top of page
  • SIANGTAI TEAM

พ่อเมืองสตูล-นายอำเภอพัฒนาบึงปลักจิก

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคูคลอง เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดวัชพืชปรับปรุงภูมิทัศน์ที่บริเวณบึงปลักจิก (บ้านลุ่ม) หมู่ที่ 6 ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดสตูล ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคูคลอง เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดวัชพืชปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันที่ 28 ก.ค. 2565 นายธีรพงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอำเภอท่าแพ นายอาทิตย์ วงมุสิก ปลัดอาวุโสอำเภอท่าแพ นำหัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสา อาสาสมัครอำเภอท่าแพ รวม 369 คน ตลอดจนนำน้ำดื่ม ถุงมือ ถุงดำ มีดพร้า เครื่องตัดหญ้า จอบ เสียม เพื่อระดมช่วยกันพัฒนาคูคลองบึงหนองจิก โดยมีการเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ต่างๆ และกำจัดวัชพืชต่างๆ ช่วยกันปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์กันอย่างเคร่งเครียดจนสภาพพื้นที่โล่งเตียน สวยงาม
ทั้งนี้สำหรับกิจกรรมครั้งเพื่อต้องการช่วยกันประกอบกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อส่วนรวมและเพื่อพัฒนายกระดับสถานที่ให้เป็นที่ชุมชนใช้ประโยชน์ได้และ ประการสำคัญยิ่งคือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดีด้วยการทำความดีเพื่อประเทศชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานด้วยมุ่งหวัง ให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ปรองดอง สามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจกันตลอดไปอีกต่างหากอีกด้วย

34 views0 comments

Comentários


bottom of page