[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _VERSION

ผู้สนับสนุน


ผู้สนับสนุน
.

 • คอลัมน์ - บทความ:: บทวิเคราะห์การเมือง
 • ส่งเสริมมวยไทยจากภาครัฐ ฝันให้ไกล ไปไม่ถึง ราคาคุยกระนั้นหรือ ?
  บทวิเคราะห์การเมือง : อัพเดทเมื่อ จันทร์ ที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ.2559


                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติกีฬามวยเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในปี 2542 หลังจากไม่ลงเอยในเงื่อนไง กติกาและอื่นๆ

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า ในกฏหมายบัญญัติเอาไว้ในมาตรา 31 ว่า ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน หัวหน้าค่ายมวยต้องไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคที่คณะกรรมการกำหนด   ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่า จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่วงการมวย

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า มาตรา 32 ให้นักมวย ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินและหัวหน้าค่ายมวย มาจดทะเบียนต่อนายทะเบียน และขอมีบัตรประจำตัวนักมวย ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และหัวหน้าค่ายมวย มาจดทะเบียนต่อนายทะเบียนและข อมีบัตรประจำตัวนักมวย ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน หรือหัวหน้าค่ายมวยแล้วแต่กรณี ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด ผู้ที่จดทะเบียนเป็นนักมวยด้านศิลปะมวยไทย นักมวยด้านมวยสากล ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินและหัวหน้าค่ายมวย ต้องมีสัญชาติไทย และมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำหนด  การจดทะเบียนผู้เยาว์เป็นนักมวย ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน

                  ต้องไม่ลืมว่า กฏหมายบัญญัติในมาตรา 33 ว่า ผู้ที่ได้จดทะเบียนเป็นนักมวยด้านศิลปะมวยไทย จะเข้าแข่งขันกีฬามวยด้านมวยสากลไม่ได้ เว้นแต่จะได้จดทะเบียนเป็นนักมวยสากลด้วย

                  ต้องหันไปมองมาตรา 46 ที่บัญญัติเอาไว้ว่า หัวหน้าค่ายมวยต้องจัดการค่ายมวยให้มีมาตรฐาน และจัดให้มีสวัสดิการแก่นักมวย ผู้ฝึกสอน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในค่ายมวยที่ตนเองดูแลรับผิดชอบตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

                  เราต้องยอมรับความจริงว่า ปัจจุบันมวยไทยกลายเป็นสินค้าประจำสถานีโทรทัศน์ทุกระบบทั้งระบบดิจิตอลและระบบอนาล็อครวมไปถึงระบบดาวเทียม

                  ทุกสถานีจะต้องมีการถ่ายทอดสด

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า ปี 2558 เวทีมวยมาตรฐานของประเทศไทยทั้งเวทีมวยลุมพินีและเวทีมวยราชดำเนิน มีรายได้จากการขายบัตรผ่านประตูทั้งสิ้น 265 ล้านบาท จำแนกเป็นเวทีมวยราชดำเนิน 174 ล้านบาทและเวทีมวยลุมพินี 90 ล้านบาท

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่าเวทีมวยราชดำเนิน มีโปรโมเตอร์ทั้งสิ้น  11  คน จัดการแข่งขันทั้งสิ้น 258 นัด มีชาวต่างชาติซื้อบัตรผ่านประตูเข้าชมทั้งสิ้นแค่   42,060คน โดยเข้ามาดูชั้นริงไซด์ 32,541 คน ชั้นสอง 1,534 คนและชั้นสามซึ่งเป็นชั้นที่เซียนพนันเล่นการพนันมีคนต่างชาติซื้อตั๋วเข้าดูทั้งสิ้น 7,985 คน และเป็นคนไทยเข้าดูทั้งสิ้น  247,956  คน โดยเข้ามาดูชั้นริงไซด์206 คน ชั้นสอง 59,740  คนและชั้นสาม 185,459 บาท

                  ต้องไม่ลืมว่า เวทีมวยลุมพินี  มีโปรโมเตอร์ทั้งสิ้น  13   คน มีการจัดการแข่งขันทั้งสิ้น 206นัด เก็บค่าผ่านประตูได้ทั้งสิ้น  90,324,532  บาท มีชาวต่างชาติเข้ามาทั้งสิ้น 17,887 คน เป็นการซื้อตั๋วริงไซด์  16,158 คน ชั้นสอง  59,740 คนและชั้นสาม  1,287 คน และเป็นคนไทยเข้าซื้อตั๋วดูทั้งสิ้น 136,375 คน ซื้อชั้นริงไซด์  62  คน ชั้นสอง 30,748 คนและชั้นสาม105,616 คน

                  และทั้งปี2558 มีนักมวยโดนไล่ลงจากเวทีมวยเพราะต่อยไม่จริงหรือมีทีท่าว่าจะล้มมวย 34  คนมากกว่าปี 2557  ที่มีนักมวยโดนไล่ลงจากเวทีทั้งสิ้น  25  คน

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า การกีฬาแห่งประเทศไทยในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้กำหนดการส่งเสริมมวยไทยเอาไว้ให้เป็น

                  Muay Thai Festival

                  โดยภายในระยะเวลา 5  ปี ในการแข่งขันแต่ละนัดจะมีคนเข้าดูการแข่งขันไม่น้อยกว่านัดละหนึ่งแสนคน

                  กลายเป็นประเด็นที่น่าขบขันและต้องหยิบยกขึ้นมาวิเคราะห์ว่า

                  แผนงานที่ว่านี้ เป็นของจริงหรือราคาคุย

                  ต้องไม่ลืมว่า เวทีมวยราชดำเนินเป็นเวทีมวยที่ตั้งเก่าแก่ยาวนานมากกว่า 70  ปี เป็นที่รู้จักของคนที่รักศิลปการต่อสู้ทั้งโลก  ปี 2558  มีคนต่างชาติเข้ามาซื้อบัตรผ่านประตูเพื่อชมการแข่งขันมวยไทยภายในเวทีทั้งสิ้นแค่  42,060 คน จากการจัดการแข่งขันทุกวันจันทร์  วันพุธ  วันพฤหัสบดีและวันอาทิตย์ สัปดาห์ละ 4  นัด และทั้งปีจัดทั้งสิ้น  258 นัด ยังมีคนต่างชาติเข้าดูเพียงแค่เท่านี้ หรือโดยเฉลี่ยคนต่างชาติเข้ามาดูแค่นัดละ  163  คน

                  หาต่างไปจากเวทีมวยลุมพินีที่บริหารงานโดยกรมสวัสดิการทหารบก กองทัพบก ทั้งปี 2558 มีชาวต่างชาติเข้าชมรายการมวยที่เวทีแห่งนี้ทั้งสิ้นแค่ 17,887 คน จากการจัดแข่งขันทั้งสิ้น 206  นัด โดยเฉลี่ยแล้วแต่ละนัดจะมีคนต่างชาติเข้ามาดูมวยไทยแค่  87  คนเท่านั้น

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า การกีฬาแห่งประเทศไทยมีศูนย์ฝึกมวยไทยที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ก่อตั้งมานานหลายปีแล้ว หากจะย้อนถามสักคำว่า ศูนย์ฝึกมวยไทยที่อำเภอมวกเหล็กของการกีฬาแห่งประเทศไทยประสบความสำเร็จจากคนต่างชาติเข้ามาเรียนมากน้อยประการใด

                  ห้ามลืมเป็นอันขาดว่า การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดอบรมผู้ฝึกสอนมวยไทยทั้งคลาสเอ คลาสบี  คลาสซี โดยกำหนดเอาไว้หลังผ่านการฝึกอบรมแล้ว ผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากการอบรมจะได้รับค่าตัวจากการสอนในต่างประเทศตั้งแต่ห้าหมื่นบาทไปจนถึงหนึ่งแสนบาท จนถึงวันนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยเคยได้ทำการสำรวจผู้ที่ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนและรับใบประกาศไหมว่า บรรดาคนที่เรียนจบมา มีกี่คนที่ได้รับเงินค่าจ้างจากการสอนในต่างประเทศได้ตรงตามเป้าหมายที่การกีฬาแห่งประเทศไทยกำหนดและจากการผ่านอบรมทั้งหมด มีกี่คนที่ได้รับงานทำและเหลืออีกกี่คนที่ตกงาน

                  ห้ามลืมเป็นอันขาดว่า ค่ายมวยไทยในประเทศไทยที่มีมาตรฐานตามที่กฏหมายมวยกำหนด ร้อยละ 90  มีเจ้าของเป็นคนต่างชาติ มีทุนจากต่างชาติเข้ามาลงทุนและกอบโกยเงินกำไรกลับไป ส่วนค่ายมวยของคนไทยกลับขาดทุนปิดกิจการหรือต้องเซ้งกิจการให้กับคนต่างชาติ เพราะรัฐขาดการสนับสนุนอย่างจริงใจ

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า วันนี้กิจการค้าอุปกรณ์มวยไทยร้อยละ 60  มีเจ้าของเป็นชาวต่างชาติ

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า เว็ปไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับมวยไทยล้วนแล้วแต่เป็นของคนต่างชาติทั้งสิ้น

                  เกิดอะไรขึ้น ?

                  ความภาคภูมิใจในการที่มวยไทยเกิดและเติบโตตามแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยที่รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและรัฐบาลภาคภูมิใจหนัก ภาคภูมิใจหนา ล้วนแล้วแต่อยู่ในกำมือของ

                  คนต่างชาติทั้งสิ้น

                  การกำหนดมาตรฐานค่ายมวยที่บีบคั้นบังคับให้ผู้ฝึกสอนมวยไทยตามค่ายมวยจะต้องมีใบอนุญาตกลายเป็นลูกกรงขังกั้นมิให้คนที่รักและชอบมวยไทยแต่ไม่ผ่านการอบรมและผ่านการมีบัตรประจำตัว หมดสิทธิ์เข้าไปยุ่งเกี่ยวและพัวพัน

                  กลายเป็นตัวเหนี่ยวรั้งมิให้มวยไทยเติบโต

                  ต้องไม่ลืมเป็นอันขาดว่า เวทีมวยขนาดเล็กที่อาศัยใต้ต้นไม้แขวนกระสอบทรายตามบ้านนอกในภาคอิสาน ภาคเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้ค่อยๆหดหายไปเพราะ

                  ไม่มีเวทีสำหรับการฝึกซ้อมตามมาตรฐาน  ไม่มีกระสอบทรายที่ได้มาตรฐาน ไม่มีนวมและแบ็คชกกระสอบราคาแพงตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานของกฏหมาย

                  กลายเป็นหายนะของมวยไทย

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า รัฐบาลไม่เคยจริงใจต่อการส่งเสริมมวยไทยอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นในระดับสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือกระทั่งกรมพลศึกษาในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ต้องรับผิดชอบในการเผยแพร่ ยังไม่มีค่ายมวยไทยที่ได้มาตรฐาน

                  ห้ามลืมเป็นอันขาดว่า คนของรัฐที่อาสาเข้ามาบริหารงบประมาณมวยไทยของภาครัฐล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่แหยงขยาดขณะที่ลงเรียนในระดับมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะวิชามวยไทยที่เป็นได้แค่วิชาเลือกเท่านั้นหาใช่วิชาบังคับของคนที่เรียนพลศึกษาแต่อย่างใดไม่

                  เราจึงเห็นปรมาจารย์มวยไทยที่ไม่ได้มาจากการเรียนรู้มวยไทยแต่สถาปนาไปหลอกต้มตุ๋นต่างชาติ

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประกาศสนับสนุนมวยไทย

                  แต่น่าขบขันและน่าตลกยิ่งนักที่บรรดาสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศในสังกดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ไม่เคยสนับสนุนมวยไทยอย่างแท้จริงและจริงจัง หาไม่เช่นนั้นแล้วทุกแห่งทั่วประเทศจะต้องมี

                  ศูนย์ฝึกมวยไทยเพื่อการท่องเที่ยว

                  สำหรับประกาศความยิ่งใหญ่ของมวยไทยไปแล้ว

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังไม่เคยบรรลุหลักสูตรการเรียนการสอนมวยวิชามวยไทยนอกจากจะเอาเทควันโด้เข้าไปฝึกสอนให้กับคนที่เป็นตำรวจโดยเฉพาะกองบัญชาการสอบสวนกลาง

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า กองทัพบกมีกองพลและกองพันทั่วประเทศ แต่ทั้งกองพลและกองพันในสังกัดกองทัพภาคของกองทัพบกยังไม่มีกระสอบทรายและค่ายมวยไทยเปิดให้บริการกระทั่งเวทีมวยของทหารตามค่ายมวยต่างๆยังปิดกิจการไปอย่างไร้เยื่อใยไปนานแล้ว

                  การประกาศเกียรติคุณของการส่งเสริมมวยไทยของรัฐบาลทุกวันนี้

                  จึงหาต่างไปจาก

                  คนตาบอดที่เที่ยวคลำอวัยวะเพศช้างแล้วบอกว่านี่คือศีรษะช้างนั่นเอง

                                                                                                                                                                                                                                         ทีมข่าวการเมือง
  เข้าชม : 377
  บทวิเคราะห์การเมือง 10 อันดับล่าสุด
        ข้าราชการดีเด่น -การทุจริต-กระบวนการคัดเลือก ใสสะอาดแน่หรือ?
        ปราบโกงปาหี่หรือของจริง ฤา ปราบโกงสองปีเป็นแค่ลมหายใจที่ผ่านรูจมูก
        ไยคนกันเองออกมาค้านรัฐธรรมนูญ ไยปชป.ไร้เยื่อใยต่อรัฐธรรมนูญ
        ทวงคืนผืนป่า จัดระเบียบชายหาด ฤา เป็นแค่ปาหี่ประเทศไทย
        ภัยแล้ง บทพิสูจน์ความล้มเหลวในการบริหารจัดการน้ำ
        ข้าราชการดีเด่น -การทุจริต-กระบวนการคัดเลือกใสสะอาดแน่หรือ?
        ปราบคอร์รัปชั่น เน้นทำงานรวดเร็ว เอาผิดคนโกง...แน่ใจหรือ 8 องค์กรอิสระทำได้ ?
        โถ...ต้วมเตี้ยม สตง. เพิ่งตื่นสอบทุจริตเครื่องเล่นเด็ก
        5 มีนาคม วันนักข่าว เราจะยึดมั่นอุดมการณ์
        มุมบริหารสไตล์ คสช. มุมปราบทุจริตที่ดูคล้ายจริงจัง
  .
  ข่าวเด่นประจำวัน