[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _VERSION

ผู้สนับสนุน


ผู้สนับสนุน
.

 • คอลัมน์ - บทความ:: บทวิเคราะห์การเมือง
 • ข้าราชการดีเด่น -การทุจริต-กระบวนการคัดเลือกใสสะอาดแน่หรือ?
  บทวิเคราะห์การเมือง : อัพเดทเมื่อ จันทร์ ที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559


                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า นับจากอดีตเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันและจะล่วงเลยไปยังอนาคต เรายังคงยึดถือปฏิบัติกันมายาวนานว่า

                  วันที่ 1 เมษายนของทุกปีคือ

                  วันข้าราชการพลเรือน

                  จะมีการคัดข้าราชการดีเด่นจากแต่ละหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงทบวงกรมที่สังกัดรัฐบาลส่งมาให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเพื่อทำการ

                  คัดเลือกข้าราชการประเภท

                  ครุฑทองคำ

                  นั่นหมายถึงว่า หลักการของการคัดเลือกข้าราชการดีเด่นของแต่ละหน่วยราชการจะต้องผ่านการกลั่นกรอง คัดสรร ร่อนจนกระทั่ง

                  ได้เพชรแท้ของหน่วยราชการนั้นๆขึ้นมา

                  มีหลายคนที่ผ่านการฝึกอบรมด้านการสอบสวนวินัยของข้าราชการที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือ ก.พ.ได้ออกมาบอกว่า

                  ข้าราชการดีเด่น หรือข้าราชการดีเด่นประเภทครุฑทองคำของสำนักงาน ก.พ.

                  หากต้องโทษทางวินัย

                  สามารถได้ลดหย่อนโทษทางวินัยเพราะการเป็น

                  ข้าราชการดีเด่น

                  จึงมีผู้บังคับบัญชาประเภทวิ่งเต้นนักการเมือง เกาะขานักการเมือง ไต่เต้าจากการอาสารับใช้นักการเมืองบางคน บางพรรคด้วยการ

                  ทำตัวเป็น

                  เศรษฐีเงินหลวง

                  บริหารกิจการของส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นกรม หรือ กระทรวง เสมือนหนึ่งเป็นกิจการบริษัทส่วนตัวของตัวเอง

                  เล่นแร่แปรธาตุงบประมาณแผ่นดินด้วยการสับเปลี่ยนโยกย้ายเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จะด้วยการรู้เห็นเป็นใจของสำนักงบประมาณหรือไม่

                  ไม่มีใครรับทราบและซึมซับได้

                  การเป็นผู้บริหารของส่วนราชการ หากขาดซึ่งทีมเวอร์คในการร่วมด้วยช่วยกันทุจริตก็ยากยิ่งในการที่จะดำเนินการทุจริตเงินแผ่นดินไปให้นักการเมืองเพื่อหวังไต่เต้าตำแหน่งในแวดวงราชการได้

                  จึงกลายมาเป็นการสร้างทีม            

                  ใครที่มีแววว่าจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันโกงเงินงบประมาณแผ่นดิน

                  ก็เรียกมา

                  เสนอและสนอง

                  ด้วยการเสนอให้ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษบ้าง ตำแหน่งอำนวยการต้นบ้าง ตำแหน่งอำนวยการสูงบ้าง

                  เพียงเพื่อการแลกเปลี่ยนกับการ

                  ยอมเซ็นในฐานะกรรมการจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ

                  ยอมเซ็นในฐานะกรรมการตรวจรับ

                  ยอมเซ็นในฐานะกรรมการทีโออาร์ หรือคนเขียนร่างขอบเขตของเนื้องานให้สอดคล้องกับความต้องการของนักการเมือง

                  ข้าราชการบางคนไต่เต้าจากข้าราชการระดับหกขึ้นมาเป็นระดับสิบ ถึงขั้นเป็นอธิบดีในระยะเวลาเพียงแค่ห้าปีเท่านั้น

                  เพียงแค่สนองนักการเมือง

                  เมื่อเข้ามาเป็นผู้บริหารในระดับอธิบดีก็วางตัวบุคคลเข้ามานั่งทำงานหน้าห้องหรือทีมงานเลขานุการของอธิบดีเพื่อ

                  ทำหน้าที่ในการเขียนโครงการเพื่อโกง

                  ทำหน้าที่ในการเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ

                  ทำหน้าที่ในการเป็นกรรมการตรวจรับ

                  โดยคนของนักการเมืองที่โหนตำแหน่งขึ้นมาเป็นอธิบดีจะพอกและปูนบำเหน็จความดีความชอบให้กับคนของตัวเอง

                  ด้วยการดันไปคุมตำแหน่งสำคัญที่คุมด้านพัสดุ  คุมด้านการเงิน คุมด้านการอนุมัติ

                  ให้อยู่ในแวดวงของตัวเอง

                  เอกสารต้นเรื่องทั้งหมดของการจัดซื้อจัดจ้างจะไม่เอาไปไว้ตามระเบียบแต่จะเอาไปไว้ในห้องของผู้อำนวยการสำนักคนใดคนหนึ่งที่เป็นมือขวาหรืออาจจะเอาไปให้ผู้อำนวยการกองกลางเก็บเพื่อไว้ทำลายในเวลาที่มีการ

                  ตรวจสอบ

                  และปูนบำเหน็จความดีความชอบด้วยการตั้งกองเถื่อนขึ้นมา

                  เพื่อให้คนทำงานของตัวเองไปเป็น

                  ผู้อำนวยการกองเถื่อน

                  พร้อมวิ่งเต้นเพื่อยกระดับกองเถื่อนขึ้นมาเป็นกองถูกต้องตามกฎหมาย

                  หาเพียงแต่เท่านั้นไม่ยัง

                  ปูนบำเหน็จความดีความชอบด้วยการให้ขั้นพิเศษหรือสองขั้นในแต่ละงวดของการ

                  ทำแบบประเมินผลงานของตัวเอง

                  กระบวนการของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือ ก.พ.ที่เคยออกมาบอกว่า การล้มล้างระบบ ซี เพื่อมาใช้ระบบแท่งในปัจจุบันจะช่วย

                  ลดการเล่นพรรคเล่นพวก

                  อย่างสิ้นเชิง

                  แต่ข้อเท็จจริงก็คือ

                  กลับเป็นการเล่นพรรคเล่นพวกมากขึ้นกว่าเดิม

                  โดยยืมมือของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเข้ามาเป็น

                  ตัวช่วยให้เกิดการผลักดันคนโกงให้เป็นใหญ่ในแผ่นดินได้อย่างสมบูรณ์

                  ด้วยการเสนอให้เป็น

                  ข้าราชการดีเด่น

                  ที่แต่ละปีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจะต้องมีการคัดเลือกด้วยการให้ส่วนราชการต่างๆคัดเลือกขึ้นมา

                  และคนที่มักจะได้รับการเสนอให้เป็น

                  ข้าราชการดีเด่น

                  มักจะเป็นคนสนิทของผู้บริหารโดยเฉพาะอธิบดีในบางกรม บางส่วนราชการ

                  เพราะสิทธิพิเศษของคนเป็นข้าราชการดีเด่นก็คือ

                  เมื่อถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรงอาทิไล่ออกจากราชการ ก็อาจจะลดโทษตามความดีความชอบที่เคยได้เป็น

                  ข้าราชการดีเด่นของ ก.พ.

                  ด้วยการปลดออกจากราชการหรือลดขั้นเงินเดือน

                  ทำให้คนโกงแทรกตัวในส่วนราชการและกลายเป็นการทุจริตคอรัปชั่นไม่สิ้นสุด

                  แม้นว่าจะมีองค์กรอิสระในการตรวจสอบการทุจริตคอรัปชั่นมากมายในแผ่นดินแห่งนี้ก็ตาม

                  แต่องค์กรอิสระเหล่านั้นสอบสวนในเชิงลูบหน้าปะจมูกเสียส่วนใหญ่ จนทำให้หลายคดีหมดอายุความและรัฐเสียหายอย่างรุนแรงปีละมากมาย

                  เราจะหามาตรการผ่าตัดการคัดสรรข้าราชการดีเด่นของแต่ละหน่วยงานราชการอย่างใด

                  นั่นคือมาตรการและสิ่งที่

                  คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช.

                  จะต้องไตร่ตรองและหาวิธีการในการสยบต้นตอของการทุจริตคอรัปชั่นของชาติและของแผ่นดิน

                  ห้ามลืมเป็นอันขาดว่า วันนี้กระแสการต่อต้านทุจริตรุนแรงมากขึ้น

                  แต่ทว่ากระแสการต่อต้านทุจริตจากภาคสังคมที่ต้องการแสดงออกมากมาย กลับเจอแรงเฉื่อยของส่วนราชการและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ

                  จนกระทั่งหมดกำลังใจที่จะยื่นมือเข้าไปให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและเอาจริงเอาจังกับการ

                  ช่วยรัฐปราบโกง

                  หากเราย้อนกลับไปดูคดีทุจริตเครื่องเล่นเด็กและเครื่องออกกำลังกายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่เคยฮือฮาจากการตรวจสอบของรัฐบาลและรัฐมนตรีในรัฐบาลที่

                  ดูเหมือนว่า

                  จะเอาจริง

                  กลับพบว่า คนที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาและปรากฏในสำนวนการสอบสวน

                  จะเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นที่ได้รับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหลายคน

                  และในจำนวนหลายคนนั้นบางคนได้รับการ

                  คัดชื่อออกจากการตรวจสอบไปแล้ว

                  ก็มี

                  อนิจจา ฤา การปราบโกงของรัฐบาลนี้ หาต่างไปจากหมูบ้านที่เอาเท้าเขี่ยหาขี้ข้างตึก

                  หาต่างไปจากสังขยาที่วางทับบนข้าวเหนียวไม่

                                                                                                                                                                                                                  ทีมข่าวการเมือง
  เข้าชม : 389
  บทวิเคราะห์การเมือง 10 อันดับล่าสุด
        ข้าราชการดีเด่น -การทุจริต-กระบวนการคัดเลือก ใสสะอาดแน่หรือ?
        ปราบโกงปาหี่หรือของจริง ฤา ปราบโกงสองปีเป็นแค่ลมหายใจที่ผ่านรูจมูก
        ไยคนกันเองออกมาค้านรัฐธรรมนูญ ไยปชป.ไร้เยื่อใยต่อรัฐธรรมนูญ
        ทวงคืนผืนป่า จัดระเบียบชายหาด ฤา เป็นแค่ปาหี่ประเทศไทย
        ภัยแล้ง บทพิสูจน์ความล้มเหลวในการบริหารจัดการน้ำ
        ข้าราชการดีเด่น -การทุจริต-กระบวนการคัดเลือกใสสะอาดแน่หรือ?
        ปราบคอร์รัปชั่น เน้นทำงานรวดเร็ว เอาผิดคนโกง...แน่ใจหรือ 8 องค์กรอิสระทำได้ ?
        โถ...ต้วมเตี้ยม สตง. เพิ่งตื่นสอบทุจริตเครื่องเล่นเด็ก
        5 มีนาคม วันนักข่าว เราจะยึดมั่นอุดมการณ์
        มุมบริหารสไตล์ คสช. มุมปราบทุจริตที่ดูคล้ายจริงจัง
  .
  ข่าวเด่นประจำวัน