top of page
  • SIANGTAI TEAM

“อ.ท่าแพ”ดูแลกลุ่มคนเปราะบาง

“อ.ท่าแพ”ดูแลกลุ่มคนเปราะบางคือกลุ่มผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่ติดเตียง ( ผู้ป่วยติดเตียง) และดูแลกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และการ แก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่ 4 ตำบลกับ 31 หมู่บ้าน ของอำเภอท่าแพ นอกจากนั้นการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บนห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) ท่าแพ ย่านถนนสายบ้านฉลุง - ละงู ท้องที่หมู่ 2 (บ้านท่าแพกลาง) ต. ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล นายธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอำเภอท่าแพ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุมภาพชีวิตระดับอำเภอท่าแพ ( พชอ.) ที่ทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าแพ จัดขึ้นมาโดยมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอท่าแพ (พชอ.) เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง

โดยที่ประชุมมีมติเห็นพ้องต้องกันว่า ในปีงบประมาณ 2565 นี้นั้น จะร่วมกันขับเคลื่อน หรือ ดำเนินการดูแลกลุ่มเปราะบาง คือ กลุ่มผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่ติดเตียง ( ผู้ป่วยติดเตียง) และดูแลกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ต้องนอนรักษาอยู่บนเตียงตลอดเวลา เช่น ผู้ป่วยอัมพาต ผู้ป่วยทางระบบสมอง ฯลฯ และการ แก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่ 4 ตำบลกับ 31 หมู่บ้าน ของอำเภอท่าแพ นอกจากนั้นการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่

สำหรับการขับเคลื่อนกลุ่มเปาะบาง นั้น มี นายแพทย์พันธุ์เชษฐ์ บุญช่วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าแพ เป็นประธานในการดำเนินงาน การลดอุบัติทางถนน นั้น มี นายอาทิตย์ วงมุสิก ปลัดอาวุโสอำเภอท่าแพ เป็นประธานในการดำเนินงาน สำหรับเรื่องการลดปัญหาขยะในพื้นที่ 4 ตำบลกับ 31 หมู่บ้าน นั้น มีนายอาทิตย์ วงมุสิก เป็นประธานการดำเนินงานเช่นกัน มีท้องถิ่นอำเภอท่าแพ เป็นเลขานุการฯ

ทั้งนี้สำหรับการดำเนินการต่างๆดังกล่าว นั้น เพื่อต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าแพเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพข้อเท็จจริงมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการดำเนินการแก้ปัญหาให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วย รวมไปจนถึง เพื่อเป็นการตอบสนอง และแก้ไขปัญหาเป็นไปตามแผนงานเป้าหมายของ นายธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอำเภอท่าแพ และนายอาวุธ โพธิ์แก้ว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล รวมไปจนถึงเพื่อให้เป็นไปตามแผนงาน เป้าหมายทิศทาง และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอท่าแพ.

Comments


bottom of page