top of page
  • SIANGTAI TEAM

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต เพื่อเด็กด้อยโอกาสและผู้ยากไร้มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ช่วยเหลือเด็กที่สูญเสียบิดามารดา ขาดญาติมิตร ในรูปแบบของครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาว ตั้งแต่ปี พ.ศ.2514 โดยมีท่านผู้หญิงสมศรี เจริญรัชต์ภาคย์ เป็นผู้ก่อตั้งร่วมกับท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช กรรมการก่อตั้งในขณะนั้นและคณะ โดยนำรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กมาจาก SOS Children's Villages ของ ดร.เฮอร์มานน์ กไมเนอร์ (Dr. Hermann Gmeiner) ชาวออสเตรีย ผู้ก่อตั้งองค์กรหมู่บ้านเด็ก เอส โอ เอส สากล (SOS Children's Villages International) ซึ่งเป็นต้นแบบของหมู่บ้านเด็กเอส โอ เอส สากลทั่วโลก ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้มูลนิธิเด็กโสสะฯ อยู่ในพระบรมราชินูปถัมภ์

...ยังมีเด็กไทยอีกจำนวนมาก รอคอยโอกาสจะได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอีกครั้ง...

การช่วยเหลือเด็กที่สูญเสียบิดามารดา ขาดญาติมิตรในรูปแบบของ “ครอบครัวทดแทนถาวรระยาว” เด็กๆ ได้รับการเลี้ยงดูจากแม่โสสะด้วยความรักความอบอุ่นในครอบครัวโสสะ และเติบโตท่ามกลางสายสัมพันธ์ พี่น้องชายหญิง ในบ้านแห่งความรักของเด็กทุกคน ซึ่งอยู่ร่วมกันในชุมชนหมู่บ้านที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน

หมู่บ้านเด็กโสสะหนองคาย

เด็กๆ จะได้เติบโตและเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอีกครั้ง ด้วยการเลี้ยงดูในบรรยากาศแบบเดียวกับครอบครัวที่สมบูรณ์ทั่วไปบนพื้นฐานการส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมเป็นสำคัญ ได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ เพราะเราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า “เมื่อเด็กเติบโตบนความสัมพันธ์ที่ดีอย่างแท้จริง เด็กจะมีแนวโน้มโตมาเป็นผู้ใหญ่ ที่สามารถเป็นส่วนสนับสนุนที่ดีในชุมชน สังคม และประเทศต่อไป”“เราไม่เพียงแต่รับเด็กเข้าสู่ครอบครัว หากแต่เราเน้นสร้างครอบครัวที่อบอุ่นให้เป็นของเด็กทุกคน”

ปัจจุบันมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ให้การเลี้ยงดูเด็กที่ขาดพ่อแม่และญาติมิตร กว่า 700 คน ในหมู่บ้านเด็กโสสะ 5 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ บางปู สมุทรปราการ, หาดใหญ่ สงขลา, หนองคาย, เชียงราย และภูเก็ต

หมู่บ้านเด็กโสสะประกอบด้วยบ้านของครอบครัวโสสะ 10-12 หลัง แต่ละหลังมีแม่โสสะ 1 คน คอยดูแลลูกๆ แต่ละครอบครัวมีลูกโสสะ ประมาณ 10-12 คน และมีผู้อำนวยการหมู่บ้านเป็นผู้ดูแล บริหารจัดการสนับสนุนประสานการทำงานกับแม่โสสะอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ยังมีบ้านเยาวชนชายโสสะทั้ง 5 แห่ง ให้การดูแลเด็กชายที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป ที่ย้ายมาจากหมู่บ้านเด็กโสสะ เพื่อให้เยาวชนชายได้รับการส่งเสริมศักยภาพตามวัยที่เหมาะสม...ยังมีเด็กไทยอีกจำนวนมาก ที่รอโอกาสที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอีกครั้ง...

เด็กไทยทุก 100 คน จะมี 20 คน ที่ไม่ได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่ อันเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิตของบิดามารดาจากโรคร้าย อุบัติเหตุ และภัยธรรมชาติ หรือกรณีถูกทอดทิ้ง ความยากจน การอพยพไปใช้แรงงานต่างถิ่น รวมไปถึงปัญหาความรุนแรงในครอบครัว (ที่มา : การวิเคราะห์สถานการณ์สิทธิเด็กในประเทศไทย กรณีศึกษาเด็กที่เสี่ยงต่อการสูญเสียผู้ปกครองและเด็กที่ไม่มีผู้ปกครองดูแล ปี 2561 ; มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ท่านถาม...เราตอบ...

หมู่บ้านเด็กโสสะให้การช่วยเหลือเด็กอย่างไร หมู่บ้านเด็กโสสะให้การช่วยเหลือเด็กที่สูญเสียพ่อแม่ ขาดญาติมิตรและไร้ที่พึ่ง โดยเด็กจะมีโอกาสได้กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอีกครั้ง ได้รับการเลี้ยงดูตั้งแต่วัยเด็กจนเติบโตสู่วัยรุ่น และวัยผู้ใหญ่ โดยมุ่งเน้นพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย เด็กแต่ละคนอยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ โดยเฉลี่ยต่อคน 20 ปี ได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ จนออกไปประกอบอาชีพพึ่งพาตัวเองกลับสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมต่อไป นอกจากช่วยเหลือรับเด็กเข้าสู่ครอบครัวโสสะ ในการดูแลแบบครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาว มูลนิธิฯ ยังขยายความช่วยเหลือไปยังครอบครัวของเด็กๆ ที่อาศัยอยู่ในบริเวณชุมชนใกล้เคียงหมู่บ้านเด็กโสสะ ภายใต้โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับครอบครัว (Family Strengthening) ด้วยการสนับสนุนด้านอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการและความถนัดของคนในชุมชนเป็นหลัก เพราะเมื่อครอบครัวและชุมชนมีความเข้มแข็งแล้ว โอกาสที่เด็กๆ จะถูกทอดทิ้งอาจลดปริมาณลง เพื่อให้เด็กๆ ได้เติบโตในครอบครัวของตนเองที่แท้จริงอย่างมีความสุข หมู่บ้านเด็กโสสะแตกต่างจากองค์กรที่เลี้ยงดูเด็กอื่นๆ อย่างไร หมู่บ้านเด็กโสสะเลี้ยงดูเด็กในรูปแบบครอบครัว (Family Like Care) โดยเด็กจะได้รับการเลี้ยงดูในระยะยาวตั้งแต่วัยเด็กจนเติบโตสู่วัยผู้ใหญ่ (Reliable and resilient relationship) เด็กโสสะทุกคนได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนสำเร็จการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ ได้รับการดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมเด็กที่มีศักยภาพสูงให้ได้รับโอกาสพัฒนาความสามารถตามความถนัด สนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างความรู้รอบตัว เช่น ดนตรี ศิลปะ ทัศนศึกษา และการฝึกวิชาชีพสำหรับเยาวชน เสริมทักษะในการประกอบอาชีพในอนาคต “เด็กทุกคนมีเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลที่ต่างกัน ต้องได้รับการเลี้ยงดูตามพัฒนาการที่เหมาะสมสอดคล้องตามทักษะ ความสนใจ และความสามารถเฉพาะตัว” เหตุผลที่ผู้บริจาคควรให้การสนับสนุนหมู่บ้านเด็กโสสะ มูลนิธิเด็กโสสะฯ ไม่ใช่องค์กรที่ให้การสนับสนุนเพียงด้านใดด้านหนึ่งให้กับเด็กในช่วงระยะเวลาที่จำกัดเท่านั้น แต่มุ่งเน้นการเลี้ยงดูที่ครอบคลุมทุกด้านเหมือนเด็กในครอบครัวทั่วไป เราเป็นองค์กรพัฒนาเด็กเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนจากการบริจาคจากผู้ที่ให้การสนับสนุนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ อย่างไรก็ตามเราเชื่อมั่นว่าคงไม่มีใครช่วยเหลือเด็กไทยได้ดีไปกว่าคนไทยด้วยกันอีกแล้ว เพราะยังมีเด็กไทยอีกเป็นจำนวนมากที่ยังต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจากผู้มีจิตกุศลอยู่สอบถามเพิ่มเติม น.ส. กมลภัทร ริกากรณ์ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ สำนักงานหมู่บ้านเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ โทรศัพท์ 02-380-1177 ต่อ 114 อีเมล kamonpat.rikakorn@sos-thailand.org เว็บไซต์ www.sosthailand.org

Σχόλια


bottom of page