[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _VERSION

ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน
.

 • Hot News :: ข่าวสังคม
 • ภูเก็ตจัดแสดงสินค้าเกษตรฯ มุ่งสร้างความกินดีอยู่ดีแก่เกษตรกร
  ข่าวสังคม : อัพเดทเมื่อ อังคาร ที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560

  ภูเก็ตจัดแสดงสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพจังหวัดภูเก็ต มุ่งสร้างความกินดีอยู่ดีแก่เกษตรกร และสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ 10-12 มี.ค.นี้ ที่ห้างบิ๊กซีภูเก็ต

  วันนี้(6 มี.ค.) ที่ไลม์ไลท์อเวนิว อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายชาลี สิตบุศย์ ผู้ช่วยเกษตรจังหวัดภูเก็ต ตังแทนเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต ผู้บริหาร ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ ภูเก็ต ร่วมกันแถลงข่าวงานแสงสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพจังหวัดภูเก็ต โดยมีนางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน เข้าร่วม

  นายชาลี กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ต เป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ มีนักเท่องเที่ยว จำนวน 15 ล้านคนต่อปี ดังนั้นจึงมีความต้องการสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อการอุปโภคบริโภคในปริมาณสูง ทำให้จังหวัดภูเก็ตเป็นตลาดสินค้าเกษตรที่สำคัญของแหล่งผลิตจากทั่วประเทศ รวมทั้งต่างประเทศ จากศักยภาพของตลาดสินค้าเกษตรและอาหารของจังหวัดภูเก็ต จึงเป็นโอกาสของเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต ที่จะผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อสร้างรายได้โดยเน้นการผลิตที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย และเป็นสินค้าเอกลักษณ์ มีบรรจุภัณฑ์และเครื่องหมายรับรองที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคได้ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรในจังหวัดภูเก็ต ทั้งในด้านพืช ปศุสัตว์และประมง ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และยุทธศาสตร์ของจังหวัดควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวสินค้าเกษตรที่ได้รับรองมาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐาน GAP พืช ปศุสัตว์ ประมง เนื่องจากสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์การเกษตร จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนา ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้กับเกษตรกรผู้ผลิต กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยการบูรณาการส่วนราชการ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชาชน จะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

  ดังนั้นการจัดงานแสดงสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพจังหวัดภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2560 ณ ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซีซูเปอร์มาเก็ต ภูเก็ต สำนักงานใหญ่ ถนนเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.ภูเก็ต จึงเป็นกิจกรรมที่ผู้ผลิตจะได้นำสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพของจังหวัดภูเก็ต เช่น สับปะรด นมแพะ ผ้าบาติก ผักสด ผลไม้ มาจำหน่ายต่อผู้บริโภคโดยตรง และเป็นโอกาสที่ผู้ผลิต เกษตรกร กลุ่มผู้บริโภคได้แลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างกัน เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดการผลิตสินค้าทางการเกษตรให้ตรงตามความต้องการของตลาดและผู้บริโภคต่อไป

  นายชาลี ยังได้กล่าวถึงบทบาทและภารกิจของสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต  ซึ่งมีบทบาทและภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตร และวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมและประสานงานถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต การจัดการผลผลิตพืช ประมง และปศุสัตว์ กำกับดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรอำเภอ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสร้างความกินดีอยู่ดีแก่เกษตรกร โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ซึ่งจะเน้นเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์แก่ตัวสินค้า การส่งเสริมแหล่งผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม การส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์

  สำหรับกิจกรรมที่เป็นต้นทางของกระบวนการผลิต ซึ่งจะเป็นการนำสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านในกระบวนการพัฒนาคุณภาพและการสร้างมูลค่าเพิ่ม มาจัดแสดงและจำหน่ายต่อผู้บริโภค คือการจัดงานแสดงสินค้าทางการเกษตร ประจำปี 2560 โดยงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้มีความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเกิดการสร้างรายได้และมีความมั่นคงในอาชีพ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนผู้บริโภค นักท่องเที่ยว เกี่ยวกับสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ

  ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การบริการตอบปัญหาทางการเกษตร การจัดนิทรรศการความรู้ด้านการเกษตร การเล่นเกมส์ตอบปัญหาด้านการเกษตร การแสดงผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพ และการจำหน่ายผลผลิต ทางการเกษตร อาทิ สับปะรด ปลาแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากนมแพะ ส้มแขก น้ำพริก ผักและผลไม้ สด สะอาด มีคุณภาพ และราคาถูก มากมาย จากผู้ผลิต กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน กว่า 30 กลุ่ม ส่งตรงถึงมือผู้บริโภค

  จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมและเลือกซื้อสินค้าทางการเกษตร ได้ในระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2560 ณ ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ ภูเก็ต สำนักงานใหญ่ ถนนเฉลิมพระเกียรติฯ อ.เมือง จ.ภูเก็ต


  เข้าชม : 583
  ข่าวสังคม 10 อันดับล่าสุด
        อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์กร ครั้งที่ 2/2560
        เน้นสร้างมวลชนในพื้นที่เป็นเครือข่ายด้านการข่าว กอ.รมน.จังหวัดภูเก็ต
        ผู้ว่าฯหนุนสับปะรดภูเก็ตเป็นสับปะรดออแกนิค สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
        รพ.อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมให้ความรู้แนวทางการรักษา และดูแลผู้ติดเชื้อวัณโรค
        เทศบาลเมืองกะทู้ยกระดับความปลอดภัย เปิดศูนย์ควบคุมระบบ CCTV
        สัมมนาลดการใช้พลังงานในภาครัฐ
        ล่องเรือชมค้างคาว
        ชุมชนท่องเที่ยวจัดปั่น 2 น่อง ท่องกาโรส โปรโมทท่องเที่ยว
        หนุ่มคลองท่อมทิ้งอาชีพเกษตรกร เผาถ่านขายสร้างรายได้งาม
        ภูเก็ตจัดงานพบปะสตรีมุสลิมกว่า 2 พันคนจากทั่วประเทศ


   
  ชื่อ/Email :
  ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
  ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยกตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทาอ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
  ความคิดเห็น :
  .
  ข่าวเด่นประจำวัน