top of page
  • SIANGTAI TEAM

“นอภ.ท่าแพ”นำจิตอาสาพัฒนามัสยิดบ้านคลองบันที่บริเวณมัสยิดบ้านคลองบัน หมู่ที่ 6 ตำบลสาคร อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล นายธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอำเภอท่าแพ นำอุปกรณ์ประกอบไปด้วย สี แปรงทาสี ถัง เครื่องตัดหญ้า ถุงดำ น้ำดื่ม พร้อมด้วยกำลังจิตอาสา และปลัดอำเภอท่าแพฝ่ายต่างๆร่วมกับ โต๊ะอิหม่ามประจำมัสยิดบ้านคลองบัน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตรกำนัน บัณฑิตอาสา ตำบลสาคร สมาชิก อส.กองร้อย อส.อ.ท่าแพ ที่ 7 และประชาชนทั่วไปในพื้นที่จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกันทำการพัฒนาปรับภูมิทัศน์ และทาสีศาสนสถานด้วยการทาสีรั้วคอนกรีตรอบๆมัสยิดบ้านคลองบันและตกแต่งป้ายมัสยิดรวมถึงตัวอาคารมัสบยิดตลอดจนตกแต่งต้นไม้ดอกไม้ประดับอีกทั้งตัดหญ้าบริเวณรอบๆอาคารมัสยิดฯกันอย่างโล่งเตียนเกลี้ยงเกลาทั้งนี้เพื่อต้องการที่จะให้ศาสนสถานหรือมัสยิดที่เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของประชาชนชาวไทยมุสลิมมีความสะอาดสวยงามและมีความสะอาดเรียบร้อยเพื่อเป็นที่เชิดหน้าชูตาของชุมชนและอำเภอท่าแพตลอดไปจนถึงเพื่อให้สาสนสถานในพื้นที่โดดเด่นสวยงามComments


bottom of page