[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _VERSION

ผู้สนับสนุน


ผู้สนับสนุน
.

 • คอลัมน์ - บทความ:: บทวิเคราะห์การเมือง
 • จริยธรรมข้าราชการ แต่การเรี่ยไรใครสั่ง ใครบังคับ?
  บทวิเคราะห์การเมือง : อัพเดทเมื่อ อาทิตย์ ที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558                  ห้ามลืมเป็นอันขาดว่า สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. ได้วางกำหนดแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรเอาไว้อย่างน่าสนใจและน่าเกรงขามยิ่ง

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า ส่วนราชการวันนี้ จะออกทำการเรี่ยไรเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ ประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐอย่างเนืองนิตย์ นับจากการขอรับหรือขอบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อส่วนรวม การทำนุบำรุงศาสนา การจัดสวัสดิการ การขอรับการสนับสนุนหรือการช่วยบรรเทาทุกข์ในเหตุการณ์สำคัญ ที่ราชการอ้างว่า เป็นการเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การแบ่งปัน เกื้อกูล อันเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของคนไทย

                  แต่ท่ามกลางค่านิยมเหล่านี้ มีการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบด้วยการเรี่ยไรที่ไม่เป็นไปตามกฏหมายและระเบียบ และถือเป็นเหลือบที่แอบแฝง

                  ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เกิดการใช้อำนาจหน้าที่ของข้าราชการพลเรือนไปในทางมิชอบ และนำไปสู่การสุ่มเสี่ยงในการก่อให้เกิดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบและสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนทั่วไป

                  และนี่คือ การฝ่าฝืนจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และเป็นการกระทำการผิดวินัย

                  วันนี้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน มีหนังสือออกมาเวียนแจ้งและวางแนวทางในการปฏิบัติ

                  เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บังคับบัญชาและข้าราชการพลเรือน มีแนวทางในการปฏิบัติว่าด้วยการเรี่ยไรอย่างเคร่งครัด และเป็นการป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                  โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้ตั้งความฝันเอาไว้ว่า จะทำให้ข้าราชการปฏิบัติตนตามแนวทางอย่างเคร่งครัด และต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการยึดถือระเบียบว่าด้วยการเรี่ยไร อีกทั้งหวังว่า เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาทางจริยธรรมที่เกิดจากการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบตามระเบียบของข้าราชการพลเรือน

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า วันนี้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สั่งให้ห้ามมิให้จัดเรี่ยไรที่มิชอบด้วยกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไรพุทธศกราช 2487 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2549 มติคณะรัฐมนตรีและประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

                  ห้ามใช้หรือแสดงตำแหน่งหน้าที่ราชการให้ปรากฏในการดำเนินการเรี่ยไร

                  ห้ามใช้อำนาจหน้าที่ในฐานะข้าราชการพลเรือน สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นช่วยทำการเรี่ยไรที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบและขั้นตอนตามกฏหมาย

                  ห้ามมิให้นำผลการปฏิบัติ หรือ ไม่ปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชา หรือ บุคคลอื่น ที่เกิดจากการเรี่ยไรมาประกอบการพิจารณาให้คุณให้โทษ หรือ ใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล และไม่ทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลอื่น เกิดความเดือดร้อน หรือ เกิดความอึดอัดใจ

                  ห้ามเรี่ยไรจากข้าราชการ พ่อค้าและประชาชนเพื่อซื้อของขวัญให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือ ผู้บังคับบัญชา เนื่องในโอกาสต่าง ๆ  เช่น ในวันเกิด วันขึ้นปีใหม่ การโยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง การเลี้ยงรับรอง ข้าราชการผู้ใหญ่ หรือ ผู้บังคับบัญชาที่ไปตรวจราชการ หรือมอบในรูปของฝาก ของอภินันทนาการซึ่งมีราคาแพงและปราศจากเหตุตามปกติประเพณีนิยม หากประสงค์จะแสดงความยินดี หรือความปรารถนาดีควรใช้บัตรอวยพรหรือการลงนามในสมุดอวยพรแทน

                  ห้ามจัดกิจกรรมที่กำหนดให้มีการจำหน่ายบัตรหรือบริจาคเงินหรือทรัพย์สินที่มีการกำหนดมูลค่าที่แน่นอน เช่น การจำหน่ายบัตรเข้าชมการแสดง การจำหน่ายบัตรเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟหรือกีฬาอื่น เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรหรือได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย

                  ห้ามใช้สัญญลักษณ์ ตราสัญญลักษณ์ หรือทรัพยากรของรัฐ เช่นบุคลากร ทรัพย์สิน และเวลาราชการดำเนินการเรี่ยไร เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับยกเว้นตามกฎหมาย

                  ต้องไม่ลืมเป็นอันขาดว่า หนังสือราชการของบางหน่วยงานที่มีส่วนได้เสียกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่ออกไปขอการสนับสนุนก๊วนกอล์ฟถือว่ามีความผิดไหม        

                  เป็นการเข้าข่ายฐานความผิดตามประมวลนี้หรือไม่

                  แต่ทุกวันนี้เห็นคนลงนามในหนังสือเดินตามหลังรัฐมนตรีและได้รับความดีความชอบผลักดันคนในสังกัดของเขาที่ร่วมเรี่ยไรเสียอีก

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า บางคนทอดกฐินส่วนตัว  แต่ทำเรื่องเบิกงบจากราชการเพื่อเป็นค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นค่าที่พัก เป็นค่าใช้จ่ายอื่น โดยอ้างว่า ไปเพื่อดูเมืองสิบสองต้องห้าม....พลาด แต่แท้จริงแล้วเข้าไปในโบสถ์เพื่อร่วมขบวนการทอดกฐินส่วนตัวของหัวหน้าส่วนราชการ

                  ถือว่ามีความผิดไหม ?

                  หากผิด เหตุใดไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาลงโทษ

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า กฐินพระราชทานของบางหน่วยราชการที่เป็นเจ้าภาพ ไปกำหนดให้แต่ละกลุ่ม แต่ละฝ่ายในส่วนราชการจะต้องส่งเงินทำบุญให้ได้กลุ่มหรือฝ่ายละไม่ต่ำกว่าเจ็ดพันบาท หรือหมื่นบาท ถือว่า

                  เป็นการกระทำผิดตามข้อห้ามในเอกสารของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือไม่

                  มาตรการลงโทษเกี่ยวกับเรื่องนี้ใครจะเป็นคนทำ

                  หลายต่อหลายมาตรการที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนออกมา เหมือนเป็นช่องทางชี้นำให้เกิดการกระทำผิดอย่างต่อเนื่องและซ้ำซากแต่ทุกครั้งที่มาตรการหรือระเบียบของ ก.พ.ที่ออกมาจะอ้างเสมอว่า เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และที่ผ่านมา

                  ผลลัพท์เคยเป็นธรรมแค่ไหน

                  ที่อ้างว่า ผู้บังคับบัญชา ต้องส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และป้องกันมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย ในกรณีที่การรักษาวินัยของข้าราชการมิได้ดีขึ้น ผู้บังคับบัญชามีส่วนรับผิดชอบ เพราะมิได้เสริมสร้างและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัชามีวินัยและมิได้ป้องกันมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย ซึ่งผู้บังคับบัญชาผิดวินัยด้วย      

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า ที่ผ่านมาเคยมีผู้บังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือระดับปลัดกระทรวงเคยผิดวินัยในเรื่องการสั่งการทำนองนี้ไหม

                  ใครคือคนหาทางออกและทางเลี่ยงให้ หากมิใช้คนภายในและคนที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้

                  วันนี้ภายในโรงเรียน ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ครูภายในโรงเรียนเรี่ยไร และเป็นที่ทราบกันอย่างดีว่า ให้ผู้ปกครองเขียนจำนวนตัวเลขที่จะสนับสนุนให้สมาคมครูผู้ปกครองบ้าง สมาคมศิษย์เก่าบ้าง ถามว่า เงินเหล่านั้นไปไหน ผู้บริหารได้นำไปใช้บ้างไหม

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า บางโรงเรียนถึงขนาดลงทุนสร้างพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง แต่กระทำการหล่อพระเกินจากจำนวนที่กำหนดเอาไว้เพื่อเจตนารมย์อะไร และไปสั่งการให้ครูใต้บังคับบัญชาออกไปเรี่ยไรโดยกำหนดเป้าเอาไว้

                  กลายเป็นประเด็นคำถามว่า ผิดจริยธรรมไหม

                  การย่อหย่อนในการยึดถือปฏิบัติกฎ และมาตรการที่ออกมาของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนที่ผ่านมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน

                  เคยมีการลงโทษผู้บริหารของ ก.พ.ไหม

                  ขนาดคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.ประกาศทวงคืนผืนป่า เพื่อคืนความสุขให้ประชาชน แต่ยิ่งทวงคืนมากเพียงใด รีสอร์ท บ้านพักตากอากาศ ร้านค้าผุดขึ้นในป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน

                  ฤา คำสั่งที่ออกมาเป็นเพียงการถ่มถุยน้ำลายให้ล่องลอยขึ้นสู่ฟากฟ้าก่อนเน่าเหม็นกลบแผ่นดิน
                                                                                                                                                                                                                             ทีมข่าวการเมือง

      
  เข้าชม : 758
  บทวิเคราะห์การเมือง 10 อันดับล่าสุด
        ข้าราชการดีเด่น -การทุจริต-กระบวนการคัดเลือก ใสสะอาดแน่หรือ?
        ปราบโกงปาหี่หรือของจริง ฤา ปราบโกงสองปีเป็นแค่ลมหายใจที่ผ่านรูจมูก
        ไยคนกันเองออกมาค้านรัฐธรรมนูญ ไยปชป.ไร้เยื่อใยต่อรัฐธรรมนูญ
        ทวงคืนผืนป่า จัดระเบียบชายหาด ฤา เป็นแค่ปาหี่ประเทศไทย
        ภัยแล้ง บทพิสูจน์ความล้มเหลวในการบริหารจัดการน้ำ
        ข้าราชการดีเด่น -การทุจริต-กระบวนการคัดเลือกใสสะอาดแน่หรือ?
        ปราบคอร์รัปชั่น เน้นทำงานรวดเร็ว เอาผิดคนโกง...แน่ใจหรือ 8 องค์กรอิสระทำได้ ?
        โถ...ต้วมเตี้ยม สตง. เพิ่งตื่นสอบทุจริตเครื่องเล่นเด็ก
        5 มีนาคม วันนักข่าว เราจะยึดมั่นอุดมการณ์
        มุมบริหารสไตล์ คสช. มุมปราบทุจริตที่ดูคล้ายจริงจัง
  .
  ข่าวเด่นประจำวัน