top of page
  • SIANGTAI TEAM

Thaihua Open House 2023 “วิถีไทยหัว 13” โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยาจัดงาน Thaihua Open House 2023 “วิถีไทยหัว 13” ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของโรงเรียนในด้านต้างๆ ตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการผลงานนักเรียนด้านวิชาการ ด้านสุนทรียศาสตร์ ผลการดำเนินงานของโรงเรียน และแผนการจัดการศึกษาของนักเรียน พร้อมงานรับประทานอาหารและชมการแสดงดนตรี แสง สี เสียง “วิถีไทยหัว 13” จากนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา


Thaihua Open House 2023 “วิถีไทยหัว 13” โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
นายสมบัติ อติเศรษฐ์ ประธานมูลนิธิกุศลสงเคราะห์ จังหวัดภูเก็ต(ล้อกเซี่ยนก๊ก)และประธานกรรมการบริหารโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา นายสมบัติ อติเศรษฐ์ ประธานมูลนิธิกุศลสงเคราะห์ จังหวัดภูเก็ต(ล้อกเซี่ยนก๊ก) และ ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา นายสุนันท์ มะลิชู ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียน และ ดร.วราภรณ์ บุญเจียม ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ได้เข้าร่วมงาน Thaihua Open House 2023 “วิถีไทยหัว 13” ประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้นกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน คุณครู ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้ร่วมงานพร้อมมอบคำกล่าวแก่ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้ร่วมงาน ถึงผลการดำเนินงานของโรงเรียนในด้านต่างๆ ตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมาและแผนการจัดการศึกษาของนักเรียน อีกทั้งโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยายังสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน พร้อมผลักดันการศึกษาสู่หลักสากล เพื่อนักเรียนทุกคนที่เข้าเรียนที่โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยามีพื้นฐานสู่การศึกษาต่อในประเทศหรือต่างประเทศ ทันโลกยุคใหม่และความมั่งคงในอาชีพการงานในอนาคตของนักเรียน


Thaihua Open House 2023 “วิถีไทยหัว 13” โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
นายสุนันท์ มะลิชู ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

​นายสุนันทร์ มะลิชู ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา กล่าว “ช่วงเวลา 10 กว่าปี โรงเรียนได้ออกแบบการเรียนการสอน บ่มเพาะให้ผู้เรียนและผู้สอนไปพร้อมๆกัน แต่ละช่วงปีผู้เรียนและผู้สอน มีความรู้ความเข้าใจปฏิบัติได้ จนเป็นวัฒนธรรมองค์กร เกิดการใฝ่เรียน ใฝ่รู้ตลอดเวลา


Thaihua Open House 2023 “วิถีไทยหัว 13” โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
หลักสูตร ICEP (International Chinese and English Program)

​แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 5 ปี ช่วงที่ 3 (พ.ศ.2566 - 2570) เป็นการยกระดับการศึกษาสู่สากลมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างผู้เรียนให้เกิดปัญญา คิดวิเคราะห์เป็น ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนตลอดชีวิต เข้าถึงหลักปรัชญา 5 ประการ คือ จริยธรรม ปัญญา สุขลักษณะ สปิริต และสุนทรียศาสตร์ สามารถเรียนต่อมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศได้ทั่วโลกหลักสูตร ICEP (International Chinese and English Program) เน้นภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จัดกระบวนการสอนผสมผสานบูรณาการเนื้อหาเชื่อมโยงองค์ความรู้ทั่วโลก สู่การฝึกปฏิบัติจริงตามกรอบการเรียนรู้มาตรฐานของ IB ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาด้วยเหตุและผลให้ผู้เรียนทุกคนเป็นเจ้าของการเรียนรู้ได้


​กรอบการเรียนรู้ตามมาตรฐาน IB จึงเป็นตัวกำหนดความชัดเจนถึงกระบวนการสอนมากขึ้น ในระดับอนุบาล -ประถม (PYP) กระบวนการสอนแบบบูรณาการและฝึกทักษะการสืบเสาะ เพื่อให้นักเรียนนำวิชาที่เกี่ยวข้องกับสังคม การอยู่ร่วมกับเพื่อนร่วมโลกมาบูรณาการด้วยกัน ระดับมัธยม (MYP) การสอนที่เน้นเนื้อหารายละเอียดเฉพาะโรงเรียนผ่านการประเมินจาก IB ให้การรับรองแล้ว

การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด โดยเฉพาะคุณภาพของผู้เรียนที่มีความรู้ ความสามารถ กล้าแสดงออก   คิดอย่างมีเหตุมีผล เห็นได้จากการร่วมกิจกรรมต่างๆ และเป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้น จึงได้รับความสนใจจากผู้ปกครองทั้งในจังหวัด ต่างจังหวัด และต่างประเทศที่จะส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาที่โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยาอย่างต่อเนื่องขอแสดงยินดีกับผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 16 จำนวน 91 คน มีมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศรับรองแล้วถึง 80% (ศึกษาต่อต่างประเทศ 9 คน = 9.89% ,ในประเทศ 52 คน = 57.15% ,รอรอบ 2 30 คน =32.97%)”


Thaihua Open House 2023 “วิถีไทยหัว 13” โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
ดร.วราภรณ์ บุญเจียม ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

ดร.วราภรณ์ บุญเจียม ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยาว่า “โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมด้านการจัดการศึกษาครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านจริยธรรม ปัญญา สุขลักษณะ สปิริต และสุนทรีย์ศาสตร์ จากการชมนิทรรศการของงานในวันนี้ และเชื่อว่าการแสดง แสง สี เสียง ที่จะได้ชมต่อไปนี้ จะทำให้เห็นว่าวิสัยทัศน์ท่านสมบัติ อติเศรษฐ์ เป็น เข็มทิศชี้นำทางให้นักเรียน ครูและบุคลากร โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา สร้างคน ที่มีคุณภาพออกสู่สังคมได้อย่างแน่นอน” ก่อนจะจบด้วยคำอวยพรให้การจัดงาน Thaihua Open House 2023 “วิถีไทยหัว 13” ประสบความสำเร็จทุกประการ


ภาพการแสดงดนตรี แสง สี เสียง “วิถีไทยหัว 13”


วงไทยหัวยูธออร์เคสตรา


องค์ที่ 1 หนึ่งแรงบันดาลใจ หนึ่งความฝัน


องค์ที่ 2 สืบสานความเป็นไทย


องค์ที่ 3 สืบสานวัฒนธรรมจีน


องค์ที่ 4 มหัศจรรย์สีสันไทยหัวสู่สากล


องค์ที่ 5 วันแห่งความสำเร็จ


Thaihua Open House 2023 “วิถีไทยหัว 13” โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
นายสมบัติ อติเศรษฐ์ ประธานมูลนิธิกุศลสงเคราะห์ จังหวัดภูเก็ต(ล้อกเซี่ยนก๊ก)และประธานกรรมการบริหารโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา มอบดอกไม้แก่ตัวแทนนักเรียน

—————

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา


Thaihua Open House 2023 “วิถีไทยหัว 13” โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเชียนวิทยา มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 100 ปี โดยโรงเรียนได้นำแนวทางปรัชญา 5 ประการ จริยธรรม ปัญญา สุขลักษณะ สปิริต สุนทรียศาสตร์ ซึ่งเน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญของครูใหญ่สุ่นปิ่น มาจัดทำและดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับชั้น พื้นฐาน 15 ปี เพื่อพัฒนาทักษะรอบด้านของผู้เรียน โดยมีจุดเน้นคือ ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษา อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งเน้นการปลูกฝังความสามารถในการคิด วิเคราะห์ของนักเรียนตามหลัก "การศึกษาคือการพัฒนาคน เป็นเครื่องมือเสริมสร้าง จิตวิญญาณของมนุษย์" โดยมีกรอบการเรียนรู้ตามมาตรฐาน IB (Intemational Baccalaureate) คือ การสร้างผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้เข้าถึงภาษาและวัฒนธรรม เป็นคนดี คนเก่ง และมีสปิริต มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ พัฒนาตนเองสร้างสังคมที่มีคุณภาพ มีคุณค่าต่อส่วนรวมส่งต่อคนรุ่นหลัง อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกอย่างมีความสุข สันติ และยั่งยืน เพื่อที่จะก้าวไปสู่ความเป็นสากลและการสร้างความเป็นมาตรฐาน โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเชียนวิทยาจึงได้จัดทำแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาขึ้นเป็นพิเศษ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังต่อไปนี้


ในแผน 5 ปี ช่วงที่ 1 (พ.ศ.2555-2560) โรงเรียนได้บูรณาการหลักปรัชญา 5 ประการจริยธรรม ปัญญา สุขลักษณะ สปิริต สุนทรียศาสตร์ และกระบวนการเรียนรู้ 5 ชั้นตอน มาสร้างและพัฒนาทีมบริหารและคณะครูอาจารย์ รวมถึงนำไปใช้ในการเรียนการสอน แผน 5 ปีช่วงที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) โรงเรียนของเรามุ่งมั่นที่จะปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง รู้รักสามัคคี และรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง รู้ตัวตน รู้จักประเมินตน มีหลักและแนวทางสู่ภาคปฏิบัติพัฒนา ซึ่งในแผนช่วงที่ 2 นี้ เราได้กำหนดเป้าหมายทางการศึกษาอย่างชัดเจน เช่น กำหนดเส้นทางการพัฒนานักเรียน 15 ปี 50% ของนักเรียนมัธยมปลายเรียนต่อที่ประเทศจีน 1%เรียนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ 40% เรียนในมหาวิทยาลัยของไทย และพัฒนาวงออร์เคสตราเป็นต้น แผน 5 ปี ช่วงที่ 3 (พ.ศ.2566-2570) เราได้นำกรอบมาตรฐาน IB มาใช้ในจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพของโรงเรียน เพื่อก้าวสู่โรงเรียนคุณภาพระดับสากลต่อไปComentários


bottom of page