top of page
 • SIANGTAI TEAM

รู้จักระบบ KM กันให้มากขึ้น ระบบนี้คืออะไร? มีประโยชน์อย่างไรบ้าง?
เชื่อว่าหลายคนน่าจะพอเคยได้ยินกันมาบ้างสำหรับระบบ KM ที่หลายองค์กรต่างให้ความสำคัญ แต่สำหรับใครที่ยังไม่แน่ใจว่าระบบนี้คืออะไร มีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร และมีประโยชน์อย่างไรบ้าง วันนี้เราได้รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับระบบ KM มาฝากกัน


ระบบ KM คืออะไร?

ระบบ KM (Knowledge Management) คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งถือว่ายังมีการกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคลากร หรือเอกสารต่างๆ โดยนำมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และเพื่อให้เกิดการพัฒนาจากการที่ได้รับข้อมู,ความรู้เพิ่มมากขึ้น จนสามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้องค์กรเกิดความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้มากขึ้นนั่นเอง


ประเภทขององค์ความรู้มีอะไรบ้าง?

 1. ความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในสมอง (Tacit Knowledge) คือ สิ่งที่ไม่สามารถเห็นได้ชัด เนื่องจากเป็นความรู้ที่เกิดจากการฝึกฝน การปฏิบัติงานจนเกิดเป็นทักษะและความชำนาญ ความเชี่ยวชาญมากขึ้น จนกลายเป็นประสบการณ์ที่ติดตัวของแต่ละบุคคล และเกิดเป็นความรู้ที่เกิดจากวิจารณญาณ ปฏิภาณไหวพริบ ซึ่งถือเป็นเทคนิคเฉพาะตัวบุคคลนั่นเอง

 2. ความรู้แบบชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) คือ ความรู้ที่เห็นได้ชัดเจนจนเกิดเป็นรูปธรรม เป็นความรู้ที่ได้มาจากการเรียนในห้องเรียน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง รวมไปถึงความรู้ที่อยู่ในบทเรียน ตำรา เช่น หลักวิชาการต่างๆ หรือทฤษฎีต่างๆ ที่ได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือผ่านกระบวนการวิจัย จนเกิดเป็นความรู้แบบชัดแจ้งนั่นเอง


ขั้นตอนในการจัดการความรู้มีอะไรบ้าง?

 1. กำหนดความรู้หรือเนื้อหาที่ทางองค์กรหรือผู้เรียนสนใจเป็นหลัก ที่เชื่อว่ามีความจำเป็นต่ตนเองและองค์กร และทำให้เกิดการเรียนรู้ที่เพิ่มมากขึ้น

 2. เสาะหาความรู้ที่ต้องการ

 3. ปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้ให้เหมาะต่อการใช้งานของตน

 4. นำความรู้จากที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้กับงานหรือในชีวิตประจำวันของตน

 5. นำประสบการณ์ที่ได้จากการทำงาน การได้รับความรู้ หรือการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ให้มากขึ้น

 6. จดบันทึกขุมความรู้และแก่นความรู้ สำหรับไว้ใช้งานและเพื่อปรับปรุงเป็นความรู้ที่ครบครันมากยิ่งขึ้น


รวมข้อดีของระบบ KM

 1. ทำให้เกิดการตัดสินใจที่เร็วกว่า ง่ายกว่า และแม่นยำมากขึ้น

 2. ช่วยให้เกิดการใช้ความคิด ความชำนาญ เพื่อลดปัญหาความล่าช้า ช่วยให้ประหยัดเวลา และให้องค์กรเกิดความก้าวหน้ามากขึ้น

 3. ทำให้พบแหล่งข้อมูลที่สำคัญได้ง่าย


เป็นยังไงกันบ้างสำหรับการจัดการความรู้หรือระบบ KM ที่เรานำมาฝากทุกคนกัน รับรองว่าคุณจะได้รับข้อมูลดีๆ ประโยชน์ดีๆ สำหรับตนเองและองค์กร จากการใช้ระบบจัดการความรู้นี้ได้เป็นอย่างมาก

63 views0 comments

Comments


bottom of page