top of page
  • SIANGTAI TEAM

ด่วนที่สุด! “อำเภอท่าแพ”แจ้งเตือนภัยธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 19 พ.ย.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอาทิตย์ วงมุสิก ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ สต.0518 /ว 1202 ลงวันที่ 17 พ.ย.2564 ถึงหัวหน้าส่วนราชการ,นายกองค์การบริหารส่วนตำบล, กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ 4 ตำบลกับ 31 หมู่บ้าน ของ อำเภอท่าแพเรื่องแจ้งเตือนระมัดระวังอันตรายจากภัยธรรมชาติ เนื่องด้วยในระยะนี้ ได้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่อำเภอท่าแพ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอท่าแพ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินการ ดังนี้ ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านแจ้งเตือนประชาชน ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ และข่าวสารจากทางราชการโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัย และบริเวณที่ลุ่มต่ำเคยเกิดน้ำท่วม อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน และประชาชนบริเวณชายฝั่งทะเล ให้เฝ้าระวังอันตรายจากคลื่นลมแรง ควรระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนอง โดยผ่านทางวิทยุกระจายเสียง หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ฯลฯ


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เตรียมความพร้อม ติดตามพยากรอากาศอย่างใกล้ชิด และจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเหตุการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้ทันท่วงที


กรณีเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ ให้รายงานสถานการณ์ และการช่วยเหลือในเบื้องต้น นายอำเภอท่าแพ / ผู้อำนวยการอำเภอทราบโดยด่วน และรายงานเป็นเอกสาร (ตามรายงานเหตุด่วน) ถึงที่ทำการปกครองอำเภอท่าแพ (ฝ่ายความมั่นคง) ภายใน 24 ชั่วโมง ทางโทรสาร 074-787111

Comments


bottom of page