีกฉบับเป็นหนังสือลงวันที่ 9  กันยายน2556 ที่นางอุบลรัตน์ ศิริเสถียร นายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกหนังสือรับรองทะเบียนนิติบุคคลให้ โดยนางถิรนันท์ ออกหนังสือลงวันที่ 17  กันยายน 2556 มอบอำนาจให้นายศิวกร อภิบาลชัยศรี ดำเนินการยื่นซอง เปิดซองและเสนอราคา

                  กลายเป็นประเด็นที่ส่อพิรุธว่า มีการขออนุมัติโครงการในวันที่ 10  กันยายน 2556  และออกหนังสือเชิญในวันที่ 12  กันยายน 2556  ไปยังบริษัทยูไนเต็ด สปอร์ต เทรดดิ้งจำกัด เหตุใดบริษัทยูไนเต็ด สปอร์ต ดีเวลลอปเม้นท์จำกัดมายื่นแทน ทราบได้อย่างไร ? และเหตุใดจึงขอหนังสือรับรองจากธนาคารที่ออกถึงกรมการท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่ 30  สิงหาคม 2556  ก่อนการออกหนังสือเชิญในวันที่ 12  กันยายน 2556  ถึง 14 วัน และออกหนังสือรับรองบริษัทเมื่อวันที่ 9  กันยายน ก่อนออกหนังสือเชิญถึง 3วัน ทางบริษัทยูไนเต็ด สปอร์ต ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด ทราบได้อย่างไร?

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า วันที่ 17  กันยายน 2556 นายภุชงค์ นิพิฐวัธนะผล หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.แพร่วัธนะผล ตั้งอยู่เลขที่138/16-17ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 แจ้งว่ายินดีร่วมเสนอราคาเครื่องเล่นโดยเสนอราคาที่ 10,930,000 บาท พร้อมกันนี้มีหนังสือมอบอำนาจให้นางสาวพัชรี  จั่นนพรัตน์ มายื่นซองประกวดราคา จึงกลายเป็นประเด็นที่น่าคิดว่า ซองประกวดราคาที่นางสาวพัชรี นำมายื่น ส่งมาจากจังหวัดแพร่อย่างไร ? เพราะนางสาวพัชรีพักที่บ้านเลขที่ 14/1819 หมู่ 13 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี เพราะซองที่นำมายื่นให้ เป็นซองสีน้ำตาลชนิดเดียวกับซองของบริษัทยูไนเต็ดฯ และมีการติดต่อกับห้างหุ้นส่วนจำกัดแพร่วัธนะผลโดยเบอร์มือถือหรือเบอร์บ้านหมายเลขใด และที่สำคัญที่สุดห้างหุ้นส่วนจำกัดแพร่วัธนะผลที่ปรากฏในการสืบค้นจาก Google พบว่า เป็นร้านขายวัสดุก่อสร้าง ไม่ได้ขายเครื่องออกกำลังกายแต่อย่างใด

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า หนังสือที่ กก 0409.03/2561  ลงวันที่ 25  กันยายน 2556  เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อเครื่องเล่นนันทนาการและออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยวิธีพิเศษลงนามโดยนางสุดาภรณ์ วัดจินดา หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ โดยมีนายสุบรรณ ประครองใจ ผู้อำนวยการกองโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวลงนามกำกับร่วม และลงนามอนุมัติ โดยว่าที่ร้อยตรีอานุภาพ เกษรสุวรรณ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยวเมื่อวันที่ 26  กันยายน 2556  ให้อนุมัติจัดซื้อเครื่องเล่นนันทนาการและออกกำลังกายฯจากบริษัทยูไนเต็ด สปอร์ต ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด เป็นเงิน 10,850,000 บาท ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ส่งมอบพร้อมติดตั้งภายใน 90  วันนับจากวันลงนามในสัญญา ลงเลขรับของ ผอ.กองโครงสร้างพื้นฐานฯที่ 4442  เวลา 13.46 น.วันที่ 25  กันยายน 2556  จากนั้นสารบรรณ ออกเลขรับที่ 2951  เวลา 17.00  น.วันที่ 25  กันยายน2556 และอธิบดีลงเลขรับที่ 4969  เวลา 09.00 น.วันที่ 26  กันยายน 2556

                  โดยแนบหนังสือที่ กก 0404.02/553 ลงวันที่18 กันยายน 2556 เรื่อง รายงานพิจารณาผลการดำเนินการจัดซื้อเครื่องเล่นนันทนาการและออกกำลังกายกลางแจ้งฯพร้อมติดตั้งฯ เสนอต่ออธิบดีผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ตามเลขรับที่ 1617 เวลา 10.27 น.วันที่ 24  กันยายน2556 ซึ่งในหนังสือระบุว่า คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ ได้เชิญผู้มีอาชีพทางเครื่องเล่นนันทนาการและออกกำลังกายในวันที่ 17  กันยายน 2556  เวลา 14.30  น. ณ ห้องประชุมอธิบดีกรมการท่องเที่ยว มีผู้ยื่น 3  รายคือ บริษัทยูไนเต็ด สปอร์ต ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด,ห้างหุ้นส่วนจำกัดแพร่วัธนะผล,ห้างหุ้นส่วนสามัญเฮลเม็ทโปร โดยมีผู้เสนอราคา 2  ราย คือบริษัทยูไนเต็ด สปอร์ต ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด 10,900,000 บาทและห้างหุ้นส่วนจำกัดแพร่วัธนะผล เสนอราคา 10,930,000 บาท เพื่อประโยชน์ของทางราชการ คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่งบริษัทยูไนเต็ดฯ ยินดีลดให้คงเหลือเป็นเงิน 10,850,000บาท คณะกรรมการฯได้พิจารณาแล้ว เพื่อประโยชน์ของทางราชการ โดยหนังสือนี้ลงนามโดยจ่าเอกธนกฤต ปาละเขียว,นางสาวธันยดา ลิ้มศิริและนายพงศ์ภวัน ศรีพิสิฐพันธุ์

                  กลายเป็นประเด็นที่ต้องทวงถามว่า

                  เหตุใด จ่าเอกธนกฤต  ปาละเขียว หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ในฐานะคนลงนามออกหนังสือเชิญบริษัทยูไนเต็ด สปอร์ต เทรดดิ้งจำกัดมายื่นแต่กลับกลายเป็นบริษัทยูไนเต็ด สปอร์ต ดีเวลลอปเม้นท์จำกัดมายื่นแทน จึงไม่ตัดสิทธิ์คนยื่นเพราะคนละราย กลับรับซองและพิจารณาซองพร้อมอ้างว่าต่อรองราคา?

                  เหตุใด ในซองที่บริษัทยูไนเต็ด สปอร์ต ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด ยื่นมามีใบเสนอราคาลงวันที่ 17  กันยายน 2556  จำนวน 2 ใบโดยใบแรกเสนอมาที่ 10,900,000 บาท ใบที่สองเสนอมาที่ราคา 10,850,000บาท และอีกใบเสนอลดราคาเพิ่มเติมอีก 150,000 บาท ไยคณะกรรมการจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษจึงระบุในรายงานว่า บริษัทเสนอราคา 10,900,000 บาทและเพื่อประโยชน์ของทางราชการจึงต่อรองราคาเหลือ 10,850,000 บาท ห้ามลืมว่าในวันนั้นมีหนังสือเสนอลดราคาเพิ่มเติมอีก 150,000 บาทดังนั้นราคาควรจะลงมาอยู่ที่  10,750,000 บาท ราคาที่หดหายไป100,000 บาท ใครรับผิดชอบ? หรือรายงานฉบับนี้เป็นการสมคบกันรายงานเท็จ

                  เหตุใดในการค้นหาจาก Google ระบุว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัดแพร่วัธนะผล ที่อยู่จังหวัดแพร่ขายวัสดุก่อสร้าง ไม่เคยขายเครื่องเล่นเด็กและเครื่องออกกำลังกายจึงเข้ามาอยู่ในการยื่นซองครั้งนี้ บันทึกการสืบสวนสอบสวนของ DSI ก็ดี ของ ปปท.ก็ดี ต่างยืนยันว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัดแพร่วัธนะผล ไม่ได้ทำเอกสารมายื่น แล้วใครคือไอ้โม่งที่ทำเอกสารนี้ และใครมอบหมายหรือว่าจ้างให้นางสาวพัชรี เข้ามายื่นแทนในบันทึกการสอบสวนจะเป็นการชี้นให้ ป.ป.ช.ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า เอกสารทั้งหมดจะต้องผ่านกลุ่มนิติการ ในสังกัดกองกลางตรวจสอบความถูกต้องหลังจากหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบความถูกต้องร่วมกับผู้อำนวยการกองโครงสร้างพื้นฐานและจะต้องถูกผู้อำนวยการกองกลางกลั่นกรองอีกครั้ง ก่อนจะลงนามยังต้องเจอการตรวจสอบอย่างเข้มงวดจากหน้าห้องของอธิบดี  ไยเรื่องนี้จึงปล่อยหละหลวมออกไป และหลักฐานทั้งหมดไปปรากฏในสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน,กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ(ปปท) บุคคลที่เอ่ยนามข้างต้นจะต้องมีส่วนรับผิดชอบในความเสียหายทั้งทางวินัย แพ่งและอาญาหรือไม่

                  ยิ่งน่าฉงนไปอย่างยิ่ง เมื่อตรวจพบผลการสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2557  ของเทศบาลเมืองหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ พบว่า ในรายการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งโดยวิธีประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่ 3  มีนาคม 2557 วงเงิน 8,063,500 บาท มีบริษัทยูไนเต็ด สปอร์ต ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด,ห้างหุ้นส่วนสามัญเฮเม็ทโปร,ห้างหุ้นส่วนจำกัดแพร่วัธนะผลเข้ายื่นแบบเดียวกับของกรมการท่องเที่ยวและบริษัทยูไนเต็ด สปอร์ต ดีเวลลอปเม้นท์จำกัดชนะการประกวดราคาในครั้งนี้

                  ยิ่งน่าฉงนหนักไปกว่านั้นเพราะอนุมัติโครงการโดยว่าที่ร้อยตรีอานุภาพ เกษรสุวรรณ์ อธิบดีเขียนด้วยลายมือว่า ไม่ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 เป็นพัสดุต้องรีบซื้อโดยเร่งด่วน หากล่าช้าราชการเสียหายใช้ข้อ 2 (2.1 ) แต่กลับลงนามหลังจากอนุมัติในวันที่ 11  กันยายน2556 เป็นวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556  ข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ 2556  เป็นปีงบประมาณ 2557  ไหนคือความเร่งด่วน และไหนคือราชการเสียหาย

                  หนำซ้ำกว่านั้นกลับไปติดตั้งที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังคีรี เมื่อวันที่ 13  มกราคม 2557 โดยมีนายภูสิทธิ์ สิทธิชัย รับมอบ,ติดตั้งที่โรงเรียนอนุบาลคลองลาน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 12  ธันวาคม 2556  โดยมีผู้อำนวยการตรวจรับ ซึ่งเป็นคนละจุดกับที่ปรากฏใน TOR และสัญญาอย่างสิ้นเชิง

                  และที่น่าตกใจที่สุดในการตรวจรับกลับพบว่าในรายงานลงวันที่ 28 มีนาคม 2557 ตามหนังสือที่ กก 0404.02/0430 เรื่องรายงานผลการตรวจรับสัญญาจ้างเลขที่5/2557 ลงวันที่ 21  พฤศจิกายน2556 พบว่า ตรวจรับสิ่งของหายไปหนึ่งชุด

                  น่าแปลกที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ไม่กล้าแม้กระทั่งจะตรวจสอบสัญญาเลขที่ 5/2557 ทั้งที่เอกสารวางตรงหน้า คือคำตอบที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินจะต้องให้คำตอบว่า ทำไมไม่กล้าชี้มูล?

                  น่าแปลกที่กรมสอบสวนคดีพิเศษไม่ลงลึกถึงผลการตรวจรับที่ในเอกสารระบุว่าตรวจรับแค่ 7  ชุดทั้งที่ของจริงมี 8 ชุด

                  และวันนี้ ป.ป.ท.กำลังประมวลฐานความผิดทั้งหมด

                  ซึ่งเอกสารหลักฐานทั้งหมดจะต้องส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือ ป.ป.ช. ย่อมจะเป็นการพิสูจน์ความกล้าหาญของ คสช.ที่พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.ประกาศกร้าวร่วมกับพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา ผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านทุจริตแห่งชาติว่า จะลากคอคนโกงออกมา กลายเป็นประเด็นท้าทายกันว่า ป.ป.ช.จะกล้าตรวจสอบเรื่องนี้ไหม จะดึงเรื่องจนหมดอายุความไหม? และพลเอกประยุทธกับพลเอกไพบูลย์จะหลับตาปล่อยเรื่องนี้ให้ลอยนวลไหม?

                                                                                                                                                                                                                                          ทีมข่าวการเมือง

                 

      
  เข้าชม : 808
  บทวิเคราะห์การเมือง 10 อันดับล่าสุด
        ข้าราชการดีเด่น -การทุจริต-กระบวนการคัดเลือก ใสสะอาดแน่หรือ?
        ปราบโกงปาหี่หรือของจริง ฤา ปราบโกงสองปีเป็นแค่ลมหายใจที่ผ่านรูจมูก
        ไยคนกันเองออกมาค้านรัฐธรรมนูญ ไยปชป.ไร้เยื่อใยต่อรัฐธรรมนูญ
        ทวงคืนผืนป่า จัดระเบียบชายหาด ฤา เป็นแค่ปาหี่ประเทศไทย
        ภัยแล้ง บทพิสูจน์ความล้มเหลวในการบริหารจัดการน้ำ
        ข้าราชการดีเด่น -การทุจริต-กระบวนการคัดเลือกใสสะอาดแน่หรือ?
        ปราบคอร์รัปชั่น เน้นทำงานรวดเร็ว เอาผิดคนโกง...แน่ใจหรือ 8 องค์กรอิสระทำได้ ?
        โถ...ต้วมเตี้ยม สตง. เพิ่งตื่นสอบทุจริตเครื่องเล่นเด็ก
        5 มีนาคม วันนักข่าว เราจะยึดมั่นอุดมการณ์
        มุมบริหารสไตล์ คสช. มุมปราบทุจริตที่ดูคล้ายจริงจัง
  .
  ข่าวเด่นประจำวัน