top of page
  • SIANGTAI TEAM

บริษัท อาร์เทเซีย จำกัด ประกาศประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

บริษัท อาร์เทเซีย จำกัด

72/7ถนนวิชิตสงครามตำบลตลาดเหนืออำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต 83000


วันที่ 15 กันยายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท อาร์เทเซีย จำกัด เห็นสมควรที่จะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้น ณ สำนักงานเลขที่ 72/7 ถนนวิชิตสงคราม ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 น. ดังมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณาการขายที่ดินของบริษัท อาร์เทเซีย จำกัด แปลงนส 3 ก เลขที่ 2044 เลขที่ดิน 24 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา จำนวน 2 ไร่

วาระที่ 2. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนท่านผู้ถือหุ้นไปประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นด้วย


ขอแสดงความนับถือ

นางสาวเกศแก้ว หาญพิทักษ์วงศ์

กรรมการ13 views0 comments

Commentaires


bottom of page