top of page
  • SIANGTAI TEAM

เพศกำหนดเอง: การเฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศ

มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (Thai Transgender Alliance-Thai TGA) ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมชมผลงานจากการประกวดวาดภาพในหัวข้อ “Gender of My Choice เพศกำหนดเอง” ซึ่งจะจัดแสดงผลงานจำนวน 35 ชิ้น ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ถึง 9 มิถุนายน 2567 เวลา 10:00-20:00 น. (ปิดทุกวันจันทร์) ที่ห้อง New Gen Space: Space for All Generation ชั้น 3 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)

ความหลากหลายทางเพศ

การรับรองความหลากหลายทางเพศในกฎหมายไทย: ความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลง


ปัจจุบัน สังคมไทยเริ่มตระหนักถึงความหลากหลายทางเพศมากขึ้น แต่กฎหมายที่เกี่ยวกับสถานะบุคคลยังจำกัดอยู่ที่เพศชายและเพศหญิงเท่านั้น ทำให้บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศไม่ได้รับสิทธิและโอกาสที่ควรจะมี


ความหลากหลายทางเพศ

(ร่าง) พระราชบัญญัติรับรองอัตลักษณ์ทางเพศสภาพ การแสดงออกทางเพศสภาพและคุณลักษณะทางเพศ พ.ศ. … เน้นหลักการตัดสินใจด้วยตนเอง (Self-Determination) โดยให้รัฐรับรองสถานะความเป็นบุคคลตามเจตจำนงของบุคคลนั้น เช่น การเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อและเพศในเอกสารราชการให้ตรงกับการตัดสินใจของบุคคล ร่างกฎหมายนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มคนข้ามเพศ (Transgender) กลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบสองเพศ (Non-binary) และกลุ่มคนที่มีลักษณะเพศทางชีววิทยาที่หลากหลาย (Intersex) ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิและโอกาสที่ควรได้รับในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.gen-act.org


รางวัลจากการประกวด: ผลงานสะท้อนความหลากหลายทางเพศ


ความหลากหลายทางเพศ

ผลงานรางวัลชนะเลิศ


ความหลากหลายทางเพศ

My Body, My Choice: ความแปรเปลี่ยนย่อมเลื่อนไหลไปตามช่วงวัย ซึ่งอาจส่งผลต่อความนึกคิด ณ ห้วงเวลานั้น ๆ ในหลาย ๆ ด้าน เพศสภาพก็เป็นหนึ่งในนั้น การกำหนดว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ใด หญิงหรือชาย คงแคบเกินไปในโลกยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย ซับซ้อนละเอียดอ่อน ด้วยเหตุนี้ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายจึงเป็นเรื่องจำเป็น เพื่อให้สอดคล้อง และสะท้อนความเป็นปัจจุบัน


ผลงานรางวัลรองชนะเลิศ


ความหลากหลายทางเพศ

ทลายกำแพง สู่โลกที่เสมอภาค: สื่อถึงการหลายกำแพงความคิดเดิมที่ว่าโลกนี้ต้องมีแค่เพศชายและหญิงเท่านั้น แต่ยังมีอีกหลากหลายอัตลักษณ์ทางเพศ ที่ต้องได้รับสิทธิ โอกาส การปกป้องคุ้มครองจากกฎหมายอย่างเท่าเทียมเพื่อให้ทุกคนได้ยืนหยัด มั่นคง สง่างาม ตามเจดจำนงที่คนเลือกอย่างมีความสุข


ผลงาน Popular Vote


ความหลากหลายทางเพศ

โลกนี้เพศเลือกเอง: ดอกไม้มีหลายสี เหมือนเพศที่มีหลากหลาย สังคมจุดประกายเพศเลือกได้ด้วยใจเรา

นอกจากเพศที่เราเลือกเองได้แล้ว สังคมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น บ้าน โรงเรียน มหาวิทยาลัย ออฟฟิศ คาเฟ รวมถึงคนทุกชนชั้นยอมรับ


กระบอกเสียงและแรงสนับสนุนเพื่อความหลากหลายทางเพศ


ความหลากหลายทางเพศ

นิทรรศการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (TGA) ซึ่งมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนสิทธิของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในทุกมิติของสังคม เพื่อลดการตีตรา การเลือกปฏิบัติ และความรุนแรงทางเพศ


นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิเอสซีจี (SCG) ซึ่งเห็นความสำคัญของศิลปะในการส่งเสริมความคิด จิตใจ และสติปัญญาของเยาวชน จึงได้ดำเนินโครงการ “รางวัลยุวศิลปินไทย” ตั้งแต่ปี 2547 เพื่อให้เยาวชนไทยมีพื้นที่ในการแสดงออกและพัฒนาศักยภาพด้านศิลปะ New Gen Space: Space for All Generations เป็นพื้นที่ที่เปิดกว้างให้เยาวชนแสดงความคิดสร้างสรรค์ และจัดกิจกรรมเสวนาอย่างสร้างสรรค์ ณ ชั้น 3 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย


ขอบคุณ

ผู้จัดงานและข้อมูลจากนิ​ทรรศกาล “Gender of My Choice เพศกำหนดเอง”

Comments


bottom of page