top of page
  • SIANGTAI TEAM

สทนช. จัดประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการเพื่อการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งพื้นที่ภูเก็ต

สทนช. จัดประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการเพื่อการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งพื้นที่เฉพาะ (Area Based) เกาะภูเก็ต

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร และบริษัท ฟลัดเวย์ จำกัด จัดทำให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ปัจฉิมนิเทศ) โครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการเพื่อการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งพื้นที่เฉพาะ (Area Based) เกาะภูเก็ต ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ โรงแรมบูกิตตา บูทีค โฮเทล โดยเป็นการประชุมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 250 คน เพื่อนำเสนอผลการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการ ซึ่งแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ และเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย โดยนำเสนอแนวทางเลือกที่เหมาะสม แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การวางโครงการเบื้องต้น และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ปัจฉิมนิเทศ) โครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการเพื่อการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งพื้นที่เฉพาะ (Area Based) เกาะภูเก็ต สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่หน่วยวิจัยและพัฒนาบูรณาการเกษตรและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์-โทรสาร 055 962 822, 081 887 5541 เว็บไซต์โครงการ https://www.aei.agi.nu.ac.th/Phuket%20water%20plan.htm

Comments


bottom of page