top of page
  • SIANGTAI TEAM

นายกเทศบาลนครภูเก็ตและคณะทีมงานรักภูเก็ตร่วมพิธียกเสาโกเต้ง

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ตรงกับ วันยี่เก้าของจีน ยกเสาโกเต้ง หรือ เสาตะเกียง ทั้ง 9 ดวงเป็นสัญญาลักษณ์ ของการเริ่มต้นของเทศกาลกินผัก ณ อ้ามจุ้ยตุ่ย เต้าโบ้เก้ง โดยการนำของนายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศบาลนครภูเก็ต และ คณะทีมงาน”รักภูเก็ต” ได้เข้าร่วมพิธียกเสาโกเต้ง
Comments


bottom of page