top of page
  • SIANGTAI TEAM

กกต. สั่งเลือกตั้งใหม่ สท.นายกเทศมนตรี 37 จังหวัด 76 หน่วยเลือกตั้ง 16 พ.ค.นี้ พร้อมนับคะแนนใหม่

กกต. สั่งเลือกตั้งใหม่ "สท.-นายกเทศมนตรี" 37 จังหวัด 76 หน่วยเลือกตั้ง 16 พ.ค.นี้ พร้อมนับคะแนนใหม่ 5 จังหวัด พื้นที่ภาคใต้รายงานข่าวจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เผยแพร่เอกสาร เรื่อง “กกต.สั่งให้มีการลงคะแนนใหม่ ออกเสียงลงคะแนนใหม่ และนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี” มีเนื้อหาระบุว่า ตามที่ได้มีการเลือกตั้งเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล(สท.) และนายกเทศมนตรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2563 นั้น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเรียนว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งได้สั่งให้มีการลงคะแนนใหม่ ออกเสียงลงคะแนนใหม่ และนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ดังนี้


1. สั่งให้มีการลงคะแนนใหม่ เพราะเหตุตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 (บัตรปลอม) จำนวน 1 จังหวัด 1 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ จังหวัดกระบี่”กกต.” สั่งเลือกตั้งใหม่ “สท.-นายกเทศมนตรี’ 37 จังหวัด 76 หน่วยเลือกตั้ง 16 พ.ค.นี้ พร้อมนับคะแนนใหม่ 5 จังหวัด


2. สั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่เพราะเหตุตามาตรา 105 วรรคหนึ่ง(บัตรหาย-บัตรเกิน)แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 จำนวน 37 จังหวัด 76 หน่วย จังหวัดภาคใต้มีดั่งนี้ ตรัง สุราษฎร์ธานี ระนอง นครศรีธรรมราชและกระบี่


3. สั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ เพราะมีการร้องเรียนและมีหลักฐานอันสมควรให้จัดการเลือกตั้งใหม่ ตาม มาตรา 106 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2560จำนวน 5 จังหวัด 5 หน่วยเลือกตั้งจังหวัดภาคใต้มี 2 จังหวัด คือนครศรีธรรมราชและ พัทลุง

ลงคะแนนเสียงใหม่จังหวัดตรัง อำเภอย่านตาขาว เทศบาลตำบลทุ่งกระบือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอบ้านาสาร เทศบาลตำบลควนศรี จังหวัดระนอง อำเภอกระบุรี เทศบาลตำบล จ.ป.ร. จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอ เชียรใหญ่ เทศบาลตำบลการะเกด อำเภอฉวาง เทศบาลตำบลจันดี อำเภอร่อนพิบูลย์ เทศบาลตำบลหินตก อำเภอหัวไทน เทศบาลตำบลหัวไทร จังหวัดนราธิวาศ อำเภอสุไหงโก-ลก เทศบาลเมือง โก-ลก อำเภอสุไหงปาดี เทศบาลตำบลปะลุรู จังหวัดกระบี่ อำเภออ่าวลึก เทศบาลตำบลแหลมสัก จังหวัด ลงคะแนนใหม่สมาชิก จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง เทศบาลปากพูน สมาชิก เขตเลือกตั้งที่ 1 และ 6 จังหวัดพัทลุง อำเภอควนขนุน เทศบาลตำบลดอนทราย สมาชิกเขตเลือกตั้งที่ 2 และ 4Comments


bottom of page