[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _VERSION

ผู้สนับสนุน


ผู้สนับสนุน
.

 • คอลัมน์ - บทความ:: บทวิเคราะห์การเมือง
 • วิเคราะห์การเมือง
  บทวิเคราะห์การเมือง : อัพเดทเมื่อ อังคาร ที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558
      อย่าลืมเป็นอันขาดว่า หลังจากสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช.ลุกขึ้นมาอภิปรายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในฐานะ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช. ส่งผลให้เกิดแรงกระเพื่อมขึ้น เมื่อพลเอกประยุทธ สั่งให้พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จัดตั้ง ศูนย์อำนวยการต่อต้านทุจริตแห่งชาติ หรือ ศอ.ตช.เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการตรวจสอบการทุจริตทั้งระบบ โดยรวมกรมสอบสวนคดีพิเศษ  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และสำนักงานคณะกรรมการ ปปง. เข้าทำการตรวจสอบการทุจริต
      สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องออกกำลังกายและเครื่องนันทนาการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถูกนำเข้ามาดำเนินการตรวจสอบ
      โดยกรมพลศึกษา ถูกหยิบยกขึ้นมาตรวจสอบทั้งสิ้น 14 สัญญา และกรมการท่องเที่ยว ถูกหยิบยกขึ้นมาตรวจทั้งสิ้น 12 สัญญา ซึ่งศูนย์ต่อต้านทุจริตแห่งชาติ เล็งตรวจสอบเฉพาะการจัดซื้อในระหว่างปีงบประมาณ 2555 - 2557 ไม่ย้อนหลังไปตรวจสอบการจัดซื้อตั้งแต่ปี 2554
      อย่าลืมเป็นอันขาดว่า สัญญาลำดับที่ 4 ของกรมพลศึกษาที่ถูกตรวจสอบ เป็นสัญญาเลขที่ ซ 48/2556 วงเงินทั้งสิ้น 34,650,000 บาทเป็นงบแปรญัตติปี 2556 และได้ทำสัญญาให้กับบริษัทไทยเวิร์คฟิตเนสจำกัด
      ห้ามลืมเป็นอันขาดว่า สัญญานี้ลงนามเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557 โดยนางแสงจันทร์  วรสุมันต์ อธิบดีกรมพลศึกษา กับ นางสาวลภัสสร รัตนศรี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลบริษัทไทยเวิร์คฟิตเนสจำกัดที่ตั้งอยู่ที่อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
      อย่าลืมเป็นอันขาดว่า มีการซื้อครุภัณฑ์ออกกำลังกายและเครื่องเล่นนันทนาการกลางแจ้ง ทั้งสิ้น 14 รายการ ในวงเงิน 34,650,000  บาทซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 2,266,822.43 บาท โดยในสัญญา ได้มีเอกสารแนบท้ายประกอบด้วย สำเนาแบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ ,ใบยืนยันราคาสุดท้ายในการเสนอราคาและใบแสดงราคาสินค้า,สำเนารายละเอียดคุณลักษณะ,สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน,สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม,สำเนาหลักประกันสัญญา,สำเนาสถานที่ส่งและติดตั้ง ซึ่งทั้งหมดจะต้องส่งมอบภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 โดยมีหลักประกันสัญญาเป็นแคซเชียร์เช็คของธนาคารกสิกรไทยจำกัด ตามใบเสร็จรับเงินของกรมพลศึกษาเล่มที่ 02262 เลขที่ 29 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2556 วงเงิน 1,735,500 บาท หรือร้อยละ 5 ของราคาทั้งหมดตามสัญญา
      อย่าลืมเป็นอันขาดว่า ในใบรายงานการตรวจรับครุภัณฑ์พบว่า ไปติดตั้งที่จังหวัดยโสธรแห่งเดียว จำนวน 35 แห่ง และยิ่งน่าแปลกที่สุดงบประมาณ 34 ล้านบาทเศษไปลงเพียงแค่อำเภอเมือง ยโสธร เพียงแค่อำเภอเดียว
      โดยครุภัณฑ์ทั้งหมดไปตำบลเดิด 8 แห่งประกอบด้วย ชุมชนบ้านเดิด ,ชุมชนบ้านบาก,ชุมชนบ้านเชือก,ชุมชนบ้านแสนพันธ์ หมู่ ๖, ชุมชนบ้านคำแดง หมู่ 10, ศาลาประชาคม บ้านคำแดง หมู่ 13,ชุมชนบ้านน้ำโผ่ ,ชุมชนบ้านคำแดง หมู่ 17,  ไปลงที่ตำบลดู่ทุ่ง จำนวน 4 ชุดประกอบด้วย ชุมชนชนโนนจำปา, ชุมชนบ้านดู่ทุ่ง,ชุมชนบ้านสามเพีย , วัดบ้านม่วงอ่อน หมู่ 8 , นำไปลงที่ตำบลขั้นบันไดใหญ่ จำนวน 6 ชุด ประกอบด้วย ชุมชนบ้านขั้นบันไดใหญ่ ,ชุมชนบ้านคำฮี หมู่ 3, ชุมชนบ้านโคกดำเนิน หมู่ 4, ชุมชนบ้านหนองบั่ว หมู่ 7,ชุมชนบ้านเชือกน้อย หมู่ 8 ,ชุมชนบ้านโคกมนัส ,ไปลงที่ตำบลทุ่งแต้ จำนวน 3 ชุดประกอบด้วย ชุมชนบ้านทุ่งแต้, ชุมชนบ้านคำเม็ก,ชุมชนบ้านหนองเม็ก ,ไปลงที่ตำบลน้ำคำใหญ่ จำนวน 2 ชุดคือที่ชุมชนบ้านหนองแวง,ชุมชนบ้านน้ำคำใหญ่
      นอกจากนี้นำไปลงที่ ตำบลตาดทอง จำนวน 2 ชุดคือที่ชุมชนบ้านสะเดา หมู่ 3 และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พระธาตุก่องข้าวน้อย ,ส่งไปติดตั้งที่ชุมชนบ้านเหล่าไฮ หมู่ 2 ตำบลเหล่าไฮ,ติดตั้งชุมชนบ้านหลองศาลา ตำบลนาสะไมย์, ที่ตำบลหนองหินติดตั้งสองชุดคือที่ วัดบ้านหนองหิน,วัดบ้านหนองหงอก
      นอกจากนี้ยังติดตั้งที่ ชุมชนบ้านสิงห์ ตำบลสิงห์, ชุมชนบ้านโนนค้อ ตำบลหนองเป็ด,ชุมชนบ้านหนองคู ตำบลหนองคู,ชุมชนบ้านดงบัง ตำบลหนองคู,ชุมชนบ้านหนองเรือ ตำบลหนองเรือและชุมชนบ้านดอนกลอง ตำบลหนองเรือ
      อย่าลืมเป็นอันขาดว่า ในสัญญาเลขที่ ซ 48/2556 ได้ระบุว่า ซื้อ สถานีเสริมสร้างสมรรถภาพการเคลื่อนไหวร่างกาย จำนวน 35 ชุด วงเงิน 2,356,200 บาท หรือชุดละ 67,320 บาท, สถานีพัฒนาสมรรถภาพทางกลไกของร่างกาย จำนวน 35 ชุดวงเงิน 1,212,750บาท หรือชุดละ 34,650 บาท,สถานีเสริมสร้างความอ่อนตัวและข้อต่อ จำนวน 35 ชุด วงเงิน 2,079,000 บาท หรือชุดละ 59,400 บาท ,สถานีเสริมสร้างทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย จำนวน 70 ชุด เป็นเงิน 3,603,600 บาทหรือชุดละ 51,480 บาท, สถานีพัฒนาความยืดหยุ่นของข้อต่อและกลไกการเคลื่อนไหว จำนวน 35 ชุด วงเงิน 1,247,400 บาท หรือชุดละ  35,640 บาท, สถานีเสริมสร้างพลังและความทนทาน จำนวน 35 ชุด วงเงิน  1,559,250 บาท หรือชุดละ  44,550 บาท , สถานีพัฒนาสมรรถภาพร่างกายและความสมบูรณ์ของร่างกาย จำนวน 70 ชุด วงเงิน 3,118.500 บาทหรือชุดละ 44,550 บาท,สถานีพัฒนาความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของข้อต่อ จำนวน 35 ชุด วงเงิน 1,573,900 บาท หรือชุดละ  45,540 บาท, สถานีพัฒนาความแข็งแรงยืดหยุ่นของร่างกาย จำนวน 35 ชุด วงเงิน 1,940,400 บาทหรือชุดละ  55,440 บาท,สถานีพัฒนาทรวดทรงและความคล่องตัว จำนวน 70 ชุด วงเงิน 3,603,600บาทหรือชุดละ  51,450 บาท, สถานีพัฒนาความสัมพันธ์ของประสาทตาหูมือเท้า จำนวน 35 ชุด วงเงิน 1,559,250 บาท หรือชุดละ  44,550 บาท, สถานีผ่อนคลายและบำบัดกล้ามเนื้อหลัง-แขน จำนวน 35 ชุด วงเงิน 1,871,100 บาท หรือชุดละ  53,460 บาท, สถานีพัฒนาความคล่องตัวและประสาทสัมพันธ์ จำนวน 35 ชุด วงเงิน 1,975,050 บาท หรือชุดละ 56,430 บาท และสถานีทดสอบความพร้อมของกลไกของร่างกาย จำนวน 35 ชุด วงเงิน 6,930,000 บาท หรือชุดละ 198,000 บาท
      ห้ามลืมเป็นอันขาดว่า สำนักข่าวอิศรา ได้นำเสนอในเว็ปไซต์ของสำนักข่าวอิศราอันเป็นสำนักข่าวที่ขึ้นตรงกับสถาบันอิศรา ที่มีหน้าที่พัฒนาวิชาการให้กับสื่อสารมวลชน ได้ตีพิมพ์ข้อมูลด้านราคาที่น่าสนใจอย่างมากต่อสาธารณะอย่างน้อยที่สุดด้านราคาครุภัณฑ์ถึงหลายครั้ง แต่ที่น่าจับตามองอย่างยิ่งมี 2 ครั้งคือ
      เมื่อเวลา 08.37 น.วันอังคารที่ 10  กุมภาพันธ์ 2558 ได้พาดหัวว่า “หลักฐานมัด!เครื่องเล่นนันทนาการชุดละ 4,204 บาท ทำสัญญาซื้อ 49,005 บาท” และอีกข่าวขึ้นเว็ปไซต์เมื่อเวลา 12.20 น.วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 พาดหัวว่า “ใบเสร็จ! เครื่องเล่นนันทนาการ “สปริงโยกคู่” 4,930 บาท จัดซื้อชุดละ 49,302 บาท”
      กลายเป็นที่ฮือฮา เพราะราคาที่แตกต่างกันลิบลับ
      อย่าลืมเป็นอันขาดว่า “ทีมข่าวการเมืองหนังสือพิมพ์เสียงใต้” ได้ทำการตรวจสอบราคาครุภัณฑ์แล้ว ถึงกับตกตะลึงเพราะราคาที่แตกต่างกันลิบลับ เมื่อตรวจสอบกับที่สั่งซื้อและราคาที่ปรากฏในสำนักข่าวอิศรา
      อย่าลืมเป็นอันขาดว่า  สถานีเสริมสร้างสมรรถภาพการเคลื่อนไหวร่างกาย จำนวน 35 ชุดๆละ 67,320 บาท วงเงิน 2,356,200 บาท แต่ราคาที่ปรากฏในการนำเสนอของสำนักข่าวอิศรา เพียงแค่ชุดละ 13,157.61 บาท หากซื้อ 35 ชุดวงเงินแค่  460,516.35 บาท ราคาแตกต่างกันถึง 1,895,638.65 บาท
      อย่าลืมเป็นอันขาดว่า สถานีพัฒนาสมรรถภาพทางกลไกของร่างกาย ที่กรมพลศึกษาซื้อชุดละ 34,650 บาทจำนวน 35 ชุดวงเงิน 1,212,750 บาท แต่สำนักข่าวอิศรานำเสนอแค่ราคาชุดละ 8,299.31 บาท หากจำนวน 35 ชุดเป็นเงินแค่ 290,475.85 บาท ต่างกันถึง 922,274.15 บาท
      อย่าลืมเป็นอันขาดว่า สถานีเสริมสร้างความอ่อนตัวและข้อต่อ กรมพลศึกษา ซื้อชุดละ 59,400 บาท จำนวน 35 ชุด เป็นเงิน 2,079,000 บาท แต่สต็อคที่สำนักข่าวอิศรา นำเสนอชื่อเดียวกันราคาชุดละ 11,450.14 บาท จำนวน 35 ชุดเป็นเงิน 400,754.90 บาท หรือต่างกันถึง 1,678,245.10 บาท
      อย่าลืมเป็นอันขาดว่า สถานีเสริมสร้างทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย กรมพลศึกษาซื้อชุดละ51,480  บาท จำนวน 70 ชุด วงเงิน 3,603,600  บาท แต่รายชื่อที่ปรากฏในสำนักข่าวอิศราแค่ชุดละ 9,792.88 บาท หากจำนวน 70 ชุดราคาซิ้อแค่ 685,501.60 บาท หรือแตกต่างกันถึง 2,918.098.40  บาท
      อย่าลืมเป็นอันขาดว่า สถานีเสริมสร้างพลังและความทนทาน กรมศึกษาซื้อชุดละ 44,550 บาทจำนวน 35 ชุด วงเงิน 1,559,250 บาท แต่รายชื่อสินค้าที่สำนักข่าวอิศรานำเสนอราคาปรากฏที่ ชุดละ 8,286.28 บาท จำนวน 35 ชุด วงเงินแค่ 290,040.80 บาท แพงกว่าถึง 1,269,209.20  บาท
      อย่าลืมเป็นอันขาดว่า สถานีพัฒนาความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของข้อต่อ กรมพลศึกษาซื้อ จำนวน 35 ชุดๆละ 45,540 บาท วงเงิน 1,593,900 บาท แต่หลักฐานที่สำนักข่าวอิศรานำเสนอ กลับราคาชุดละ  7,218.02 บาท หากซื้อ 35 ชุดเป็นเงิน  252,630.70 บาท ถูกกว่าถึง 1,341,269.30 บาท
      อย่าลืมเป็นอันขาดว่า สถานีพัฒนาความแข็งแรงและยืดหยุ่นของร่างกาย กรมพลศึกษาซื้อชุด  55,440  บาท จำนวน 35 ชุดเป็นเงิน 1,940,400 บาท แต่ราคาที่ปรากฏในสำนักข่าวอิศรา กลับระบุราคาแค่ชุดละ  10,144.42 บาท หากซื้อจำนวน 35 ชุดจะเป็นเงินแค่  355,054.70 บาท ย่อมจะถูกกว่ากรมพลศึกษาซื้อถึง  1,585,345.30 บาท
      อย่าลืมเป็นอันขาดว่า สถานีพัฒนาทรวดทรงและความคล่องตัว กรมพลศึกษาซื้อชุดละ 51,480บาทจำนวน 70 ชุดเป็นเงิน 3,603,600 บาท แต่ราคาที่ปรากฏในสำนักข่าวอิศรา ระบุไว้ชุดละ 8,450.57 บาท หากซื้อจำนวน 70 ชุดย่อมมีราคาเพียงแค่ 591,539.90 บาท ย่อมจะมีราคาแตกต่างกันถึง  3,012,060.10 บาท
      อย่าลืมเป็นอันขาดว่า สถานีพัฒนาความสัมพันธ์ของประสาทตาหูมือเท้า กรมพลศึกษาซื้อชุดละ 44,550 บาท จำนวน 35 ชุดเป็นเงิน 1,559,250 บาท แต่ราคาที่ปรากฏในสำนักข่าวอิศรากลับแค่ชุดละ  8,386.72 บาท หากซื้อจำนวน 35 ชุดย่อมมีราคาเพียงแค่ 393,535.20 บาท ราคาแตกต่างกันถึง  1,265,714.80 บาท
      อย่าลืมเป็นอันขาดว่า สถานีผ่อนคลายและบำบัดกล้ามเนื้อหลัง-แขน กรมพลศึกษาซื้อชุดละ 53,460 บาท จำนวน 35 ชุดวงเงิน 1,871,100 บาท แต่ราคาที่ปรากฏในสำนักข่าวอิศรากลับระบุเพียงแค่ชุดละ  9,841.36 บาท หากซื้อจำนวน 35 ชุดจะเป็นวงเงินแค่ 344,447.60 บาท ราคาแพงกว่ากันถึง 1,656,434.15  บาท
      อย่าลืมเป็นอันขาดว่า สถานีทดสอบความพร้อมทางกลไกของร่างกาย กรมพลศึกษาซื้อชุดละ 198,000 บาท จำนวน 35 ชุด วงเงิน  6,930,000 บาท แต่ราคาที่ปรากฏในสำนักข่าวอิศราแค่ชุดละ 112,693.41 บาท หากซื้อจำนวน 35 ชุดเป็นเงินแค่  3,944,269.35 บาท ราคาต่างกันถึง 2,985,730.65 บาท
      ห้ามลืมเป็นอันขาดว่า ในจำนวน 14 สถานี แต่ราคาปรากฏในสำนักข่าวอิศราเพียงแค่ 12 สถานี รวมแล้วในจำนวน  12 สถานี มียอดซื้อเมื่อเทียบกับราคาของสำนักข่าวอิศราเพียงแค่ 8,227,382.80 บาท ราคาต่างกันถึง  22,056,717.20 บาท ยกเว้นรายการสถานีพัฒนาความยืดหยุ่นของข้อต่อและกลไกการเคลื่อนไหว กับ สถานีพัฒนาสมรรถภาพร่างกายและความสมบูรณ์ของร่างกายที่ไม่ปรากฏรายละเอียดด้านราคาในสำนักข่าวอิศราที่ได้มา
      กลายเป็นประเด็นท้าทายการตรวจสอบของศูนย์ต่อต้านทุจริตแห่งชาติที่มีพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. เป็นประธาน, พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้อำนวยการและเลขาธิการ ปปท.ทำหน้าที่เลขาธิการและเป็นหน่วยแกนหลักในการตรวจสอบว่า
      มีความกล้าหาญชาญชัยที่จะลงลึกรายละเอียดของการกำหนดราคากลาง  การกำหนดเงื่อนไขใน TOR  ใครคือคนกำหนดสถานที่ที่จะต้องนำไปลง เหตุใดมีเพียงแต่อำเภอเมือง จังหวัดยโสธรเพียงแค่อำเภอเดียว ใครคือคนเขียนโครงการ ใครคือคนกำหนด TOR
      เซียนพนันข้างสนามฟุตบอลศุภชลาศัย ตั้งราคาเอาไว้ว่าจะเป็นบอลล้มต้มคนดู โดยวางไว้ถึง 10 ต่อ 1 มีคนรองเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นว่า คสช.กล้าลงทัณฑ์ในเรื่องนี้
      ห้ามลืมเป็นอันขาดว่า วันนี้มีกระแสเสียงถามว่า พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หมดไฟในการกระตุ้นให้มีการปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริงแล้ว หรือว่า พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา ใจไม่กล้าพอที่จะสั่งการให้เร่งดำเนินคดีในเรื่องนี้
      ต้องห้ามลืมเป็นอันขาดว่า วันนี้ ขนมจีนวางเรียงเป็นเข่ง แต่รอน้ำยาจาก ปปท.  ,จาก ปปช.และจากพลเอกประยุทธ จันทร์โอชาร่วมกับพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา มาราดคลุกเคล้าเอาจริงเอาจัง
      ฤา ต้องปล่อยให้ขนมจีนที่ไม่ใส่ยากันบูด บูดเน่าเสียเพราะขาดน้ำยาจาก คสช.
     

  เข้าชม : 540
  บทวิเคราะห์การเมือง 10 อันดับล่าสุด
        ข้าราชการดีเด่น -การทุจริต-กระบวนการคัดเลือก ใสสะอาดแน่หรือ?
        ปราบโกงปาหี่หรือของจริง ฤา ปราบโกงสองปีเป็นแค่ลมหายใจที่ผ่านรูจมูก
        ไยคนกันเองออกมาค้านรัฐธรรมนูญ ไยปชป.ไร้เยื่อใยต่อรัฐธรรมนูญ
        ทวงคืนผืนป่า จัดระเบียบชายหาด ฤา เป็นแค่ปาหี่ประเทศไทย
        ภัยแล้ง บทพิสูจน์ความล้มเหลวในการบริหารจัดการน้ำ
        ข้าราชการดีเด่น -การทุจริต-กระบวนการคัดเลือกใสสะอาดแน่หรือ?
        ปราบคอร์รัปชั่น เน้นทำงานรวดเร็ว เอาผิดคนโกง...แน่ใจหรือ 8 องค์กรอิสระทำได้ ?
        โถ...ต้วมเตี้ยม สตง. เพิ่งตื่นสอบทุจริตเครื่องเล่นเด็ก
        5 มีนาคม วันนักข่าว เราจะยึดมั่นอุดมการณ์
        มุมบริหารสไตล์ คสช. มุมปราบทุจริตที่ดูคล้ายจริงจัง
  .
  ข่าวเด่นประจำวัน