[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _VERSION

ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน
.

 • Hot News :: ข่าวเศรษฐกิจ
 • อาเซียนนำระบบทรัพย์สินทางปัญญาดันธุรกิจสู่ตลาดโลก
  ข่าวเศรษฐกิจ : อัพเดทเมื่อ พุธ ที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560

  รัฐมนตรีช่วยพาณิชย์เผยวิสัยทัศน์ก้าวต่อไป  หลังครบรอบ 50 ปีอาเซียน  มุ่งพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา  เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจขับเคลื่อนประเทศสู่นวัตกรรมด้วยวิสัยทัศน์ 20 ปี

  นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา “50 ปีอาเซียนกับการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ”  โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการสถาปนาอาเซียน และได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ ด้านทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในและต่างประเทศมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้ประกอบการ เพื่อปรับกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจการค้าในเชิงรุก พร้อมบุกตลาดต่างประเทศ โดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเข้าใจถึงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ภายใต้บริบทการปฏิรูประบบทรัพย์สินทางปัญญาของไทยให้สอดรับกับนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0

  อย่างไรก็ตาม อาเซียนเป็นตลาดที่มีศักยภาพและขยายตัวต่อเนื่อง ความต้องการที่จะนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภครวมทั้งการลงทุนจากประเทศต่าง ๆ นั้นยังมีอยู่อีกมากการดำเนินธุรกิจในตลาดอาเซียน โดยตลาดอาเซียนถือเป็นตลาดหลักของไทย  ปีที่ผ่านมาสามารถส่งออกมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าการส่งออกโดยรวม และยังมีแนวโน้นที่จะเติบโตในตลาดเหล่านี้อีกมาก ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยจะต้องเร่งปรับตัวแม้ว่าจะส่งออกในตลาดอาเซียนได้มากขึ้นและอย่าไปหวังตลาดสหรัฐและยุโรปมากเกินไป และเห็นว่าอย่าเน้นการส่งออกอย่างเดียว โดยจะต้องเน้นทั้งการเข้าไปลงทุนและการเสริมสร้างเป็นพันธมิตรด้านการค้าในกลุ่มอาเซียนมากขึ้น

  ทั้งนี้ ทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้ผู้ประกอบการไทยในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้บริบทของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยเฉพาะการยื่นจดเครื่องหมายการค้าที่ผู้ประกอบการไทยจะละเลยไม่ได้ เนื่องจากปัจจุบันการยื่นขอจดเครื่องหมายการค้าในภายกรอบอาเซียนจะใช้เวลา 9-16 เดือน เนื่องจากมีขั้นตอนในการตรวจเช็คข้อมูลว่าเครื่องหมายการค้าซ้ำซ้อนกันหรือไม่  จึงต้องใช้เวลานาน  แต่เพื่อให้มาตรฐานการยื่นจดเครื่องหมายการค้าในกลุ่มอาเซียนที่จะใช้มาตรฐานเดียวกัน ไทยอยู่ระหว่างปรับลดขั้นตอนจาก 9-12 เดือนให้เหลือเพียง 9 เดือนได้ในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งประเทศในอาเซียนตรวจสอบเครื่องหมายการค้าโดยใช้เวลาเพียง 9 เดือน คือ ประเทศสิงคโปร์

  นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน 2016-2025 (ASEAN IPR Action Plan 2016-2025) ประกอบด้วย 4 ด้านหลัก ได้แก่ 1.พัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยการ เพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของแต่ละประเทศ และโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพย์สินทางปัญญาระดับภูมิภาค  2.พัฒนาระบบและเครือข่ายทรัพย์สินทางปัญญาของภูมิภาคอาเซียนให้สนับสนุน AEC 3.พัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียนให้ครอบคลุมในวงกว้างและ 4.สร้างสินทรัพย์โดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือโดยเฉพาะสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

  ทั้งนี้  ที่ผ่านมาอาเซียนมีการจัดตั้งคณะทำงานความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน หรือ ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation หรือ AWGIPC เป็นเวทีการประชุมหารือระหว่างระดับอธิบดี  สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน พบกันปีละ 2-3 ครั้ง โดยความสำเร็จของการดำเนินงานของ AWGIPC ที่ผ่านมา เช่น จัดทำโครงการ ASPEC หรือโครงการแลกเปลี่ยนผลการตรวจสอบสิทธิบัตรของอาเซียน โครงการจัดทำฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้าของอาเซียนเพื่อประโยชน์ ในการสืบค้นเครื่องหมายการค้า ที่มีการจดทะเบียนไว้ในประเทศสมาชิกอาเซียน และการผลักดันให้สมาชิกอาเซียนเข้าเป็นภาคี     ความตกลงระหว่างประเทศขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก เช่น พิธีสารมาดริด เพื่ออำนวยความสะดวกการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น

  ​นอกจากนี้ การพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของไทยให้มีประสิทธิภาพถือเป็นวาระที่รัฐบาลให้ความสำคัญ โดยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา หรือ คทป. ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อกำหนดนโยบายและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาด้านต่าง ๆ ซึ่ง คปท.เห็นชอบแผนที่นำทาง (Roadmap) ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย ระยะ 20 ปี    เพื่อปฏิรูประบบทรัพย์สินทางปัญญาของไทยให้สอดรับกับนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและปัญญา ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ 1.การสร้างสรรค์ (Creation) 2. การคุ้มครอง (Protection) 3.การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (Commercialization) 4.การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) 5.การสนับสนุนทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชนและประเทศด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI 6.เรื่องทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม ซึ่งการดำเนินงานทั้ง 6 ด้านของไทยก็สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของ ASEAN  ด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับปี 2016-2025


  เข้าชม : 112
  ข่าวเศรษฐกิจ 10 อันดับล่าสุด
        ธุรกิจเงินด่วนรากหญ้ายังรุ่ง
        เปิดตลาดหุ้น23 พ.ค.บวก2.93 จุด
        ทองไทยเปิดตลาดพุ่ง 100 รูปพรรณ ขายบาทละ 21,050
        เปิดทางต่างชาติถือหุ้นอากาศยานพื้นที่อีอีซีเกินร้อยละ 50
        กรมชลฯเผยเก็บน้ำเพียงพอสำหรับภาวะฝนทิ้งช่วง
        ดัชนีค้าปลีกไตรมาสแรกโตถึงร้อยละ 3.02
        ก.เกษตรฯ เตรียมจัดงาน “วันดื่มนมโลก”สืบสาน “โคนมอาชีพพระราชทาน”
        ปตท.สผ.วอนรัฐสร้างความชัดเจน พื้นที่ ส.ป.ก.แหล่งสิริกิติ์
        ปิดตลาดหุ้นไทยภาคเช้าบวก 8.55 จุด
        พาณิชย์เปิดตัวร้านธงฟ้าประชารัฐ


   
  ชื่อ/Email :
  ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
  ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยกตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทาอ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
  ความคิดเห็น :
  .
  ข่าวเด่นประจำวัน