top of page
 • SIANGTAI TEAM

สรุปชัด! ตำแหน่งงานที่ปรึกษาทางการเงินทำอะไรบ้าง

ตำแหน่งงานที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำและวางแผนด้านการเงินให้กับลูกค้า ครอบคลุมทุกช่วงวัยและทุกเป้าหมายทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนเกษียณ การวางแผนภาษี การวางแผนการลงทุน หรือการวางแผนการใช้จ่าย


งานที่ปรึกษาทางการเงิน

หน้าที่ความรับผิดชอบของที่ปรึกษาทางการเงิน


1. การวางแผนทางการเงิน

งานที่ปรึกษาทางการเงินจะทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน กำหนดเป้าหมายทางการเงิน และจัดทำแผนทางการเงินที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล แผนทางการเงินจะครอบคลุมทุกด้านของการเงิน ทั้งการออม การใช้จ่าย การลงทุน และการบริหารความเสี่ยง


2. การให้คำแนะนำด้านการเงิน

งานที่ปรึกษาทางการเงินจะคอยให้คำแนะนำและคำปรึกษาด้านการเงินให้กับลูกค้า ตัวอย่างเช่น แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสม แนะนำวิธีการลดค่าใช้จ่าย หรือแนะนำวิธีการเพิ่มรายได้


3. การจัดการด้านการเงิน

งานที่ปรึกษาทางการเงินอาจช่วยจัดการด้านการเงินให้กับลูกค้าบางราย ตัวอย่างเช่น คอยติดตามการลงทุน ตรวจสอบสถานะทางการเงิน หรือช่วยแก้ไขปัญหาทางการเงิน


รายละเอียดของงาน


งานที่ปรึกษาทางการเงินอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของธุรกิจหรือองค์กรที่ทำงานอยู่ แต่โดยทั่วไปแล้ว งานที่ปรึกษาทางการเงินมักจะทำเป็นประจำ

 • พบปะลูกค้าเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเป้าหมายและความต้องการทางการเงิน

 • วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของลูกค้า

 • จัดทำแผนทางการเงินที่เหมาะสมกับลูกค้า

 • แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับลูกค้า

 • ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนทางการเงิน

 • ให้บริการหลังการขายให้กับลูกค้า


ใครอยากสมัครตำแหน่งงานที่ปรึกษาทางการเงิน ต้องมีคุณสมบัติของผู้สมัคร ดังต่อไปนี้


 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินอย่างน้อย 2 ปี

 • มีทักษะด้านการสื่อสารและงานบริการ

 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์และการตัดสินใจ

 • มีจรรยาบรรณและความซื่อสัตย์


สรุปรายได้ตำแหน่งงานที่ปรึกษาทางการเงิน

รายได้ของที่ปรึกษาทางการเงินขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ประสบการณ์ ทักษะ ตำแหน่งงาน และองค์กรที่ทำงานอยู่ โดยรายได้เฉลี่ยของที่ปรึกษาทางการเงินในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 500,000 บาทต่อปี

อาชีพที่ปรึกษาทางการเงินเป็นอาชีพที่มีแนวโน้มเติบโตสูง เนื่องจากผู้คนให้ความสำคัญกับการจัดการด้านการเงินมากขึ้น ประกอบกับเทคโนโลยีทางการเงินที่พัฒนาขึ้น ทำให้ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถให้บริการลูกค้าได้มากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น


อาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นอาชีพที่ท้าทายและน่าติดตาม มีข้อดีหลายประการ เช่น รายได้ดี มีโอกาสเติบโตในสายอาชีพ ช่วยเหลือผู้อื่นให้บรรลุเป้าหมายทางการเงิน แต่เรื่องคุณสมบัติก็เป็นสิ่งที่สำคัญ คนที่จะทำตำแหน่งงานที่ปรึกษาทางการเงินได้ต้องมีความรู้และทักษะด้านการเงิน และต้องทำงานกับตัวเลขและข้อมูลจำนวนมากได้ดี รวมถึงสามารถรับความกดดันจากลูกค้าได้


สำหรับผู้ที่สนใจทำงานเป็นที่ปรึกษาทางการเงินควรเตรียมตัวให้พร้อมทั้งความรู้และทักษะที่จำเป็น เพื่อสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Comments


bottom of page