top of page
  • SIANGTAI TEAM

สทนช. เดินหน้าจัดทำแผนหลักแบบบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร และบริษัท ฟลัดเวย์ จำกัด จัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการเพื่อการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง พื้นที่เฉพาะ (Area Based) เกาะภูเก็ต โดยแบ่งออกเป็น 4 เวที ดังนี้


เวทีที่ 1 ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมอิสยา สุพิชฌาย์ ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์สุพิชฌาย์ ซิตี้ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต


เวทีที่ 2 ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมระแงง ชั้น 3 เทศบาลตำบลวิชิต ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต


เวทีที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมหานหงส์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกมลา ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต


เวทีที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอถลาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอร่างแผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ร่างการศึกษาการวางโครงการเบื้องต้นให้กับกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำข้อคิดเห็น ข้อเสนอต่างๆ มาปรับปรุงผลการศึกษาให้สมบูรณ์ และมีความเหมาะ สมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง โดยกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมประชาชน ในพื้นที่ 3 อำเภอ 17 ตำบลของจังหวัดภูเก็ต


ท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการเพื่อการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง พื้นที่เฉพาะ (Area Based) เกาะภูเก็ต สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่หน่วยวิจัยและพัฒนาบูรณาการเกษตรและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์/โทรสาร0 5596 2822, 09 5641 6427


เว็บไซต์โครงการ https://www.aei.agi.nu.ac.th/Phuket%20water%20plan.htm


39 views0 comments

Comments


bottom of page