top of page
  • SIANGTAI TEAM

สระน้ำห้วยเยี่ยวแก้ภัยแล้ง

ชาวสาครเฮอำเภอขุดสระน้ำห้วยเยี่ยวแก้ภัยแล้ง


ที่บริเวณสระห้วยเยี่ยว ถนนสายบ้านห้วยไทร-บ้านสาคร หมู่ที่ 4 (บ้านสาครเหนือ) ตำบลสาคร อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอำเภอท่าแพ นายชาตรี ณ ถลาง ปลัดจังหวัดสตูล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสตูล ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสตูล ผู้แทนผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45 รอง ผอ.กอ.รมน. จังหวัดสตูล (ฝ่ายทหาร) นายอาทิตย์ วงมุสิก ปลัดอาวุโสอำเภอท่าแพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคร ปลัด อบต.สาคร เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสาคร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลสาคร และประชาชนจิตอาสาภัยพิบัติตำบลสาคร รวมทั้งสิ้น 35 นาย ร่วมกันตรวจสอบสภาพเครื่องสูบน้ำที่เพิ่งนำมาติดตั้งเพื่อเป็นการสูบน้ำในสระให้แห้งก่อนที่จะรถเครื่องช่างกลหนักต่างๆลงในสระเพื่อขุดลอกสระให้มีน้ำใสสะอาดสวยงามเพื่อเป็นสระน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ตำบลสาคร อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูลซึ่งเป็นการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้งของจังหวัดสตูล ประจำปี 2565 ที่ทางจังหวัดสตูลได้มีการกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการขุดสร้างแหล่งน้ำขึ้นใหม่ หรือ พัฒนาแหล่งน้ำเดิมจังหวัดละ 1 แห่ง
ทางจังหวัดสตูลได้พิจารณาคัดเลือกโครงการขุดลอกสระน้ำระบบประปาห้วยเยี่ยวบ้านสาครเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลสาคร อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูลดังกล่าวให้เป็นพื้นที่ดำเนินการโครงการ เพื่อจะได้เป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่ม-น้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง และเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำในช่วงฤดูฝน ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลสาครอีกด้วยเมื่อมีสระน้ำเชื่อว่าเป็นการสำรองแหล่งน้ำและเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตยกระดับชุมชนของจังหวัดสตูลให้เจริญก้าวหน้าที่ดีขึ้นอีกในระดับหนึ่งต่อไปอีกด้วย

148 views0 comments

Kommentare


bottom of page