top of page
  • SIANGTAI TEAM

หลักสูตร Soft Skill พัฒนาตัวเอง ปูทางให้ลูกสู่ความสุขที่สำเร็จ

สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคน เชื่อแน่ว่าความฝันอันสูงสุดคือ การที่ลูกเติบโตมาเป็นคนดี สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุข มีคุณภาพ หาเลี้ยงตัวเองได้ และประสบความสำเร็จในเส้นทางที่ลูกหวังไว้ แต่เชื่อหรือไม่ว่าความฝันเหล่านี้ของพ่อแม่สามารถทำให้เป็นจริงได้ เพียงแค่สร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมและกรุยทางให้ลูกรู้จักการใช้ชีวิต ผ่านหลักสูตร Soft Skill เพื่อพัฒนาตัวเองสำหรับเด็ก เพื่อให้ลูกสามารถก้าวไปบนเส้นทางที่ตั้งใจไว้ได้อย่างมั่นใจในแบบของตัวเองมารู้จักหลักสูตร Soft Skill พัฒนาตัวเอง กันให้มากขึ้น

ในอดีตเราอาจวัดความสำเร็จของลูกหลานจาก Hard Skill เช่น การเรียนได้คะแนนดี มีการจดจำ การอ่าน การเขียน การคำนวน และการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ได้ดี มีร่างกายที่แข็งแรง แต่เมื่อเวลาผ่านไปเราต่างรับรู้ว่า การได้คะแนนดี ๆ จบจากมหาวิทยาลัยชื่อดัง หรือได้รับรางวัลน่ายกย่อง ไม่อาจการันตีได้ว่าจะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตในท้ายที่สุด หากแต่การมี “ทักษะการใช้ชีวิต” หรือ Soft Skill นั่นเอง ที่จะช่วยเข้ามาเสริมให้เด็กเติบโตได้อย่างมีความสุขในทุก ๆ ก้าวของจังหวะชีวิต


หลักสูตร Soft Skill พัฒนาตัวเอง ช่วยเติมเต็มให้เด็กได้อย่างไร

เพราะเด็กแต่ละคนนั้น ไม่เหมือนกัน ต่างถูกหล่อหลอมให้มีแนวคิด อัตลักษณ์ ความเชื่อ ทัศนคติ ศักยภาพ พฤติกรรม และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน แต่ละคนจึงมีความเป็นปัจเจกของตนเอง อย่างไรก็ตาม หลักสูตร Soft Skill พัฒนาตัวเอง ต่างมุ่งหวังให้เด็กมีทักษะการใช้ชีวิตอย่างถูกที่ ถูกทาง ในแบบของตนเอง พร้อมออกไปเผชิญโลกภายนอก และรับมือกับสิ่งต่าง ๆ ในอนาคตได้อย่างมั่นใจ โดยมีทักษะหลัก ๆ ดังต่อไปนี้


เริ่มจากทักษะเพื่อพัฒนาภายในตัวตน ให้เป็นคนที่มีคุณภาพ มั่นใจ สร้างสรรค์ พร้อมรับมือกับทุกความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ได้แก่

● ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking)

● ทักษะความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

● ทักษะการใฝ่เรียนรู้ตลาดเวลา (Curiosity and Lifelong Learning)

● ทักษะการบริหารเวลา (Time Management)

● ทักษะการควบคุมอารมณ์ (Emotional skills)


ตามมาด้วยทักษะที่ว่าด้วยการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ได้แก่

● ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration and Teamwork)

● ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication Skills)

● ทักษะในการปรับตัวและยืดหยุ่น (Adaptability and Flexibility)

● ทักษะการเป็นผู้นำ (Leadership)


เด็กที่ขาด Soft Skills จะเป็นอย่างไร ส่งผลเสียมากน้อยเพียงใด

หากคุณเคยเห็นคนที่มีอาชีพเป็นที่นับหน้าถือตา มีความเก่ง มากความสามารถ แต่ไม่อาจควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ จนไม่ค่อยมีคนกล้าเข้าไปสุงสิงพูดคุยด้วย เข้าขั้นไม่มีเพื่อน หรือโดดเดี่ยว นั่นอาจเป็นตัวอย่างของคนที่ขาดการฝึกฝนทักษะการใช้ชีวิตตั้งแต่แรก ดังนั้น จึงอาจตอบคำถามได้ว่า เด็กที่ขาด Soft Skills อาจจะเก่ง แต่อยู่ร่วมกับผู้อื่นลำบาก และไม่มีความสุขนั่นเอง


หากคุณวาดฝันให้ลูกเติบโตไปใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข สามารถทำงานร่วมกับผู้คนได้ดี มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่ท้อถอยเมื่อต้องเผชิญปัญหาอุปสรรค เมื่อล้มเหลวก็ฮีดสู้ลุกขึ้นได้ เข้ากับสังคมได้ดี เป็นที่รักใคร่ของผู้พบเห็น เชื่อเถอะว่าทุกอย่างที่ว่าสามารถสร้างได้ผ่านหลักสูตรอบรม Soft Skills เพื่อพัฒนาตัวเองตั้งแต่เด็ก และความสำเร็จของลูกจะเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ไกลเกินฝันแน่นอน

Comments


bottom of page