top of page
  • SIANGTAI TEAM

“นอภ.ท่าแพ”เดินหน้าช่วยเหลือผู้กระทบโควิด-19 เต็มที่

นายธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอำเภอท่าแพ พร้อมทั้งปลัดอาวุโสอำเภอท่าแพ ปลัดอำเภอฝ่ายต่าง ๆ ของอำเภอท่าแพ พนักงานราชการ สมาชิก อส.กองร้อย อส.อ.ท่าแพ ที่ 7 อสม. บัณฑิตอาสา และลูกจ้างตำบลสมาร์ททีม(TST)อำเภอท่าแพ รวมกว่า 50 คน ส่งมอบของช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บัณฑิตอาสา อสม. ตำบลท่าแพ และ ตำบลสาครเพื่อส่งต่อให้พี่น้องทั้ง 4 ตำบลในอำเภอท่าแพที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอท่าแพ ถนนสายบ้านฉลุง-ละงู หมู่ 2 (บ้านท่าแพกลาง) ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล นายธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอำเภอท่าแพ นายอาทิตย์ วงมุสิก ปลัดอาวุโสอำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยปลัดอำเภอฝ่ายต่างๆ ของอำเภอท่าแพ พนักงานราชการ สมาชิก อส.กองร้อย อส.อ.ท่าแพ ที่ 7 อสม. บัณฑิตอาสา และลูกจ้างตำบลสมาร์ททีม(TST)อำเภอท่าแพ รวมกว่า 50 คน ได้ร่วมกันส่งมอบหน้ากากอนามัยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บัณฑิตอาสา อสม. ตำบลท่าแพ และ ตำบลสาคร เพื่อให้นำกลับไปมอบให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าแพ และตำบลสาครโดยเฉพาะประชาชนที่เป็นผู้มีฐานะยากจน และเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อไว้สำหรับการสวมใส่ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ทั้งนี้สำหรับอำเภอท่าแพ นั้นมี 4 ตำบลกับ 31 หมู่บ้าน ที่ประกอบไปด้วย ตำบลท่าแพ ตำบลแป-ระ ตำบลสาคร และตำบลท่าเรือ ทั้งนี้ก่อนหน้านั้น ที่บริเวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ข้างที่ว่าการอำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล นายธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอำเภอท่าแพ นายอาทิตย์ วงมุสิก ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอท่าแพ ปลัดอำเภอฝ่ายต่างๆ นายแพทย์พันธุ์เชษฐ์ บุญช่วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าแพ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่าแพ สมาชิก อส.กองร้อย อส.อ.ท่าแพ ที่ 7 และลูกจ้างตำบลสมาร์ททีม (TST) อำเภอท่าแพ ได้ร่วมกันเข้าตรวจเยี่ยมบุคลากรทางการแพทย์ในการฉีดวัคซีนให้ประชาชนผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อเป็นขวัญและให้กำลังใจ สำหรับกิจกรรมนี้โดยมีประชาชนมาเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (โควิด-19) จำนวน 529 รายอีกทั้งก่อนหน้า นั้นอีก นายธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอำเภอท่าแพ นายอาทิตย์ วงมุสิก ปลัดอาวุโสอำเภอท่าแพ ร่วมกันรับ มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค จาก นางสาวอาทิตยาภรณ์ วงมุสิก นางสาวปิยธิดา หนูคง และผู้ปกครอง เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 20 กันยายน ของทุกปี เพื่อเติมเต็มใน “ตู้ปันสุข อำเภอท่าแพ” เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ เพื่อจะได้นำไปเป็นเครื่องอุปโภคบริโภค และใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป สำหรับ เสบียงที่ ตู้ปันสุขอำเภอท่าแพ นั้น ทางอำเภอท่าแพให้ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (โควิด-19 ) เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และเพื่อคลายความทุกข์ รวมถึงเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 เพื่อจะได้ผ่านพ้นวิกฤติโควิดไปด้วยกันต่อไป.

Comments


bottom of page