top of page
  • SIANGTAI TEAM

ผู้ว่าฯภูเก็ตเป็นประธานต้อนรับ พระเทพปัญญาโมลี โครงการ ‘หมู่บ้านรักษาศีล 5’

วัดในยาง ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หรือ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระดับประเทศเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ที่ วัดมงคลวราราม หรือวัดในยาง ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พระเทพปัญญาโมลี ผู้แทน ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 หนใต้ ประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมเป็นประธานนำคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" จังหวัดภูเก็ต โดยชุมชนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีพระเถรานุเถระ พร้อมด้วย นายอำเภอถลาง นายวัชรธร กำลังเกื้อ กำนันตำบลสาคู หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับการประเมินในครั้งนี้นายวัชรธร กำลังเกื้อ กำนันตำบลสาคู กล่าวว่า ประชาชนในชุมชนตำบลสาคู ได้ถือปฏิบัติรักษาศีล 5 เข้าวัดทำบุญ ฟังเทศน์ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาลนา มีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ถือศีลกินเจ งดเหล้าเข้าพรรษา กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดในชุมชน และนำหลักการศีล 5 มาใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นผลให้ทุกคนในชุมชน มีศีลธรรม มีคุณธรรม มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความสมานฉันท์ ปรองดองสามัคคี มีสันติสุข ยึดมั่น ในหลักธรรมทางศาสนา พร้อมทั้งน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีรักษาศีล ปฏิบัติธรรม ตามหลักวัฒนธรรมไทยใช้ในการดำรงชีวิต ขจัดปัญหาต่างๆ ก่อเกิดสิ่งดีงามเป็นแบบอย่างที่ดี โดยเน้นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยใช้พื้นที่ชุมชนตำบลสาคู เพื่อค้นหาวิธีปฏิบัติร่วมกัน ทำให้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 บรรลุผลสำเร็จ เป็นชุมชนต้นแบบในการสร้างพื้นที่สันติภาพที่มีความสงบสุข สามัดดี ปรองดอง เป็นพื้นฐานของประชาชนในจังหวัด โดยมีพุทธศาสนิกชนทุกภาคส่วนร่วมเป็นกำลังสำคัญในการธำรงรักษาศาสนาให้มั่นคง ยั่งยืน เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของคณะสงฆ์ในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และนำพาสังคมไปสู่ความสมานฉันท์ปรองดอง และมีความสุขสงบ มีสันติสุข ของจังหวัดภูเก็ตสืบไป


สำหรับชุมชนในเขตตำบลสาคู ได้ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยมีกิจกรรมที่หมู่บ้านดำเนินการ ได้แก่ โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อลด ละ เลิก อบายมุข โครงการหมู่บ้านวัฒนธรรม,ชุมชนคุณธรรม,กองทุนส่งเสริมกลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านในยาง,โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม,โครงการอนุรักษ์ปลูกป่าชุมชน,โครงการธรรมะรักษาใจ และผลของการดำเนินโครงการทำให้ หมู่บ้าน และบุคคล ได้รับรางวัลต่างๆมากมาย เช่น รางวัลบุคคลดีเด่นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ จากสมาคมอาสาสมัครักษาดินแดน ,รางวัลเกียรติบัตร โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานเครือข่ายสภาวัฒนธรรม ตำบลสาคู/รางวัลสิงห์ทอง ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดภูเก็ต(ผู้นำกิจกรรมชุมชนดีเด่น "อยู่เย็น เป็นสุข" ผู้นำบ้านเศรษฐกิจพอเพียง คนดีแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2559,รางวัล บุคลากรดีเด่นในการปฏิบัติงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนในพื้นที่ ประจำปี 2563


นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า แนวคิดที่ได้จากการลงพื้นที่ติดตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของจังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้ จังหวัดจะนำข้อมูลดังกล่าวไปปรับใช้ เพื่อการพัฒนาจังหวัด ทั้งด้านการพัฒนาจิตใจให้แก่ประชาชน โดยไม่ทอดทิ้งใครควบคู่กับการพัฒนาด้านวัตถุ อย่างเช่นโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน เป็นต้น ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นการรณรงค์ ส่งเสริมให้คนเข้าวัดพัฒนาจิตใจ ปฏิบัติธรรม ศึกษาหลักธรรมคำสอน เพื่อใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไปโอกาสนี้ พระเทพปัญญาโมลี ผู้แทน ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 หนใต้ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล แก่ บ้านเก็ตโฮ่ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 หมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมมอบถุงยังชีพศีล 5 ปันสุข แก่ผู้แทนหมู่บ้าน เพื่อนำไปมอบให้แก่สมาชิกในหมู่บ้านจำนวน 50 ชุด เพื่อร่วมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่จากโรคโควิด-19

Comentarios


bottom of page