top of page
  • SIANGTAI TEAM

คนซื้อบ้านต้องรู้ “อัตราดอกเบี้ยบ้าน” คืออะไร สำคัญอย่างไร

การซื้อบ้านเป็นการลงทุนครั้งสำคัญของชีวิต นอกจากจะต้องใช้เงินจำนวนมากแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย เช่น ค่าธรรมเนียมการโอน ค่าจดจำนอง ค่าประกัน เและสำหรับคนที่กู้ซื้อบ้าน หนึ่งในค่าใช้จ่ายที่สำคัญที่สุดที่ทุกคนต้องคำนึงถึงคือ อัตราดอกเบี้ยบ้าน วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักว่าคืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรอัตราดอกเบี้ยบ้านคืออะไร

อัตราดอกเบี้ยบ้าน คือ อัตราส่วนที่ผู้กู้ต้องชำระเป็นดอกเบี้ยต่อเงินกู้ที่ได้รับจากธนาคาร โดยจะคิดเป็นร้อยละต่อปี และจะถูกคำนวณจากเงินต้นคงเหลือในแต่ละงวด ยิ่งเรามีเงินต้นเหลือน้อยเท่าไหร่ ดอกเบี้ยบ้านก็จะยิ่งลดน้อยลงไปด้วย และทำให้ลดจำนวนเงินที่เราต้องจ่ายธนาคารตามไปด้วย 


อัตราดอกเบี้ยบ้านสำคัญอย่างไร

อัตราดอกเบี้ยบ้านมีความสำคัญต่อผู้ซื้อบ้านอย่างมาก เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายหลักที่ผู้กู้ต้องชำระในแต่ละเดือน โดยอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะทำให้ภาระหนี้ของผู้กู้สูงขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น ผู้ซื้อบ้านจึงควรศึกษาและทำความเข้าใจอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจกู้ซื้อบ้าน

ในช่วงแรก ๆ ของการผ่อนบ้าน เรามักจะต้องจ่ายดอกเบี้ยมากกว่าเงินต้นอยู่เสมอ ทำให้หลายคนพยายามโปะต้น เพื่อลดอัตราดอกเบี้ยให้ลดน้อยลง 


ประเภทของอัตราดอกเบี้ยบ้าน

เราสามารถแบ่งประเภทของอัตราดอกเบี้ยออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ

  1. อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยที่คงที่ตลอดระยะเวลาของสัญญากู้ยืมเงิน เช่น 3 ปี 5 ปี หรือ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ช่วยให้ผู้กู้สามารถวางแผนการชำระหนี้ได้ง่ายและแม่นยำ เนื่องจากไม่ต้องกังวลว่าอัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลงไป

  2. อัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงไปตามอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง เช่น อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) อัตราดอกเบี้ยลอยตัวช่วยให้ผู้กู้ได้รับประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง แต่หากอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ผู้กู้ก็จะต้องชำระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นตามไปด้วย


วิธีลดภาระดอกเบี้ยบ้าน

นอกจากการเลือกอัตราดอกเบี้ยบ้านที่เหมาะสมแล้ว ผู้ซื้อบ้านยังสามารถลดภาระดอกเบี้ยบ้านได้อีกหลายวิธี เช่น

  • วางเงินดาวน์สูง ช่วยให้ผู้กู้ได้รับวงเงินกู้น้อยลง ทำให้ภาระดอกเบี้ยบ้านลดลงตามไปด้วย

  • รีไฟแนนซ์บ้าน หมายถึง การขอกู้เงินจากสถาบันการเงินอื่น เพื่อนำมาปิดหนี้สินเชื่อบ้านเดิม โดยผู้กู้จะได้รับอัตราดอกเบี้ยใหม่ ซึ่งอาจต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเดิม ทำให้ภาระดอกเบี้ยบ้านลดลง

  • จ่ายเงินต้นเพิ่มขึ้น ช่วยให้ผู้กู้ลดระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้ลง ทำให้ประหยัดดอกเบี้ยได้มากขึ้น


อัตราดอกเบี้ยบ้านเป็นค่าใช้จ่ายที่สำคัญที่ผู้ซื้อบ้านต้องคำนึงถึงก่อนตัดสินใจกู้ซื้อบ้าน โดยอัตราดอกเบี้ยบ้านจะแตกต่างกันไปตามประเภทของอัตราดอกเบี้ย ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และการแข่งขันของสถาบันการเงิน ดังนั้น ผู้ซื้อบ้านจึงควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยอย่างละเอียด เพื่อให้สามารถเลือกได้อย่างเหมาะสมและลดภาระดอกเบี้ยบ้านได้

10 views0 comments

Comments


bottom of page