top of page
  • SIANGTAI TEAM

“นอภ.ท่าแพ”ผุด“คดข้าวห่อ จังก๊าบ ถูกคอ

“นอภ.ท่าแพ”ผุด“คดข้าวห่อ จังก๊าบ ถูกคอ


เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 26 ก.พ. 2566 ที่สวนป่าบริเวณบ้านพักนายอำเภอท่าแพ จ.สตูล นายหร่ออ๊บ มุเส็มสะเดา นายอำเภอท่าแพ นายอาทิตย์ วงมุสิก ปลัดอาวุโสอำเภอท่าแพ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่ประกอบไปด้วย พัฒนาการอำเภอท่าแพ สาธารณสุขอำเภอท่าแพ ปศุสัตว์อำเภอท่าแพ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเขตอำเภอท่าแพ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในอำเภอท่าแพ รองผู้กำกับ สภ.ท่าแพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้นำศาสนา ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำภาคเอกชน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 4 ตำบล คณะกรรมการบริหารอำเภอท่าแพ ทีมตำบล(ปลัดอำเภอ พัฒนากร เกษตรตำบล ผอ.รพ.สต. ครู กศน.ประจำตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายตำรวจรับผิดชอบตำบล และกำนันทุกตำบล ) และ ทีมที่ปรึกษา ผู้นำศาสนา 7 ภาคีเครือข่าย และเจ้าหน้าที่ที่ทำการปกครองอำเภอท่าแพ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “คดข้าวห่อ จังก๊าบถูกคอ ขับเคลื่อนงานนโยบายร่วมกัน” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และตามโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยืน ดำเนินการในพื้นที่ 4 ตำบล ของ อำเภอท่าแพ คือ ตำบลท่าแพ ตำบลท่าเรือ ตำบลแป-ระ และตำบลสาคร สำหรับรูปแบบมีกิจกรรม การพูดคุย(จังก๊าบ)กันระหว่างผู้เข้าร่วมกับ นายอำเภอท่าแพ และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ทีมตำบลทั้ง 4 ตำบล และทีมที่ปรึกษา ฯลฯ การระดมความคิดเห็นในรูปแบบของวิทยากรกระบวนการนำสู่เวทีการพูดคุย การระดมสมองตามใบงาน 5ใบงาน ที่ประกอบด้วย การเรียนรู้ตนเองโดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจำกัด(SWOT) ปัญหายาเสพติดและแนวทางการแก้ไขปัญหา การบริหารจัดการขยะ การแก้ไขปัญหาTPMAP โดยกระบวนการมีส่วนร่วม ของคนในชุมชน และ การขับเคลื่อนแผนหมู่บ้าน/ชุมชนและแผนตำบล ทั้งนี้มีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อสรุปผลก่อนทีจะมีการประกอบอาหาร และนั่งจับกลุ่มรับประทานอาหารร่วมกันอย่างฉันมิตรกันอย่างสมานสามัคคีกลลมเกลียวกันและมีการร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม (ละหมาดร่วมกัน) ทั้งนี้กิจกรรมนี้มีพัฒนาการจังหวัดสตูล นำนักวิชาการจังหวัด (กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนมา เข้าร่วมนำเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 4 ตำบลของอำเภอท่าแพ253 views0 comments

Comments


bottom of page