top of page
  • SIANGTAI TEAM

สทนช. สานต่อการจัดทำแผนหลักแบบบูรณาการเพื่อบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งจังหวัดภูเก็ตสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร และบริษัทฟลัดเวย์ จำกัด จะจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ปฐมนิเทศ) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการเพื่อการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งพื้นที่เฉพาะ (Area Based) เกาะภูเก็ต ระหว่างเวลา 08.30-12.00 น. ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จำนวน 3 เวที ได้แก่


ห้องประชุมที่ 1

ณ ห้อง Ballroom ชั้น 1 โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อำเภอเมืองภูเก็ต


ห้องประชุมที่ 2

ณ ห้อง Angsana Convention Exhibition Space (ACES) โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ภูเก็ต ป่าตอง อำเภอกะทู้


ห้องประชุมที่ 3

ณ ห้อง Grand M Ballroom ชั้น 2 โรงแรมอังสนา ลากูน่า อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต


วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อนำเสนอความเป็นมา วัตถุประสงค์ของโครงการ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่ อันเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมประชาชนในพื้นที่ 17 ตำบล 3 อำเภอของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีพื้นที่รวม 339,396 ไร่ และพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาที่เกี่ยวข้องกับ Area Basedท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ปฐมนิเทศ) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการเพื่อการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งพื้นที่เฉพาะ (Area Based) เกาะภูเก็ต สามารถเข้าร่วมประชุมในห้องประชุมหลักทั้ง 3 โรงแรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต (onsite) และประชาชนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ (online)


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่หน่วยวิจัยและพัฒนาบูรณาการเกษตรและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

โทรศัพท์-โทรสาร 0-5596-2822, 081-887-5541, 091-025-1766

เว็บไซต์โครงการ http://www.aei.nu.ac.th/Phuket%20water%20plan.htm

Comentarios


bottom of page