[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _VERSION

ผู้สนับสนุน


ผู้สนับสนุน
.

 • คอลัมน์ - บทความ:: ช่วยกันแลพังงา
 • ช่วยกันแลพังงา (สังคมพังงา)
  ช่วยกันแลพังงา : อัพเดทเมื่อ ศุกร์ ที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ.2555
          
          

   มีภาพรวมของจังหวัดพังงา มาให้รับรู้กันครับ............ก่อนสิ้นปี 2554 ได้ตระเวนสอบถามพี่น้องชาวพังงาหลายกลุ่มหลายพื้นที่ทั้งทางตรงและทางโทรศัพท์ โดยขอให้ช่วยกันให้คะแนนและข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคลและส่วนราชการในจังหวัด ปี 2554 ตลอดทั้งปี ตามหัวข้อที่กำหนดไว้  ซึ่งต้องขอออกตัวไว้ก่อนว่า ข้อมูลที่สอบถามมาทั้งหมดนี้ ไม่ได้มีเจตนารมณ์ที่จะไปทำให้มีผลกระทบหรือเกิดความเสียหายต่อการทำงานของหน่วยงานราชการและความนิยมในตัวบุคคลใดๆทั้งสิ้น แต่เป็นการทำขึ้นเพื่อวัดความสนใจของชาวพังงา ที่มีต่อจังหวัดว่า มีมากน้อยเพียงไรเท่านั้น..........# เริ่มจาก “หัวหน้าส่วนราชการที่ชาวพังงาพบเห็นลงพื้นที่ในจังหวัดมาก” อันดับหนึ่ง คือ นายธำรงค์ เจริญกุล ผวจ.พังงา อันดับสอง คือ นายสุรินทร์ เพชรสังข์ รองผวจ.พังงา อันดับที่สามคือ นายสาธร นราวิสุทธิ์ ปลัดจังหวัดพังงา อันดับที่สี่คือ นางสุคนธ์ เจริญกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา และอันดับที่ห้าคือ นายอุทัย เกื้อเพชร รองผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพังงา..........# “เจ้าหน้าที่จากส่วนราชการที่พบเห็นลงพื้นที่ในจังหวัดมาก” ลำดับที่หนึ่ง สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ลำดับที่สองคือ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ลำดับที่สาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ลำดับที่สี่ สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงาและลำดับที่ห้า สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา...........# “หัวหน้าส่วนท้องถิ่นที่พบเห็นลงพื้นที่ในจังหวัดมาก” อันดับหนึ่ง คือ นายฉกาจ พัฒนกิจวิบูลย์  นายกอบจ.พังงา อันดับสองคือ นายวระชาติ ทนังผล รองนายกอบจ.พังงา อันดับสามคือ นางพรดารา ประมูลทรัพย์ เลขานุการนายกอบจ.พังงา อันดับสี่คือ นายสมบัติ จินดาพล รองประธานสภา อบจ.พังงาและ สจ.เขตอำเภอตะกั่วทุ่ง และอันดับที่ห้า นายวิรุฬห์ ตันวานิช  ที่ปรึกษานายก.อบจ.พังงา.........# “หน่วยงานท้องถิ่นที่มีผลการดำเนินงานเพื่อส่วนรวมเด่นชัด” อันดับหนึ่ง อบจ.พังงา อันดับสอง เทศบาลเมืองพังงา อันดับสาม เทศบาลเมืองตะกั่วป่า อันดับสี่ อบต.ตากแดด และอันดับห้า อบต.เหล..............# สำหรับปี 55 อาจจะมีการสอบถามข้อมูลในลักษณะนี้ขึ้นมาอีก แต่อาจจะเป็น 6 เดือนต่อครั้งครับ..........
  เขยพังงา


  เข้าชม : 1786
  ช่วยกันแลพังงา 10 อันดับล่าสุด
        ช่วยกันแลพังงา (สังคมพังงา)
        ช่วยกันแลพังงา (สังคมพังงา)
        ช่วยกันแลพังงา (สังคมพังงา)
        ช่วยกันแลพังงา (สังคมพังงา)
        ช่วยกันแลพังงา (สังคมพังงา)
        ช่วยกันแลพังงา (สังคมพังงา)
        ช่วยกันแลพังงา (สังคมพังงา)
        ช่วยกันแลพังงา (สังคมพังงา)
        ช่วยกันแลพังงา (สังคมพังงา)
        ช่วยกันแลพังงา (สังคมพังงา)
  .
  ข่าวเด่นประจำวัน