top of page
  • Worachot Mekarakkul

จัดระดับระบบประปาหมู่บ้าน

ท่าแพตัดกิจกรรมจิตอาสา“เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ที่บริเวณประปาหมู่บ้าน ในท้องที่หมู่ที่ 3 (บ้านไร่ทอน) ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล นายธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอำเภอท่าแพ นายอาทิตย์ วงมุสิก ปลัดอาวุโสอำเภอท่าแพ นำปลัดอำเภอท่าแพฝ่ายต่างๆ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บัณฑิตอาสาตำบลท่าเรือ และสมาชิก อส.กองร้อย อส.อ.ท่าแพ ที่ 7 รวมถึงประชาชนจิตอาสานำผู้เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบไปด้วย ถุงดำ มีดพร้า ขวาน จอม เครื่องตัดหญ้า น้ำดื่ม ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ฯลฯ อันเนื่องในโอกาสจัดกิจกรรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยการพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดในพื้นที่บริเวณประปาหมู่บ้านเพื่อเป็นการจัดระบบประปาหมู่บ้านของชุมชนมีความโล่งเตียนสะอาดและเพื่อให้ชุมชนบริหารจัดการระบบประปาให้ชุมชนได้ใช้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้นอีกทั้งเพื่อในยามฤดูแล้งชุมชนจะได้ใช้ระบบประชาดังกล่าวอย่างไม่ต้องเดือดร้อนในเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคในระดับหนึ่งต่อไป
Comments


bottom of page