top of page
  • SIANGTAI TEAM

“อบต.กำแพง”ผุดการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน

“อบต.กำแพง”ผุดการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) กำแพง อ.ละงู จ.สตูล นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ( อบต.) กำแพง นายวิวัฒน์ คงแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) กำแพง นายคมสัน หวันเก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) กำแพง ว่าที่ ร.ต. สกล พรหมรักษา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) กำแพง นายศักดิ์ตะวัน สันเกาะ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) กำแพง และหัวหน้าส่วนองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) กำแพง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) กำแพง ร่วมกับ นายสุริยันตร์ ลัคนาวงศ์ กำนันตำบลกำแพง ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และผู้นำชุมชนในตำบลกำแพง ได้ร่วมกันจัด “โครงการ “Kick Off การทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน” ด้วยถัง หรือ เศษวัสดุเหลือใช้” ขึ้นมาในพื้นที่ตำบลกำแพง ทั้งนี้ในเบื้องต้นได้ทำการสาธิตด้วยการทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนที่หมู่ที่ 12 (บ้านตูแตหรำ) ต.กำแพง อ.ละงู และขยายทยอยดำเนินการไปยังบ้านของผู้นำชุมชนต่างๆ เพื่อให้เป็นตัวอย่างแล้วดำเนินการไปตามหมู่บ้านต่างๆ โดยในเบื้องต้นนี้ได้ทำการสาธิตการทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือนพร้อมทั้งสาธิตวิธีการดำเนินการกันอย่างจริงจังเป็นรูปธรรม

สำหรับโครงการฯนี้ เพื่อเป็นรองรับการนำเศษอาหารที่เหลือใช้ที่นำไปทิ้งแล้วหรือขยะอินทรีย์เอมาใส่ในถังขยะเปียกลดโลกร้อนเพื่อเป็นการกำจัดขยะอย่างมีคุณภาพ และเพื่อต้องการให้สอดคล้องกับนโยบายสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง และของกระทรวงมหาดไทยในการแก้ไขปัญหาขยะ (ตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ที่มีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 ) ภายใต้กรอบการดำเนินงาน 3 ระยะ คือ การลดปริมาณขยะ การส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง, การจัดทำระบบเก็บขนอย่างมีประสิทธิภาพ และการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ทั้งนี้กิจกรรมนี้ ทาง อบต.กำแพง ยังได้รณรงค์เชิญชวนประชาชน ร่วมกันจัดทำ "ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน" โดยได้รับการตอบรับจากชุมชน หมู่บ้านต่างๆ เป็นอย่างดียิ่ง และได้มีการตั้งเป้าหมายการจัดทำถังขยะเปียกดังกล่าวนี้ให้คลบคลุมไปในพื้นที่ของตำบลกำแพงและจะให้ครบทุกครัวเรือน ทั้งนี้การบริหารจัดการขยะให้เป็นไปอย่างถูกวิธีในลักษณะแบบกำจัดขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง ทั้งนี้เพื่อลดปริมาณขยะที่นำไปทิ้งด้วยการหลุมฝังกลบ อย่างไรก็ตามโครงการฯนี้เชื่อว่า จะสามารถช่วยในการกำจัดขยะให้ย่อยสลายของขยะอินทรีย์มาให้กลายเป็นปุ๋ยที่นำไปใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร และสามารถเปลี่ยนขยะมาให้มีมูลค่าช่วยส่งเสริมการขับเคลื่อนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งนี้ที่สำคัญที่สุดยิ่งคือ การได้ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมจากการลดการผลิตก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนอีกด้วย


Comments


bottom of page