top of page
  • SIANGTAI TEAM

ปักเข็ม Pfizer ป้องกันโควิด-19ให้นักเรียน 1,900 คน

นายมาโนช มณีวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล ลงเยี่ยมการฉีดวัคซีนสำหรับนักเรียนชั้น ม.1 -ม.6 เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดการศึกษาเทอม 2 โดยได้วัคซีนชนิด Pfizer เข็มแรก ครั้งนี้ รวมจำนวน 1,900 คนเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ที่โรงเรียนสตูลวิทยา หมู่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล นายมาโนช มณีวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล เข้าตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (โควิด-19) เตรียมความพร้อมก่อนที่จะมีการเปิดภาคเรียนที่ 2 ทั้งนี้โดยมีนักเรียนชั้น ม.1 -ม.6 เดินทางมาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนชนิด Pfizer เข็มแรก ครั้งนี้รวมจำนวน 1,900 คน สำหรับกิจกรรมนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการจัดระเบียบด้วยการตรวจคัดกรอง และฉีดวัคซีนรอบละ 7 คน เพื่อเป็นการลดความแออัด โดยไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้าไปภายในบริเวณสถานที่โรงเรียน (สถานที่ฉีดวัคซีน) ทั้งนี้มีแพทย์-พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสตูลมาออกหน่วยบริการ ทั้งนี้ในส่วนการฉีดวัคซีน ฯเข็มที่ 2 ได้กำหนดให้บริการในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นี้ด้าน นายมาโนช มณีวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล กล่าวว่า ก่อนนักเรียนมารับวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (โควิด-19) นั้น นักเรียนทุกคนได้มีการเตรียมตัว และเตรียมความพร้อมรวมถึงได้รับความยินยอมจาก ผู้ปกครองเป็นอย่างดีกันแล้วทุกคนทำให้ภาพรวมของการฉีดวัคซีนครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยหลังการฉีดแล้วจึงอยากฝากไปยังผู้ปกครองของนักเรียนทุกคนว่าให้ช่วยกันดูแลในเรื่องสุขภาพ และการปฏิบัติตัวของเด็กเพราะหลังจากการฉีดวัคซีนแล้วข้อควรปฏิบัติต่างๆ ที่แพทย์หรือเจ้าหน้าที่ได้แจ้งขันตอนการปฏิบัติไว้อย่างชัดแจ้งไว้เคร่งครัดแล้ว เช่น การงดการออกกำลังกาย ให้พักผ่อนให้เพียงพอ และการกินอาหารให้ครบมื้อสำหรับการภาคเรียนที่ 2 นั้น จะมีการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นี้ ทางโรงเรียนได้วางแผนทำการสอนแบบ on site และ on line แบบครึ่งๆ คือ เด็กเรียนที่โรงเรียนครึ่งหนึ่ง และ เรียนที่บ้านครึ่งหนึ่ง ในเวลาเดียวกัน ขณะนี้ ครู ก็ได้มีการปรับห้องเรียนสำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบของ on side เพื่อให้มีความพร้อม ส่วนกิจกรรมอื่นๆนั้น ที่โรงเรียนก็จะมีการปฏิบัติกันอย่างเข้มงวด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เช่น การกินอาหารกลางวันที่โรงอาหาร จะให้มีการจัดอาหารแบบข้าวห่อ หรือ ข้าวกล่อง เพื่อไม่ให้นักเรียนมีการรวมตัวกันในเวลากินข้าว เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (โควิด 19) นายมาโนช กล่าว.

197 views0 comments

Comments


bottom of page