top of page
  • SIANGTAI TEAM

ควนโดนคุมชาวบ้านสวมหน้ากาก-หมวกนิรภัย

“นอภ.ควนโดน”คุมเข้มสวมหน้ากาก-หมวกนิรภัย


ที่บนถนนสายในหมู่บ้าน หมู่ 1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล นายพีรพัฒน์ เงินเจริญ นายอำเภอควนโดน สั่งการมอบหมายให้ นายอลงกรณ์ ศิริกุล ปลัดอำเภอควนโดน นำกำลังสมาชิก อส.อ.ควนโดนที่ 5 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ควนโดน เจ้าหน้าที่เทศบาลควนโดน (ทต.ควนโดน) เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ( อบต.ควนโดน ) เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนโดน (สสอ. ) มูลนิธิกู้ภัยดอกโดน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผนึกกำลังร่วมกันตั้งด่านจุดตรวจเพื่อตักเตือนผู้สัญจรไปมาที่ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยนอกเคหสถานกันอย่างเข้มข้นเคร่งครัดทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอควนโดนและพื้นที่ใกล้เคียงที่สัญจรบนถนนสายดังกล่าวตักเตือนให้มีการสวมใส่หน้ากากอนามัยกันอย่างทั่วหน้าเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -2019 (โควิด-19)
นอกจากนั้นยังร่วมกันทำการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการดำเนินมาตรการบังคับใช้กฎหมายถ้ามีการฝ่าฝืนอย่างเฉียดขาดต่อไป ทั้งนี้สำหรับการปฏิบัติครั้งนี้พบว่า มีผู้ที่ฝ่าผืนไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวพบว่า มีผู้ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย 6 รายโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติครั้งนี้ได้ทำการตักเตือนไปแล้ว แต่อย่างไรก็ดีเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันรณรงค์ในเรื่องของการให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะในการให้ผู้ขับขี่ยวดยานทุกรายสวมหมวกนิรภัยเพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนอีกด้วย

นอกจากนั้นยังสั่งการมอบหมายให้ นายอลงกรณ์ ศิริกุล ปลัดอำเภอควนโดน นำกำลังสมาชิก อส.อ.ควนโดนที่ 5 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อ ฯลฯ ไปตรวจติดตามมาตรการของตลาดนัดวันพุธซึ่งเป็นตลาดนัดในพื้นที่เพื่อดูมาตรการสำหรับตลาดเพิ่มเติม แล้เพื่อกำชับกวดขันให้ผู้ดูแลตลาด และผู้ใช้บริการให้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดสตูล ที่ 2717/2564 กันอย่างเคร่งครัดอีกทั้งให้ช่วยกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่รีบฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ( COVID-19)รวมถึงเข้มการบริหารจัดการตลาดให้เป็นไปตามรูปแบบแนวทาง Covid Free Setting เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ประชาชนและให้ชุมชนสร้างตระหนักตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดไปด้วย

Comments


bottom of page