top of page

5 เรื่องควรรู้ก่อนซื้อประกันสุขภาพคุ้มครองทันที

ในยุคสมัยที่ค่ารักษาพยาบาลมีราคาแพงขึ้นเรื่อย ๆ การมีประกันสุขภาพไว้คุ้มครองย่อมเป็นสิ่งที่จำเป็น แต่ด้วยประเภทของประกันสุขภาพที่มีหลากหล...

bottom of page