top of page
  • SIANGTAI TEAM

“อบต.แป-ระ”เปิดศูนย์ฯปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน

“อบต.แป-ระ”เปิดศูนย์ฯปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน


เมื่อวันที่ 23 ม.ค.2566 ที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบล ( อบต.) แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล เรืออากาศเอก นายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด “อาคารที่ทำการหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน และศูนย์เรียนรู้พัฒนาทักษะการป้องกันอุบัติเหตุองค์การบริหารส่วนตำบลแป-ระ”ท่ามกลางผู้เข้าร่วม ที่ประกอบไปด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสตูล นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สตูล นายหร่ออ๊บ มุเส็มสะเดา นายอำเภอท่าแพ นายอาทิตย์ วงมุสิก ปลัดอาวุโสอำเภอท่าแพ นางจินต์ศุจี นุ้ยเด็น ปลัดอำเภอท่าแพ นางสาวปิยกัญญ์ สตันน็อด รอง นายก อบต.แป-ระ คณะกรรมการบริหารฯ ท้องถิ่นจังหวัดสตูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) สตูล หัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่ายงานการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดสตูลทุกแห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกว่า 300 คนเศษ

ทั้งนี้ นายสาเรม รอเกตุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) แป-ระ กล่าวรายงานว่า ที่ทำการหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินและศูนย์เรียนรู้พัฒนาทักษะการป้องกันอุบัติเหตุ ของ องค์การบริหารส่วนตำบล( อบต.) แป-ระ นั้น สร้างขึ้นมา เพื่องานบริการการแพทย์ฉุกเฉินอยู่ในกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานระบบการแพทย์ฉุกเฉินทั้งด้านหน่วยปฏิบัติการ ด้านบุคคลกร และด้านรถฉุกเฉิน ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) แป-ระ ได้บรรจุในโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2565 ทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการฯดังกล่าว โดยใช้งบงบประมาณ จำนวน 618,000 .43 บาท ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการยกระดับมาตรฐานระบบการแพทย์ฉุกเฉินสู่สากล และการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลแป-ระยกระดับบุคลากร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เป็นพนักงานฉุกเฉินการแพทย์และยกระดับหน่วยบริการเป็นระดับ BLS


นอกจากเป็นการยกระดับมาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉินแล้ว ทั้งนี้ยังเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพด้านการแพทย์ฉุกเฉินด้วยในส่วนของการ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้และพัฒนาทักษะการป้องกันอุบัติเหตุ ยิ่งไปกว่านั้นยังมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำฐานเรียนรู้การเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถ ฐานเรียนรู้การช่วยคนตกน้ำ อย่างถูกวิธี และปลอดภัย ทั้งผู้ประสบเหตุ และผู้ให้การช่วยเหลือ ฐานเรียนรู้ วินัยจราจร เป็นการเสริมสร้างและตระหนักรู้ในสัญลักษณ์จราจร ปลูกฝั่งวินัยจราจร ให้แก่เด็กๆ เยาวชนและประชาชน

สำหรับเจ้าหน้าที่ประจาหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแป-ระ นั้น ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) และได้ขอขึ้นทะเบียนกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2553 พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการโดยผ่าน การอบรมหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (Emergency Medical technician-basic curriculum) ( EMT 115 ชั่วโมง)จนได้รับประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ทั้งนี้ขณะนี้มีผู้ปฏิบัติงานในหน่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (BLS.) 9 คน ที่ประกอบด้วย พนักงานการแพทย์ฉุกเฉิน (EMT.) 6 คน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (EMR.) 3 คน.

86 views0 comments

Comentarios


bottom of page