[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _VERSION

ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน
.

 • Hot News :: ข่าวสังคม
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต จัดงาน เทคโนวิชาการ 2017 สร้างประสบการณ์ตรงแก่ นร.-นศ.
  ข่าวสังคม : อัพเดทเมื่อ ศุกร์ ที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต จัดงาน เทคโนวิชาการ 2017 ครั้งที่ 24 ปีการศึกษา 2559 มุ่งเสริมสร้างประสบการณ์ตรงและการปฏิบัติจริงให้แก่นักเรียน นักศึกษา

  วันนี้(10 ก.พ.) ดร.สันธยา ดารารัตน์ ผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน เทคโนวิชาการ 2017 ครั้งที่ 24 ปีการศึกษา 2559 ภายใต้แนวคิดการจัดงานว่า “ความคิดสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี วิถีนวัตกรรม นำพาสู่อาชีพ” ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00-16.00 น. และนอกจากนี้ประธานในพิธียังได้มอบรางวัลให้แก่ห้องเรียนที่มีสถิติการมาเข้าแถวดีที่สุด และเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ภายในงานตามลำดับ โดยมีนายมนัส ชินการณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต และจากสถานศึกษาต่างๆ ตลอดจนผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต

  ดร.สันธยา ดารารัตน์ ผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต กล่าวว่า การเรียนการสอนสายวิชาชีพ เรียนแล้วสามารถนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้เป็นอย่างดี ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน จะเห็นว่าปัจจุบันมีผู้นิยมเรียนกันอย่างแพร่หลาย ดังนั้น การจัดการศึกษาของวิทยาลัยสายอาชีพ จึงต้องเน้นเรื่องคุณภาพของการจัดการศึกษาที่สามารถผลิตบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะด้านวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกในจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีความสมบูรณ์ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ดังเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขฉบับที่ 3 และปรัชญาของวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ตที่ว่า “ปัญญามี ดีต่อสังคม”

  กิจกรรมครั้งนี้นับว่าเป็นการเสริมสร้าง และพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ประสบการณ์ มีทักษะ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเอง ชุมชนและสังคม รู้จักการทำงานเป็นทีม การจัดนิทรรศการทางวิชาชีพ การแข่งขันทักษะ การจำหน่ายผลผลิตของนักเรียน นักศึกษา และการจำหน่ายสินค้า รวมทั้งการแสดงต่างๆ ล้วนเป็นวิธีการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้น เสริมสร้างประสบการณ์ในทุกๆ ด้าน ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของภาวการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน ในอันที่จะทำให้ผู้จบการศึกษาได้มีทักษะและประสบการณ์ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมต่อไป

  ด้านนายมนัส ชินการณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต กล่าวว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ และประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ และประเภทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต ได้ยึดถือหลักการจัดการศึกษา โดยให้ความสำคัญทั้งด้านวิชาการ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งมีทั้งด้านพัฒนาความรู้ ด้านสติปัญญา พัฒนาความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย ความเป็นประชาธิปไตย โดยเน้นการบริการชุมชน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม ตามปรัชญาของวิทยาลัยว่า “ปัญญามี ดีต่อสังคม”

  สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรงและการปฏิบัติจริงให้แก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อสร้างแนวความคิดรู้จักประยุกต์ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ และรู้จักแก้ปัญหา และเพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษาได้เต็มตามศักยภาพ

  ในการจัดงานครั้งนี้ ได้จัดแสดงโครงงานวิชาชีพ ผลงานทางวิชาการสาขาวิชา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การจำหน่ายและบริการอาหาร เครื่องดื่ม ทั้งที่เป็นผลงานของนักศึกษา และภาคส่วนต่างๆ ภายนอกที่ให้ความร่วมมือดำเนินการ โดยมีเป้าหมายสำหรับผู้เข้าชมงานที่เป็นนักเรียน นักศึกษา ทั้งของวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต และสถานศึกษาต่างๆผ ผู้ปกครองและบุคคลทั่วไป


  เข้าชม : 473
  ข่าวสังคม 10 อันดับล่าสุด
        ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ตรับประกาศสนับสนุนจัดหาโลหิตรพ.วชิระภูเก็ต
        ผู้ว่าการยี่ยม น้องชาวไทยมุสลิมเนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอน
        "มูลนิธิบุญรอด-เอกพจน์ วานิช" มอบ 20 ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในจังหวัดภูเก็ต
        ผู้ว่าฯ ภูเก็ตย้ำให้ทุกหน่วยมีฐานข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อการจัดระเบียบการท่องเที่ยว
        “อบจ.สตูล” จัดกิจกรรมเคลื่อนที่รับเดือนรอมฏอน
        อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่อาเซียน
        อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ.นครราชสีมา เพื่อศึกษาดูงาน รพ.อบจ.ภูเก็ต
        จังหวัดภูเก็ตประชุมการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
        อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมค่ายพุทธบุตร รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560
        อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์


   
  ชื่อ/Email :
  ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
  ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยกตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทาอ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
  ความคิดเห็น :
  .
  ข่าวเด่นประจำวัน